Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova


Autor: Șveț Olga
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valentin Arion
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.61 Mb / în română

Teza

CZU 620.95(478)(043)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

energie regenerabilă, biocombustibili gazoși, potențial, cost al biogazului și singazului, cost nivelat al energiei

Adnotare

Teza va fi prezentată în regim on-line pe data de 23 decembrie 2020, ora 15.00

Sesiunea online poate fi accesată la link-ul
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NTITaoVKFUE

Structura lucrării: Lucrarea conține o introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 171 titluri și include 7 anexe, 107 pagini, 18 figuri, 73 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări.

Domeniul de studiu – științe tehnice. Scopul tezei constă în dezvoltarea cadrului metodologic privind estimarea potențialului de biocombustibili gazoși din deșeuri organice în țară și determinarea costurilor aferente biocombustibililor gazoși și a energiei produse din aceștia, în condițiile Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării: Studierea modalităților de estimare a potențialului de biogaz și singaz din deșeuri biodegradabile în vederea elaborării unei metodologii de evaluare a acestuia către un anumit moment de timp; evaluarea și analiza costului biogazului și singazului și a energiei regenerabile pentru tehnologii de cogenerare în condițiile Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării. Pentru diferite surse de deșeuri biodegradabile, este propusă, formulată și aplicată metodologia de estimare a potențialului de biogaz și singaz către un moment de timp viitor, identificată puterea potențială a unităților de conversie în energie la nivel raional și local. Au fost adaptate și aplicate modele economice pentru determinarea costului gazului biocombustibil, și modele statice echivalente pentru sursele de energie. Rezultatul obținut care aduce contribuții științifico-practice în domeniul promovării surselor de energii regenerabile, constă în demonstrarea disponibilității potențialului local de biocombustibili gazoși din deșeuri biodegradabile, în baza metodologiei propuse de estimare a acestuia, fapt ce a determinat efectuarea analizei competitivității opțiunilor de valorificare a biogazului și singazului, în vederea argumentării necesității de promovare a utilizării lor în scop energetic.

Importanța teoretică. Teza aduce contribuții științifice într-un domeniu de larg interes – elaborarea metodologiei de estimare a potențialului de gaze biocombustibile, identificarea modelelor matematice pentru producția de biogaz și a unităților generatoare în funcție de numărul de animale.

Valoarea aplicativă a lucrării. În lucrare a fost estimat potențialul disponibil de biocombustibili gazoși, posibil a fi utilizați în scopuri energetice în țară, a fost determinată și analizată performanța tehnologiilor de producere a biogazului și singazului și calculat costul gazului biologic și a CNAE pentru sursele ce ar putea fi promovate în țară.

Implementarea rezultatelor științifice. În cadrul Proiectului „Practici de gestionare a gunoiului de grajd şi tehnologiile de producere a biogazului” au fost elaborate ghidurile Producerea biogazului din deşeuri animaliere și Utilizarea biogazului la producerea căldurii şi electricităţii, unde sunt prezentate rezultate importante din lucrare, acestea fiind utilizate și în procesul didactic la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică.

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL PRODUCERII ȘI UTILIZĂRII BIOCOMBUSTIBILILOR GAZOȘI
 • 1.1. Importanța promovării surselor de energie regenerabilă
 • 1.1.1. Necesitatea combaterii schimbărilor climaterice
 • 1.1.2. Tendințe generale privind promovarea și utilizarea SER în spațiul european
 • 1.1.3. Cadrul normativ-legislativ național ce privește sursele de energie regenerabilă
 • 1.1.4. Situația actuală a consumului de energie în țară și a modului de asigurare a acestuia
 • 1.1.5. Valorificarea în scop energetic a deșeurilor biodegradabile – o necesitate impusă de condițiile țării
 • 1.2. Necesitatea stabilirii metodologiei de estimare a potențialului de biocombustibili gazoși și de determinare a acestuia
 • 1.2.1. Definirea biocombustibililor gazoși și a tipurilor de potențial
 • 1.2.2. Metoda statistică de estimare a potențialului de biocombustibili gazoși.
 • 1.2.3. Metode utilizate la estimarea potențialului de biocombustibili gazoși din deșeuri industriale și dejecții
 • 1.2.4. Metode de estimare a potențialului de biogaz din plante
 • 1.2.5. Metode de estimare a potențialului de singaz
 • 1.3. Modalități de promovare a producerii și utilizării energiei din surse regenerabile
 • 1.3.1. Scheme de sprijin aplicate în UE pentru promovarea SER
 • 1.3.2. Scheme de sprijin suplimentare utilizate în România
 • 1.3.3. Metodologia de determinare a prețului de referință pentru energia termică din SER, cu schemă de sprijin
 • 1.3.4. Metodologia de calcul a prețului reglementat și a bonusului pentru energia electrică
 • 1.4. Preocupările existente identificate în domeniul biocombustibililor gazoși și necesitatea de depășire a lor
 • 1.4.1. Necesitatea determinării potențialului de biocombustibili gazoși în țară
 • 1.4.2. Capacitatea unităților generatoare funcție de efectivul de animale
 • 1.4.3. Modalități de promovare a energiei SER.
 • Concluzii la capitolul 1

2. DEZVOLTĂRI METODOLOGICE CE PRIVESC PRODUCEREA, PROMOVAREA ȘI UTILIZAREA BIOGAZULUI ȘI BIO-SINGAZULUI ÎN SCOPURI ENERGETICE
 • 2.1. Contribuții la metodologia de evaluare a potențialului de bioenergie din deșeuri la nivel național
 • 2.1.1. Sursele principale de furnizare a materiei prime pentru producerea de biocombustibili gazoși
 • 2.1.2. Cerine de durabilitate înaintate biomasei
 • 2.1.3. Factorii ce influențează cantitatea de materie prim
 • 2.1.4. Elaborarea metodologiei de evaluare a potențialului de biogaz
 • 2.1.5. Metodologia aplicată la evaluarea potențialului de bio-singaz
 • 2.2. Elaborarea modelelor matematice ce privesc determinarea costului gazului biologic și a energiei produse din el
 • 2.2.1. Costul anual al biogazului
 • 2.2.2. Costul singazului produs
 • 2.2.3. Cerințe ale tehnologiilor de utilizare a biogazului
 • 2.2.4. Costul energiei produse din biocombustibili gazoși
 • 2.3. Stabilirea unor modele de aproximare a volumului de biogaz produs și a puterilor generatoare funcție de efectivul de animale
 • 2.3.1. Cantitatea de gunoi de grajd obţinută în funcţie de numărul de animale
 • 2.3.2. Determinarea modelelor matematice pentru producția de biogaz în funcție de numărul de animale
 • 2.3.3. Identificarea opțiunilor de valorificare a biogazului la scară mică
 • 2.3.4. Determinarea modelelor matematice a opțiunilor de utilizare la scară medie și mare a biogazului produs
 • Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA POTENȚIALULUI ENERGETIC EXISTENT AL BIOGAZULUI ȘI BIOSINGAZULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristici ale materiei prime prielnice producerii biogazului
 • 3.1.1. Cantitate de materie primă pe categorii de proveniență
 • 3.1.2. Productivitatea specifică de biogaz a materiei prime considerate
 • 3.1.3. Influența mix-ului de materie primă asupra productivității de biogaz
 • 3.1.4. Potențialul energetic specific al biogazului
 • 3.2. Determinarea potențialului de producere a biogazului
 • 3.2.1. Evoluția cantității de materie primă
 • 3.2.2. Determinarea potențialului de producere a biogazului către anul 2020
 • 3.2.3. Determinarea potențialului de producere a biogazului către anul 2030
 • 3.2.4. Potențialele puteri instalate ale centralelor pe biogaz către anii 2020 și 2030
 • 3.3. Caracteristici ale materiei prime prielnice producerii biosingazului
 • 3.3.1. Cantitate de materie primă considerată
 • 3.3.2. Productivitatea specifică de biosingaz a materiei prime considerate
 • 3.3.3. Potențialul energetic specific al singazului biologic
 • 3.4. Potențialul de producere a biosingazului către anii 2020 și 2030
 • 3.4.1. Evoluția cantității de materie primă
 • 3.4.2. Determinarea potențialul de producere a biosingazului către anul 2020
 • 3.4.3. Determinarea potențialul de producere a biosingazului către anul 2030
 • 3.4.4. Potențialele puteri instalate ale centralelor pe singaz către anii 2020 și 2030
 • Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTE ECONOMICE CE PRIVESC PRODUCEREA SI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR
 • 4.1. Argumentarea datelor de intrarea ce privesc costul biocombustibililor și a energiei produse din ei
 • 4.1.1. Puterile unităților generatoare
 • 4.1.2. Tehnologii de valorificare a biocombustibililor gazoși
 • 4.1.3. Parametrii comuni considerați în calcule
 • 4.2. Determinarea costului biocombustibililor gazoși
 • 4.2.1. Date considerate la determinarea costului biogazului
 • 4.2.2. Costul curent și nivelat al biogazului produs
 • 4.2.3. Datele inițiale pentru calculul singazului
 • 4.2.4. Costul anual și nivelat al singazului
 • 4.3. Costul energiei produse din biogaz și singaz
 • 4.3.1. Analiza tehnologiilor de producere a energiei din biogaz
 • 4.3.2. Parametri tehnico-economici a tehnologiilor de producere a energiei din singaz
 • 4.3.3. Costul nivelat al energiei produse din biocombustibili gazoși
 • 4.3.4. Analiza comparativă a costului gazului obținut și a energiei electrice produse
 • Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI