Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Imagologia literară: școli, direcții, metode


Autor: Elisaveta Iovu
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.08 - Teoria literaturii
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Aliona Grati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.45 Mb / în engleză

Teza

CZU 82.0(043.3)

Adobe PDF document 2.12 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

imagologie, literatura comparată, imagolog, imagotip, etnotip, sociotip, stereotip, imagine, etnoimagine, xenofilie, xenofobie, utopie, ideologie, manie, filie, fobie, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, principiul metodei, principiul teoriei, principiul comparativ

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, glosar, referințe bibliografice din 189 de surse, 3 anexe, 176 de pagini de text de bază, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei sunt reflectate în 19 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Teoria literaturii Scopul cercetării rezidă în crearea unei sinteze a studiilor efectuate în domeniul imagologiei literare și propunerea unui suport teoretico-practic, metodologic, terminologic pentru cercetările asupra textului literar din perspectiva acestei discipline noi în spațiul românesc.

Obiectivele cercetării:

Noutatea și originalitatea științifică constau în realizarea, pentru prima dată în spațiul din Republica Moldova, a unei sinteze a principalelor școli și studii de imagologie literară realizate în țările din Europa și SUA; propunerea unui algoritm de interpretare a textelor literare imagotipice care conțin personajul Celălalt/ Străinul și aplicarea acestuia asupra unui corpus de texte din creația lui Mircea Eliade; identificarea și pregătirea metodologică a unor noi aspecte de cercetare, cerute pe plan internațional; crearea unui mediu teoretic propice acestei perspective de interpretare în Republica Moldova, deschise spre inter- și transdisciplinaritate, cumulând metodologia mai multor discipline.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în crearea unei viziuni de ansamblu a imagologiei literare, care servește drept orientare pentru cercetătorii interesați de utilizarea instrumentarului ei teoretic și metodologic și care va facilita apariţia unor noi studii de competivitate internațională în mediul academic al Republicii Moldova.

Importanța teoretică și aplicativă a tezei constă în definirea principalelor concepte operaționale și a instrumentelor de analiză a textelor literare din perspectiva imagologiei literare. Lucrarea propune o analiză sistematică a studiilor din domeniul imagologiei literare realizate în plan global și constituie un suport teoretic și metodologic pentru cercetătorii în teoria, istoria, critica literară și literatura comparată.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost aplicate în cadrul proiectelor Concepte operaționale și instrumente de analiză a textului litera r și Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii. Ideile de bază ale acestui studiu au fost reflectate în optsprezece articole apărute în revistele de profil din Republica Moldova și România și nouăsprezece comunicări la conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


ADNOTARE (în limba română, rusă și engleză)

INTRODUCERE

1. EVOLUȚIA IMAGOLOGIEI LITERARE: TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE

 • 1.1 Istoria imagologiei: cele trei etape de evoluție
  • 1.1.1 Literatura comparată și studiul imaginii. Fernand Baldesberger – mentorul imagologiei tradiționale
  • 1.1.2 Jean-Marie Carré și începuturile imagologiei
  • 1.1.3 Contribuțiile lui M. F. Guyard
  • 1.1.4 R. Wellek și „criza” literaturii comparate
  • 1.1.5 Programul Aachen și „salvarea” imagologiei
  • 1.1.6 Alte preocupări imagologice
 • 1.2. Tipuri și direcții de cercetare ale imagologiei (psihologică/ etnopsihologică, istorică, antropologică, socială, literară, alte tipuri)
 • 1.3 Imagologia literară ca disciplină autonomă
 • 1.4 Comunități lingvistice și reprezentanți ai imagologiei literare
 • 1.5 Stadiul actual al cercetării
 • 1.6 Concluzii la capitolul I

2. DEFINIREA DISCIPLINEI, OBIECTUL DE STUDIU, CONCEPTE OPERAȚIONALE, METODE DE LUCRU, INTERPRETAREA REZULTATELOR
 • 2.1. Definirea disciplinei și a obiectului de studiu
 • 2.2. Imaginea Celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei literare
 • 2.3. Conceptele operaționale ale disciplinei
 • 2.4. Caracterul interdisciplinar al imagologiei literare
  • 2.4.1. Influența Literaturii comparate asupra Imagologiei
  • 2.4.2. Rolul Istoriei mentalităților în cercetarea imagotipurilor
  • 2.4.3. Relația Imagologiei cu Psihologia socială și Etnopsihologia
  • 2.4.4. Funcția socială a Imagologiei și colaborările ei cu Antropologia
  • 2.4.5. Dialogul cu Filozofia
  • 2.4.6. Rolul Studiilor traducerii la reprezentarea Celuilalt
  • 2.4.7. Caracterul pedagogic și artistic al Imagologiei
 • 2.5. Discursul imagologic sau discursul despre Celălalt
 • 2.6. Corpusul de texte. Textul imagotipic
  • 2.6.1. Textul imagotipic. Genuri și specii literare
  • 2.6.2. Teme și motive literare în textele imagotipice
 • 2.7. Criteriile de interpretare imagologică. Algoritm de analiză
  • 2.7.1. Xenofilie și xenofobie
  • 2.7.2. Abordările: intertextuală, contextuală și textuală
  • 2.7.3. Atitudinile fundamentale (sau modelul simbolic)
  • 2.7.4. Ideologie și utopie
  • 2.7.5. Patru criterii de analiză a imagotipurilor literare
  • 2.7.6. Alter, Alius și Imaginea-temă
  • 2.7.7. Algoritm de analiză a textelor imagotipice
 • 2.8. Concluzii la capitolul II

3. STUDIUL REPREZENTĂRII CELUILALT ÎN OPERA LUI MIRCEA ELIADE
 • 3.1. Imagologia Orientului în literatura română
 • 3.2. Reprezentarea Orientului în creația lui Mircea Eliade
  • 3.2.1. Corpusul de texte imagologice
  • 3.2.2. Discursul xenofobului, xenomanului sau xenofilului?
 • 3.3. Identitatea și alteritatea. Noi și Ceilalți în opera lui Eliade
 • 3.4. Teme, subteme și motive literare în opera eliadiană
 • 3.5. Personajul Străinul în opera lui Eliade. Calificări diferențiale
  • 3.5.1. Imagotipuri pozitive și negative despre Celălalt
  • 3.5.2. Minorități și marginali în Orient. Prezența personajului Queer
  • 3.5.3. Femeia indiană versus femeia din Occident
 • 3.6. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
GLOSAR DE TERMENI
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului