Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept


Autor: Victor Zaharia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 340.12:659.2 (043)

Adobe PDF document 1.35 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

stat de drept, exigenţele statului de drept, accesul la justiţie, justiţie socială, misiunea justiţiei, sistem de justiţie, înfăptuirea justiţiei, independenţa justiţiei, standarde internaţionale în domeniul accesului la justiţie, indicatori de acces la justiţie, calitatea actului de justiţie, organizare judecătorească, administrarea justiţiei, asistenţă juridică, parajurist, Consiliu Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, avocat public, proces echitabil, separaţia puterilor, impedimente de acces la justiţie, încrederea populaţiei în justiţie, cauze de interes public, mijloace alternative de soluţionare a litigiilor, reforma justiţiei

Adnotare

Prezenta investigaţie abordează novatoriu problema accesului la justiţie, nu atât din punct de vedere al funcţionalităţii mecanismului de înfăptuire a justiţiei, cât în special din perspectiva justiţiabilului: care sunt necesităţile de justiţie, care este răspunsul mecanismului de înfăptuire a justiţiei la aceste necesităţi. Scopul principal al cercetării este valorificarea moştenirii filosofico-juridice, experienţei istorice, cadrului normativ internaţional şi bunelor practici în domeniu în vederea conturării unui model echitabil, eficient, nediscriminator de acces la justiţie orientat la necesităţile justiţiabilului în condiţiile unui stat de drept.

Investigarea subiectului accesului la justiţie ca principiu al statului de drept este realizată în lucrare prin cercetarea nu numai a implicaţiilor procesuale, dar şi funcţionale, organizatorice, economice pentru a determina criteriile de accesibilitate la justiţie a persoanelor.

Obiectul studiului este principiul accesului la justiţie - principiu al statului de drept, domeniul de cercetare fiind abordat din perspectiva sintetizatoare a teoriei generale a dreptului, pentru a scoate în evidenţă interesele justiţiabilului, aspiraţia lui spre justiţie, indiferent de ramura în cadrul căreia se soluţionează litigiul, se judecă pricina, şi prin aceasta, subliniind rolul justiţiei în protecţia drepturilor persoanei în condiţiile statului de drept. Dezvăluirea sensului acestui principiu, valorizarea elementelor sale constitutive, analiza diacronică (pe parcursul perioadelor istorice), dar şi sincronică (în aspect de drept comparat pentru perioada de edificare a statului de drept) se face în cadrul propice al teoriei generale a dreptului.

Punctul de pornire în elaborarea studiului l-au constituit lucrările doctrinarilor naţionali şi străini în domenii tangenţiale precum organizarea judecătorească, independenţa justiţiei, fenomenul justiţiei prin prisma esenţei sale, particularităţile şi calitatea actului de justiţie.

Redimensionarea unui sistem presupune o analiză ştiinţifică fundamentală a problemelor, contextului şi interferenţelor sistemice ale acestora, formularea unor soluţii şi aprecierea eventualului impact al unor noi modele şi mecanisme asupra ordinii şi armoniei sociale. Prin complexitate, novaţie ştiinţifică, diversitatea metodologică a investigaţiei, concluzii teoretice şi recomandări practice, lucrarea suplineşte o zonă lacunară şi este utilă în procesul didactico-ştiinţific şi aplicabilă în contextul practicii juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretico - istorice ale accesului la justiţie
Titlul I Aspecte doctrinare ale accesului la justiţie
 • 1. Consideraţii generale asupra coraportului stat de drept – acces la justiţie
 • 2. Dimensiunea teoretică a justiţiei şi a accesului la justiţie
 • 3. Reflecţii filosofico-juridice asupra accesului la justiţie
 • 4. Contribuţia gândirii juridice româneşti la conturarea idealului de justiţie

Titlul II Forme istorice de realizare a accesului la justiţie
 • 1. Instituţii juridice şi accesul la justiţie în epoca antică
 • 2. Cadrul instituţional şi accesul la justiţie epoca medievală
 • 3. Justiţia şi accesul la justiţie în epoca modernă
 • 4. Accesul la justiţie în timpul regimului sovietic
 • 5. Dezvoltarea unor instituţii ce vizează accesul la justiţie în dreptul românesc

CAPITOLUL II. Dimensiuni internaţionale şi de drept comparat ale accesului la justiţie
Titlul I. Reglementarea juridică a accesului la justiţie la nivel internaţional
 • 1. Prevederi normative privind accesul la justiţie în actele internaţionale
 • 2. Standarde şi exigenţe la nivel european privind accesul la justiţie

Titlul II Aspecte de drept comparat ale accesului la justiţie
 • 1. Cadrul normativ–juridic şi accesul la justiţie în statele membre ale Uniunii Europene
 • 2. Accesul la justiţie şi înfăptuirea justiţiei în SUA
 • 3. Accesul la justiţie în România şi în Federaţia Rusă

CAPITOLUL III. Realizarea dreptului de acces la justiţie în Republica Moldova
 • 1. Consideraţii generale privind accesul la justiţie în Republica Moldova
 • 2. Impedimente de natură organizaţională în realizarea accesului la justiţie
 • 3. Impedimente funcţionale şi procesuale în realizarea accesului la justiţie
 • 4. Înlăturarea barierelor economice de acces la justiţie – o nouă iniţiativă de reformă