Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova


Autor: Țugulea Cristina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română
Adobe PDF document1.16 Mb / în engleză

Teza

CZU 595.786-19 (478) (043.2)

Adobe PDF document 8.33 Mb / în română
268 pagini


Cuvinte Cheie

Lepidoptera, Noctuidae, diversitate, specii noi, specii rare, ecosisteme naturale, agrocenoze, relații trofice, dăunători, activitate sezonieră

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 326 titluri, 10 anexe, 139 pagini de text de bază, 58 figuri, 12 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 165.04 – entomologie.

Scopul lucrării: evidenţierea stării actuale şi estimarea importanţei fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosisteme naturale şi agrobiocenoze din Republica Moldova.

Obiectivele: identificarea componenţei de specii a noctuidelor pe teritoriul Republicii Moldova; stabilirea apartenenţei speciilor de noctuide la principalele grupe zoogeografice; repartizarea biotopică a noctuidelor în dependenţă de preferinţele ecologice; analiza spectrului trofic în stadiul de larvă al noctuidelor identificate; estimarea importanței ecologice a noctuidelor din ecosistemele naturale şi agrobiocenoze; elaborarea listei adnotate a noctuidelor din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost efectuat un studiu amplu al noctuidelor din 17 subfamilii pe teritoriul Republicii Moldova, fiind colectați și analizați peste 11000 specimeni din 24 situri de colectare. Astfel, s-a stabilit că fauna noctuidelor (Noctuidae) din Republica Moldova constă din 425 specii, taxonomic încadrate în 169 genuri şi 17 subfamilii, dintre care 4 genuri şi 17 specii sunt noi pentru fauna ţării. Pentru prima dată a fost întocmită lista speciilor rare din familia Noctuidae, în număr de 11, care necesită protecție și conservare la nivel național. În premieră a fost analizată distribuţia biotopică, geografică şi spectrul trofic al noctuidelor, monitorizată dinamica sezonieră a zborului la capcana cu lumină albă şi ultravioletă și a fost întocmită lista adnotată a noctuidelor din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică a constat în stabilirea componenţei specifice, structurii ecologice şi particularităţilor funcţionării comunităţilor de noctuide în ecosistemele naturale şi agrobiocenozele din Republica Moldova. Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului faunei, ecologiei, importanței noctuidelor din Republica Moldova au o contribuţie valoroasă la cunoaşterea acestui grup taxonomic de lepidoptere. Datele despre speciile înregistrate pentru prima dată în fauna ţării constituie un aport semnificativ la completarea bazei de date informaţionale din Europa. Valoarea aplicativă. Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temei de cercetare ştiinţifico-fundamentală şi aplicativă a Institutului de Zoologie. Rezultatele investigaţiilor vor îmbogăţi patrimoniul teoretic şi empiric, privind diversitatea faunistică, structura spaţială, spectrul trofic şi dinamica sezonieră a noctuidelor în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele despre speciile de noctuide cu statut de dăunătoare culturilor agricole pot fi utilizate de către specialiști ca suport metodologic la elaborarea măsurilor de combatere. Informația despre acest grup de insecte este utilă la pregătirea tezelor de licență și de masterat. Rezultatele obţinute sunt utilizate ca suport metodologic la realizarea planurilor de supraveghere a dăunătorilor și cercetărilor efectuate în cadrul rezervației științifice ”Codrii”, totodată pot fi utilizate la elaborarea şi redactarea ediţiei a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

Cuprins


1. ISTORICUL STUDIULUI, POZIŢIA SISTEMATICĂ ŞI DESCRIEREA GENERALĂ A NOCTUIDELOR DIN EUROPA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Scurt istoric al studiului noctuidelor în Europa
 • 1.2. Istoricul studiului noctuidelor în Republica Moldova
 • 1.3. Poziţia sistematică şi descrierea generală a noctuidelor
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. MATERIALE, METODE DE CERCETARE ȘI CARACTERISTICA FIZICO-GEOGRAFICĂ A TERITORIULUI STUDIAT
 • 2.1. Metode și situri de colectare a noctuidelor
 • 2.2. Materiale şi tehnici de cercetare: preparare, fixare și stocare
 • 2.3. Metode de analiză şi prelucrare statistică
 • 2.4. Caracteristica condiţiilor fizico-geografice ale teritoriului studiat
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERSITATEA, RĂSPÂNDIREA GEOGRAFICĂ ȘI DISTRIBUŢIA BIOTOPICĂ A NOCTUIDELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Diversitatea faunistică a noctuidelor din Republica Moldova
 • 3.2. Analiza zoogeografică a noctuidelor din Republica Moldova
 • 3.3. Structura comunităților de noctuide în unele ecosisteme cercetate
 • 3.4. Distribuția biotopică a noctuidelor în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE BIOECOLOGICE ȘI IMPORTANȚA NOCTUIDELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Influenţa factorilor ecologici asupra dezvoltării noctuidelor
 • 4.1.1. Influența factorilor abiotici
 • 4.1.2. Influența factorilor biotici
 • 4.1.3. Influența factorilor antropici
 • 4.2. Activitatea sezonieră a noctuidelor
 • 4.3. Spectrul ecologic al noctuidelor din Republica Moldova
 • 4.4. Specializarea trofică a noctuidelor după stadiul de larvă
 • 4.5. Importanța și rolul noctuidelor în ecosistemele naturale și agrobiocenoze
 • 4.6. Speciile de noctuide periclitate și amenințate cu dispariția
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI