Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conceptul de centru deictic în textul narativ (în baza materialului din limba engleză)


Autor: Creanga Oxana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Cornelia Cincilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 811.111’1(043.3)

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

deixis, proiecție deictică, situație discursivă, referențialitate, centrul deictic în textul narativ, cadrul comunicativ al discursului ficțional, instanță narativă, discurs indirect liber rostit/mental, deplasarea centrului deictic, discontinuitate

Adnotare

Structural teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (240 de titluri), glosar, 153 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute la tema tezei sunt reflectate în 14 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: deixis, proiecție deictică, situație discursivă, referențialitate, centrul deictic în textul narativ, cadrul comunicativ al discursului ficțional, instanță narativă, discurs indirect liber rostit/mental, deplasarea centrului deictic, discontinuitate.

Domeniul de studiu este centrul deictic și proiecțiile lui în textul narativ englez la confluența cercetărilor lingvistice şi naratologice.

Scopul şi obiectivele propuse rezidă în elucidarea scenariilor de orientare a cititorului în universul textului narativ prin reliefarea mecanismelor lingvistice şi inferențiale de manifestare a centrului deictic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza mecanismelor de înțelegere și interpretare a textului ficțional de pe pozițiile tradiției lingvistice, prin utilizarea conceptului de categorie deictică, reactualizat în cadrul epistemei moderne antropologice, și prin extrapolarea centrului deictic din situația discursivă canonică la textul narativ. Examinarea multidisciplinară a concepțiilor naratologice şi cognitive asupra perspectivei şi, respectiv, a implicării narative a cititorului, precum şi a concepțiilor lingvistice de analiză a subiectivității în limbaj a permis elaborarea unui model lingvistic de interpretare a textului narativ, care subsumează trei dimensiuni structurale de bază – categoria persoanei (CINE), a spațialității (UNDE) şi a temporalității (CÂND).

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de investigație vizează dezvoltarea unui model explicativ de orientare a cititorului în cadrul comunicării ficționale trinivelare în baza stabilirii proiecțiilor centrului deictic la fiecare dintre aceste niveluri.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă sunt determinate de abordările interdisciplinare ale unor subiecte importante de lingvistică şi de naratologie. Aplicarea aparatului metodologic bazat pe conceptul de centru deictic la analiza perspectivei narative contribuie la o mai bună înțelegere a faptului cum se manifestă Omul în limbă şi prin limbă, în general, cu un accent deosebit pe mijloacele folosite în acest sens în limba engleză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este posibilă în cadrul noilor cercetări în baza tematicii investigate. În același timp, rezultatele cercetării prezintă importanță pentru cursuri universitare de analiză textuală, naratologie, hermeneutică, gramatica textului, pragmatica textului, lingvistica textului, stilistică.