Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale


Autor: Blonschi Vladislav
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.20 - Chimie ecologică
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Viorica Gladchi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.57 Mb / în română
Adobe PDF document1.48 Mb / în engleză

Teza

CZU 574.5:544.52:547.367

Adobe PDF document 6.99 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

tioli, cisteină, autopurificare, fotoliză, starea redox, capacitate de inhibiție, mercaptidă, monitoring, spirulina, toxicitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 125 de titluri, 9 anexe, 117 de pagini de text de bază, 65 figuri, 24 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul lucrării: evaluarea aportului tiolilor în procesele de autopurificare chimică a sistemelor acvatice prin stabilirea unor legități de transformare fotochimică a compușilor tiolici.

Sarcinile cercetării: stabilirea unor legități de transformare fotochimică, redox și radicalică a cisteinei pe sisteme model; monitoringul conținutului compușilor tiolici și a parametrilor hidrochimici în corpurile de apă din bazinul hidrografic al fluviului Nistru; efectuarea biotestării cu utilizarea cisteinei și glutationului, pentru stabilirea influenței acestora asupra activității biologice ale hidrobionților.

Noutatea și originalitatea științifică constă în studiul transformărilor fotochimice ale cisteinei și influența acesteia asupra stării redox a apelor. Extrapolarea legităților obținute pe sisteme model asupra sistemelor reale, având ca reper baza de date obținută în urma efectuării monitoringului compușilor tiolici în ape de suprafață.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în reconceptualizarea științifică despre locul și rolul compușilor tiolici autohtoni din apele naturale, ceea ce a condus la studiul complex a influenței acestora asupra capacității de autopurificare chimică, în special pe cale fotochimică, fapt ce a permis determinarea influenței tiolilor la formarea stării redox a apelor naturale de suprafață.

Semnificația teoretică a lucrării de cercetare constă în fundamentarea cunoștințelor, în domeniul chimiei ecologice, despre procesele de autopurificare chimică a sistemelor acvatice.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetării vizează utilizarea acestora în studiul ecochimic al apelor naturale de suprafață, posibilitatea depistării poluării cu substanțe biodegradabile de natură proteică.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute pot fi valorificate de instituțiile specializate în domeniul chimiei ecologice și protecției mediului pentru monitoringul apelor de suprafață de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în evaluarea nivelului de poluare a obiectelor acvatice și prognozarea consecințelor pentru ecosisteme acvatice.

Cuprins


1. Compoziția chimică și unele proprietăți ale apelor naturale
 • 1.1. Compoziția chimică a apelor naturale
 • 1.2. Autopurificarea sistemelor acvatice și importanța proceselor fotochimice
 • 1.3. Starea redox a apelor naturale
 • 1.4. Tiolii ca purtători ai echivalenților reducători în apele naturale. Proviniența, importanța și participarea acestora în procesele de autopurificare
 • 1.5. Sinteza Capitolului 1

2. Materiale și metode utilizate în studiul proceselor ecochimice cu participarea tiolilor
 • jjj
 • 2.1. Materiale utilizate
 • 2.2. Metode de analiz
 • 2.2.1. Determinarea intensității luminoase și a randamentului cuantic
 • 2.2.2. Determinarea concentrației grupărilor -SH prin metoda Ellman și adaptarea acesteia condițiilor experimentului
 • 2.2.3. Modelarea sistemelor
 • 2.2.4. Determinarea capacităţii de inhibiţie și concentrației radicalilor OH
 • 2.2.5. Determinarea potențialului de oxidoreducere și a parametrului rH
 • 2.2.6. Metode de analiză a componenților studiați
 • 2.3. Prelevarea probelor de apă și determinările efectuate la locul de prelevare
 • 2.4. Sinteza Capitolului 2

3. Transformări fotochimice ale unor tioli pe exemplul cisteinei
 • 3.1. Fotoliza directă a cisteinei .
 • 3.2. Fotoliza indusă a cisteinei în prezența peroxidului de hidrogen
 • 3.3. Fotoliza sensibilizată a cisteinei în prezența acizilor humici
 • 3.4. Sinteza Capitolului 3

4. Influența cisteinei asupra proceselor de autopurificare chimică a sistemelor acvatice
 • 4.1. Participarea tiolilor în autopurificarea chimică a apelor naturale prin procese redox
 • 4.2. Influența cisteinei asupra proceselor de autopurificare radicalică
 • 4.3. Sinteza Capitolului 4
5. Monitoringul conținutului substanțelor tiolice în unele ape de suprafață
 • 5.1. Conținutul compușilor tiolici în sisteme lotice
 • 5.1.1. Conținutul compușilor tiolici în fluviul Nistru
 • 5.1.2. Conținutul compușilor tiolici în râul Răut
 • 5.1.3. Conținutul compușilor tiolici în râul Ichel
 • 5.1.4. Influența râurilor Răut și Ichel asupra stării redox a fluviului Nistru
 • 5.2. Conținutul compușilor tiolici în sisteme lentice
 • 5.2.1. Conținutul compușilor tiolici în lacul Ghidighici
 • 5.2.2. Conținutul compușilor tiolici în lacul Dănceni
 • 5.3. Sinteza Capitolului 5

6. Importanța tiolilor autohtoni în procesele biochimice ale hidrobionților
 • 6.1. Studiul comparativ a reactivității acidului ascorbic și cisteinei
 • 6.2. Stabilirea toxicității tiolilor autohtoni asupra hidrobionților fotoautotrofi
 • 6.3. Dinamica diferitor forme de sulf în unele obiecte acvatice
 • 6.4. Sinteza Capitolului 6

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului