Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea criminalistică a infracțiunilor în domeniul creditării


Autor: Levandovski Nicolai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Iurie Larii
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Teza

CZU 343.97:336.77(043.3)

Adobe PDF document 1.92 Mb / în rusă
222 pagini


Cuvinte Cheie

infracțiuni în domeniul creditării, caracteristica criminalistică a infracțiunii, algoritmul acțiunilor de urmărire penală, măsuri speciale de investigație, metode de pregătire, săvârșire și tăinuire a infracțiunilor în domeniul creditării, expertiză judiciară, credit

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 263 titluri, anexe, 153 pagini text de bază. Rezultatele și concluziile studiului sunt publicate în 7 lucrări științifice și 5 comunicări la foruri științifice internaționale, volumul publicațiilor la tema investigată fiind de 3,0 c.a.

Domeniul de studiu: Criminalistică, expertiză judiciară, activitatea specială de investigații.

Scopul lucrării: constă în studierea complexă a problematicii existente în teoria și practica cercetării infracțiunilor din domeniul creditării, precum și în elaborarea unui algoritm funcțional destinat practicii de urmărire penală și activității speciale de investigație în cazurile de documentare a respectivei categorii de infracțiuni.

Obiectivele lucrării: analiza aspectelor teoretice privind cercetarea infracțiunilor din domeniul creditării; caracterizarea criminalistică a infracțiunilor din sfera creditării; relevarea și analiza metodelor de pregătire, săvârșire și tăinuire a infracțiunilor în domeniul creditării; elucidarea lacunelor legislative în vederea îmbunătățirii legislației naționale în domeniul de referință; investigarea și analiza datelor empirice cu privire la infracțiunile în domeniul creditării la faza de urmărire penală și la etapa de judecată; analiza elementului probator în cauzele penale ce se referă la infracțiunile în domeniul creditării, precum și evidențierea circumstanțelor supuse constatării și dovedirii; studierea principiilor care stau la baza planificării cercetării infracțiunilor în domeniul creditării; elaborarea propriei definiții de „document electronic”; identificarea și studierea măsurilor tactice și speciale de investigație desfășurate în cadrul cercetării infracțiunilor în domeniul creditării; analiza diferitor tipuri de expertize judiciare și formularea unui set de întrebări relevante pentru fiecare gen de expertiză în parte; formularea propunerilor și recomandărilor pentru cercetarea infracțiunilor în sfera creditării în baza studierii comprehensive a literaturii de specialitate în domeniu, precum și a cercetărilor empirice care au tangență cu subiectul supus investigării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: lucrarea reprezintă un studiu monografic care, în premieră pentru Republica Moldova, fundamentează metodele de urmărire penală a infracțiunilor din domeniul creditării și propune un algoritm al acțiunilor de urmărire penală și al măsurilor speciale de investigație în cazurile de cercetare a respectivei categorii de infracțiuni. Problema ştiinţifică soluționată: rezidă în elaborarea unui algoritm al acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație în cazurile infracțiunilor în domeniul creditării, stabilirea și dovedirea tuturor circumstanțelor criminalistice în scopul desăvârșirii acțiunilor de urmărire penală și obținerii unui rezultat eficient în cadrul investigării infracțiunilor din sfera creditării.

Semnificația teoretică: este determinată de formularea și soluționarea mai multor probleme cu referire la particularitățile urmăririi penale în cazul documentării infracțiunilor în domeniul creditării, precum și de justificarea unor premise teoretice în vederea elaborării unei metodologii moderne și tactici de cercetare a respectivei categorii de infracțiuni. Valoarea aplicativă a lucrării: în urma rezultatelor cercetării a fost propusă o metodică modernă de urmărire penală a infracțiunilor din domeniul creditării, ceea ce fundamentează dezvoltarea continuă a unor metode criminalistice specifice în funcție de particularitățile situației infracționale inițiale, de metodele de pregătire, comitere și tăinuire a infracțiunii. Lucrarea conține recomandări practice pentru organele de urmărire penală și persoanele care desfășoară activitate specială de investigație în cazurile infracțiunilor din sfera creditării.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute sunt utilizate în procesul de instruire în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Comrat, precum și de organele abilitate cu competențe de investigare a infracţiunilor din domeniul creditării.

Cuprins


1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
  • 1.1. Научный интерес к исследованию проблем расследования преступлений в сфере кредитования в Республике Молдова
  • 1.2. Научный интерес к исследованию проблем расследования преступлений в сфере кредитования в зарубежных странах
  • 1.3. Выводы к главе 1

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
  • 2.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере кредитования
  • 2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений в сфере кредитования
  • 2.3. Выводы к главе 2

3. ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
  • 3.1. Планирование и начало уголовного расследования преступлений в сфере кредитования
  • 3.2. Тактические особенности производства процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере кредитования
  • 3.3. Применение специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере кредитования
  • 3.4. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА