Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi patogenice ale accidentului vascular cerebral ischemic la pacienţii cu sindrom metabolic


Autor: Ciobanu Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Lucia Ciobanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în engleză

Teza

CZU [616.831-005/009.86]:616-008.9

Adobe PDF document 3.95 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom metabolic, accident vascular cerebral, factor de risc, citokine inflamatorii, vase carotide

Adnotare

Teza va fi prezentată în regim on-line pe data de 23 decembrie 2020, ora 14.00

Sesiunea online poate fi accesată la link-ul
https://meet.google.com/iqv-nhpp-gvy

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 190 titluri, 110 pagini de text de bază, 37 tabele, 29 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 26 lucrări stiinţifice.

Domeniul de studiu: neurologie. Scopul și obiectivele lucrării vizează cercetarea particularităţilor complexului de dereglări metabolice la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic în relaţie cu markerii afectării cerebrale ischemice, markerii biologici si ultrasonografici de afectare vasculară aterosclerotică carotidiană si elaborarea unor criterii pentru prognozarea evenimentelor vasculare cerebrale în efortul de a dezvolta precoce metode terapeutice de prevenţie.

Noutatea si originalitatea stiinţifică: s-a efectuat un studiu al complexului de dereglări metabolice la pacienţii cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic cu stabilirea relaţiilor dintre factorii de risc ce compun sindromul metabolic (SM), subtipul de AVC ischemic, markerii biologici si ultrasonografici de afectare vasculară aterosclerotică carotidiană. S-au cercetat biomarkerii afectării cerebrale ischemice (citokine inflamatorii, proteina S-100β, MMP-9) în faza acută si rolul acestora în prognozarea recuperării funcţionale.

Problema stiinţifică soluţionată în teză rezidă în determinarea unui complex de factori de risc ce constituie SM la pacienţii cu AVC, identificarea cărora va contribui la optimizarea stratificării riscului, inițierea precoce a măsurilor de profilaxie primară si secundară și tratament. S-au elaborat criterii de prognostic a evoluţiei AVC cu recomandări ce ţin de prevenţie.

Semnificaţia teoretică: au fost relevate particularitățile clinico-biochimicodopplerografice ai factorilor de risc ce compun SM la pacienţii cu AVC, rolul biomarkerilor cerebrali cu elaborarea în baza datelor obţinute a unor criterii pentru prognozarea evenimentelor cerebro-vasculare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Implementarea în practică a criteriilor Federației Internaționale de Diabet, Asociaţiei Americane de Cardiologie si Institutului Naţional al Inimii, Plămânului si Sângelui din 2009 de estimare a SM, de comun cu valorificarea markerilor cerebrali ischemici si Doppler-duplex al segmentului extracranian al vaselor carotidiene, care vor facilita diagnosticul precoce al SM și al componentelor sale, precum si riscul pentru un AVC primar sau repetat.

Implementarea rezultatelor stiinţifice s-a efectuat în activitatea clinică a catedrei de neurologie nr. 2 a Universităţii de Stat de Medicină si Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, a secţiei de Neurologie BCV si a Laboratorului științific de Boli Cerebrovasculare si Epilepsie a IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN DOMENIUL DEREGLĂRILOR METABOLICE LA PACIENŢII CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 1.1. Aspecte epidemiologice ale accidentului vascular cerebral8
 • 1.2. Subtipuri de accident vascular cerebral ischemic
 • 1.3. Criterii de diagnostic ale sindromului metabolic
 • 1.4. Epidemiologia sindromului metabolic
 • 1.5. Corelaţii clinico-patogenetice dintre sindromul metabolic si riscul dezvoltării accidentului vascular cerebral
 • 1.6. Rolul citokinelor inflamatorii în patogeneza accidentului vascular cerebral ischemic
 • 1.7. Evaluarea ultrasonografică a arterelor carotide
 • 1.8. Sinteza capitolului 1

2. MATERIALE SI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Materialul si designul cercetării
 • 2.2. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor
 • 2.3. Metodele de investigaţie aplicate în studiu
 • 2.3.1. Metode de laborator
 • 2.3.2. Metode instrumentale
 • 2.4. Sinteza capitolului 2

3. CARACTERISTICA CLINICĂ A PACIENŢILOR DIN LOTURILE STUDIATE
 • 3.1. Caracteristica generală a grupului de studiu
 • 3.2. Compararea loturilor de studiu
 • 3.3. Sinteza capitolului 3.

4. CARATERISTICA MARKERILOR IMUNO-INFLAMATORI, AFECTĂRII CEREBRALE ISCHEMICE, A STRESULUI OXIDATIV SI DISFUNCŢIEI ENDOTELIALE LA PACIENŢII CU AVC ISCHEMIC
 • 4.1. Cercetarea markerilor imuno-inflamatori în grupurile de studiu
 • 4.2. Cercetarea markerilor afectării cerebrale ischemice în cele 2 loturi de studiu
 • 4.3. Caracterizarea stresului oxidativ si a metaboliţilor oxidului nitric
 • 4.4. Determinarea valorilor predictive de evoluţie a accidentului vascular cerebral ischemic
 • 4.5. Sinteza capitolului 4

5. STATUTUL VASCULAR AL PACIENTILOR DIN LOTURILE STUDIATE. EXAMENUL ECOGRAFIC PRIN DOPPLER-DUPLEX AL VASELOR CAROTIDIENE, SEGMENTUL EXTRACRANIAN
 • 5.1. Caracteristica structurii segmentului carotidian extracranian.
 • 5.2 Cercetarea corelaţiei dintre markerii biologici si ultrasonografici de afectare ateromatoasă a vaselor carotidiene.
 • 5.3. Sinteza capitolului 5

CONCLUZII GENERALE SI RECOMADĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE