Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Particularități structural-semantice ale unităților frazeologice în limba engleză (în baza zoonimelor)


Autor: Banu Felicia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Dumitru Melenciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.45 Mb / în română

Teza

CZU 811.111'37(043.3)

Adobe PDF document 2.36 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

frazeologie, unitate frazeologică, expresie idiomatică, semnificație, idiom, zoonim, zoomorfism, animalism, izolări, idiotisme, totism, lexem, cogniție, metaforă cognitivă, frame, locuțiune

Adnotare

Structura tezei cuprinde adnotările în limba română, rusă și engleză, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 215 de titluri, 145 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în peste 10 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în identificarea, examinarea și analiza particularităților lexico-structurale, gramaticale și semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză în vederea determinării trăsăturilor care reflectă lumea interioară și exterioară a omului. Obiectivele cercetării: prezentarea rezumativă a stadiului cercetării în domeniul frazeologiei ca ramură independentă a lingvisticii, abordarea conceptului de unitate frazeologică și zoonim, identificarea căilor și surselor apariției unităților frazeologice cu componente zoonime, analiza particularităților lexicostructurale și gramaticale ale unităților frazeologice cu componente zoonime, analiza pragma-semantică a unităților frazeologice cu componente zoonime care reflectă lumea interioară și exterioară a omului, identificarea unor modele cognitive care stau la baza formării unităților frazeologice cu componente zoonime. Noutatea și originalitatea științifică. Cercetarea noastră reprezintă o primă încercare de a oferi o analiză complexă și exhaustivă a unităților frazeologice cu componente zoonime în baza inventarului frazeologic selectat, sub aspect structural-gramatical și pragma-semantic. Cu toate că obiectul investigației noastre îl constituie unitățile frazeologice cu componente zoonime, în lucrare expunem și unele reflecții asupra unor probleme conexe precum: caracterul sistemic al limbii, rolul pe care îl are societatea în procesul de evoluție și tezaurizare a limbii, interconexiunile dintre limbă și cultură, specificul etnocultural al frazeologiei, stereotipuri naționale și culturale, locul și valoarea zoonimelor în sistemul frazeologic englez.

Problema științifică soluționată rezidă în realizarea unei cercetări complexe a unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză care a permis obținerea informațiilor despre trăsăturile care reflectă lumea interioară și exterioară a omului, stabilirea rolului privind statutul unităților frazeologice cu componente zoonime, locul și valoarea elementului zoomorf în sistemul frazeologic englez.

Semnificația teoretică a investigației rezidă în sintetizarea principalelor teorii și concepte ale diferitor școli lingvistice cu referire la domeniul frazeologiei și la obiectul de cercetare a acesteia, (re)actualizarea și completarea metalimbajului de cercetare a frazeologiei, analiza și descrierea particularităților structurale și semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime. Considerarea unităților frazeologice cu componentă-zoonim ca o componentă autonomă a sistemului lexical al limbii engleze reliefează potențialul denominativ și comunicativ al limbii și capacitatea de a reprezenta metaforic realitatea. În consecință, în acest sens, relevanța studiului este legată de nevoia de analiză și descriere tipologică a modelelor generale și a celor specifice arealului anglofon de funcționare a zoonimelor în unitățile frazeologice ale limbii engleze, oferind informații despre tezaurul lingvistic și conceptual al vorbitorilor.

Valoarea aplicativă a cercetării.Unitățile frazeologice cu componente zoonime, datorită particularităților structurale și semantice specifice pe care le posedă, pot prezinta anumite dificultăți la analiza lor în text, de aceea prezentul studiu este în măsură să faciliteze identificarea și interpretarea lor textuală corectă. Astfel, rezultatele investigațiilor pot fi utile în activitatea didactică la perfectarea unor cursuri speciale pentru studenții instituțiilor de învățământ superior sau la predarea cursurilor și seminarelor de lexicologie a limbii engleze, de analiză a textului, de stilistica limbii engleze. Inventarul frazeologic analizat precum și concluziile expuse în lucrare ar putea fi luate în calcul, de asemenea, și în practica lexicografică.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale investigației noastre au fost expuse în comunicările prezentate în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale, axate pe problematica în cauză. În total, la temă sunt publicate peste 10 comunicări sub forma de: articole în reviste de specialitate, articole și rezumate în materialele conferințelor naționale și internaționale, articole în analele științifice și manuale universitare.

Cuprins


1. VIZIUNEA ŞCOLILOR LINGVISTICE DESPRE FRAZEOLOGIE
 • 1.1 Stadiul actual al cercetării frazeologiei ca disciplină a lingvisticii
 • 1.2 Abordări ale conceptului de unitate frazeologică și zoonim
 • 1.3 Unități frazeologice cu componente zoonime și caracteristicile lor distinctive în limba engleză
 • 1.4 Căile şi sursele apariţiei unităţilor frazeologice în limba engleză
 • 1.5 Frazeologia din perspectiva cercetărilor cognitive
 • 1.6. Modele cognitive ale unităților frazeologice. Stereotipurile elemente de formare a conceptului
 • Concluzii la capitolul I

2. PARTICULARITĂŢI LEXICO-STRUCTURALE ŞI GRAMATICALE ALE UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE CU COMPONENTE ZOONIME
 • 2.1. Observaţii asupra modelelor lexico-structurale ale unităţilor frazeologice
 • 2.1.1. Unități frazeologice verbale
 • 2.1.2 Unități frazeologice substantivale
 • 2.1.3. Unități frazeologice adjectivale
 • 2.1.4. Unități frazeologice adverbiale
 • 2.2. Unități frazeologice cu structură de propoziție (propozițională)
 • Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA PRAGMA-SEMANTICĂ SEMANTICĂ A UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE CU COMPONENTE ZOONIME
 • 3.1 Clasificări semantice ale unităţilor frazeologice. Privire de ansamblu
 • 3.2 Analiza semantică a unităților frazeologice cu componente zoonime care reflectă lumea interioară a omului
 • 3.3 Analiza semantică a unităților frazeologice cu componente zoonime carereflectă lumea exterioară a omului

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
Curriculum Vitae