Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preșcolari


Autor: Buganu Diana Alina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valentina Olarescu
doctor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română
Adobe PDF document1.06 Mb / în engleză

Teza

CZU 376.36:373.2(043.3)

Adobe PDF document 4.68 Mb / în română
240 pagini


Cuvinte Cheie

nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare fonologică, program sistemic de intervenție psiho-logopedică, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 246 titluri, 9 anexe, 134 pagini de text de bază, 34 figuri și 79 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Psihologia comunicării și tulburărilor de limbaj.

Scopul cercetării: elaborarea, implementarea și validarea eficienței unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică, destinat remedierii tulburărilor de limbaj și comunicării, în baza studierii/evaluării particularităților dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, la preșcolarii mari.

Obiectivele cercetării: diagnosticul tulburărilor de pronunție, identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului oral, memoriei și funcționării neuropsihice în contextul prezenței tulburărilor de pronunție, determinarea semnificației relației dintre tulburările de pronunție și funcționarea mnezică, la preșcolarii de 5-6 ani; elaborarea și implementarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării, și a funcției mnezice la preșcolarii mari, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție, evaluarea și aprobarea efectelor programului psiho-logopedic administrat.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în: stabilirea fundamentelor teoretico-aplicative psihologice care stau la baza identificării unei modalități alternative de dezvoltare a limbajului și comunicării la preșcolarii de 5-6 ani, prin considerarea relației dintre tulburările de pronunție și memorie; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului și comunicării orale și a memoriei cu evidențierea particularităților în dependență de categoria de preșcolari; elaborarea, implementarea și aprobarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedic orientat spre remedierea tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării în raport cu funcția mnezică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel național s-a realizat studiul comparativ experimental al limbajului oral și comunicării, a funcției mnezice la copiii de vârstă preșcolară mare cu tulburări de pronunție (dislalie polimorfă) și la copii, de aceiași vârstă, cu dezvoltare tipică, în vederea delimitării și interpretării specificului dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, pe fondul prezenței tulburărilor de pronunție; s-a stabilit o metodologie de evaluare și diagnoză a nivelului de dezvoltare a limbajului și functiei mnezice; s-a aplicat un program sistemic de intervenție psiho-logopedică de dezvoltare a limbajului și comunicării, și funcției mnezice, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari; au fost elaborate recomandări pentru specialiștii interesați de terapia dislaliei polimorfe.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigației aduc un aport ştiinţei psihologice și logopedice cu noi informații raportate la cunoașterea relației dintre tulburările de pronunție și funcția mnezică la vârsta preșcolară mare; programul sistemic de intervenție psiho-logopedic poate servi drept reper metodologic în organizarea intervenției ce are în vedere remedierea tulburărilor de pronunție la preșcolarii mari.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în programul sistemic de intervenție psiho-logopedică elaborat, implementat și verificat, util practicienilor, oferind un model alternativ de remediere, dezvoltare a limbajului și comunicării cu reper pe funcția mnezică (memorie); setul de metode selectate și propuse servesc la evaluarea limbajului oral și memoriei preșcolarilor cu tulburări de pronunție.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul psiho-logo-terapeutic la nivel preșcolar; în procesul de formare continuă și complementară a psihologilor și logopezilor; sunt recomandate la cursurile Psihologie specială, Logopedie, Asistență logopedică, pentru pregătirea studenților în psihopedagogia specială și masteranzilor în logopedie UPSC ”Ion Creangă”

Cuprins


1. INTERFERENȚE TEORETICO-ȘTIINȚIFICE ÎN CERCETAREA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE ÎN RELAȚIE CU FUNCȚIA MNEZICĂ LA PREȘCOLARI
 • 1.1. Aspecte generale și specifice ale limbajului și comunicării umane
 • 1.2. Conceptualizarea tulburărilor de limbaj și comunicare. Modele explicative
 • 1.3. Conceptualizarea memoriei. Modele explicative
 • 1.4. Particularități ale dezvoltării psihice la copiii cu tulburări de limbaj și comunicare. Implicații ale funcției mnezice.
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA LIMBAJULUI, COMUNICĂRII ȘI MEMORIEI LA PREȘCOLARII MARI
 • 2.1. Design-ul cercetării experimentale constatative
 • 2.2. Particularitățile dezvoltării limbajului în relație cu funcționarea mnezică la preșcolarii mari
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALORIFICAREA PROGRAMULUI SISTEMIC DE INTERVENȚIE PSIHO- LOGOPEDICĂ PENTRU PREȘCOLARII MARI CU TULBURARE DE LIMBAJ ÎN RELAȚIE CU FUNCȚIA MNEZICĂ
 • 3.1. Logistica structurării și implementării programului sistemic de intervenție psiho-logopedică
 • 3.2. Eficiența programului sistemic de intervenție psiho-logopedică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI