Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicane


Autor: Toma Cristina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Botnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Balica
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002-02-036.22-08:614.21(043.2)

Adobe PDF document 3.36 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

pneumonie nosocomială, antibioticorezistenţă bacteriană, germeni multidrogrezistenţi, scoruri prognostice, factori prognostici, pneumonie asociată îngrijirilor medicale specializate

Adnotare

Structura tezei: teza este expusă pe 136 pagini text de bază ce include introducere, 5 capitole şi concluzii. Lucrarea citează 330 surse bibliografice, fiind ilustrată prin 89 tabele, 11 figuri şi 2 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 321.07 - Ftiziopneumologie.

Scopul studiului: evaluarea aspectelor etiologice și clinico-evolutive ale pneumoniilor nosocomiale la nivelul unei instituţii medicale republicane terţiare. Obiectivele studiului: Studierea aspectelor tabloului clinic și de evoluție a pneumoniilor nosocomiale la nivelul instituţiei medicale republicane terţiare; Elucidarea structurii etiologice, analiza antibioticorezistenței microbiene şi evaluarea utilităţii aplicării scorurilor de prezicere a infecţiei MDR în pneumoniile nosocomiale; Analiza tabloului etiologic şi antibioticorezistenţei în infecţiile bacteriene secundare intraspitaliceşti ale tractului respirator inferior la pacienţii cu pneumoniile virale SARS-CoV-2; Evidențierea particularităților etiologice și clinico-evolutive ale pneumoniilor nosocomiale asociate îngrijirilor medicale specializate; Identificarea factorilor prognostici pentru evoluția nefavorabilă a pneumoniilor nosocomiale şi evaluarea eficienței aplicării scorurilor predictive uzuale în pneumoniile nosocomiale.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică: în premieră pentru Republica Moldova a fost analizat spectrul etiologic şi de antibioticorezistenţă în PN de nivelul instituţiei medicale terţe; a fost evaluată utilitatea în cadrul PN a unor instrumente prognostice ale evoluţiei nefavorabile, dar şi a unor scoruri pentru prezicerea infecţiei MDR, a fost analizat tabloul etiologic şi antibioticorezistenţa germenilor patogeni în infecţiile bacteriene secundare intraspitaliceşti ale tractului respirator inferior la pacienţii cu pneumoniile virale SARS-CoV-2.

Problema științifică soluționată în teză: rezultatele studiului au condus la elaborarea unui set de principii practice, ce permit evidenţierea subiecţilor cu risc crescut pentru evoluţia nefavorabilă a bolii şi infectarea cu flora bacteriană multidrogrezistentă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: evaluarea particularităților clinico-evolutive ale PN a permis recomandarea criteriilor pentru selectarea cazurilor cu potenţial crescut de evoluţie nefavorabilă a bolii, cu scop de modificare a tratamentului antibacterian şi asigurare volumului complet de îngrijiri intensive necesare. Datele privitor la structura etiologică şi antibioticorezistenţei în cazul acestor pneumonii, obţinute în lucrare, argumentează necesitatea implementării sistemului de control asupra administrării antibioticelor de spectru larg.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările metodice sunt utilizate în secţia Consultativă şi în secţia Ftiziopneumologie a IMSP IFP “Chiril Draganiuc”, de asemenea în secţia Terapie generală cu Alergologie a IMSP SCR “Timofei Moşneaga”, şi în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale la Disciplina de pneumologie şi alergologie, Departamentul Medicină Internă din IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. PNEUMONIILE NOSOCOMIALE – ASPECTE CLINICE ȘI EVOLUTIVE
 • 1.1 Aspecte epidemiologice
 • 1.2 Etiologia pneumoniilor nosocomiale
 • 1.3 Elemente de patogenie și factorii de risc
 • 1.4 Manifestările clinico-paraclinice și aspecte evolutive în pneumoniile nosocomiale
 • 1.5 Predictorii evoluţiei fatale
 • 1.6 Pneumoniile nosocomiale asociate îngrijirilor medicale specializate
 • 1.7 Problema antibioticorezistenței în pneumoniile nosocomiale
 • 1.8 Rolul florei bacteriene secundare în evoluţia pneumoniilor virale COVID-19
 • 1.9 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Metoda de formare a lotului de pneumonii nosocomiale
 • 2.2 Modalitatea de colectare a datelor
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CLINICO-PARACLINICĂ, ASPECTE ETIOLOGICE ŞI DE ANTIBIOTICOREZISTENŢĂ ALE PNEUMONIILOR NOSOCOMIALE
 • 3.1. Caracteristica generală a pacienților cu PN
 • 3.2 Caracteristica etiologică și aspecte de antibioticorezistență în pneumoniile nosocomiale
 • 3.3 Profilul etiologic şi de antibioticorezistenţă al co-infecţiilor bacteriene intraspitaliceşti în pneumoniile virale SARS-CoV-2
 • 3.4 Particularitățile pneumoniilor nosocomiale asociate îngrijirilor medicale față de pneumoniile comunitare cu evoluție severă
 • 3.5 Particularităţile pneumoniilor asociate îngrijirilor medicale specializate faţă de celelalte forme de pneumonii nosocomiale
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA ASPECTELOR EVOLUTIVE ALE PNEUMONIILOR NOSOCOMIALE
 • 4.1 Estimarea acurateţei scorurilor prognostice în pneumoniile nosocomiale
 • 4.2 Estimarea acurateţei scorurilor prognostice în diferite tipuri ale pneumoniilor nosocomiale
 • 4.3 Evaluarea aplicării scorurilor prognostice pentru estimarea survenirii decesului în pneumoniile asociate îngrijirilor medicale specializate comparativ cu pneumoniile comunitare cu evoluţie severă
 • 4.4 Predictorii evoluţiei nefavorabile a pneumoniilor nosocomiale
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

 • 5. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
  • 5.1 Limitele studiului

  CONCLUZII GENERALE
  RECOMANDĂRI PRACTICE
  REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
  ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
  CURRICULUM VITAE