Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contractul de asigurare benevolă de persoane în Republica Moldova


Autor: Tatiana Mişina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 347.44:368.9(478)(043.2)=135.1M 79

Adobe PDF document 0.90 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

asigurat, asigurător, beneficiar, persoană asigurată, broker de asigurare, misit de asigurare, poliţă de asigurare, interes asigurat, risc asigurat, underwriting, reasigurare, tarif de asigurare, primă de asigurare, tranşă a primei de asigurare, asigurare de viaţă, anuitate, decontări de actuar

Adnotare

Cercetările efectuate în prezenta lucrare reprezintă o analiză complexă a situaţiei economico-juridice care s-a creat pe piaţa de asigurări din RM în domeniul asigurării benevole de persoane. A fost analizat întregul complex de materiale juridice care reglementează activitatea organizaţiilor de asigurări ce practică asigurarea prin acumulare şi alte tipuri de asigurare de persoane, a fost determinată natura juridică a contractului asigurării benevole de persoane, modul de încheiere a acestuia, varietatea tipurilor acestui contract, conţinutul relaţiilor de asigurări, condiţiile efectuării diferitor tipuri de asigurare benevolă de persoane în Republica Moldova.

O atenţie sporită este acordată măsurilor reglementării de stat a acestui domeniu al asigurărilor. In opinia noastră, anume statul trebuie să se prezinte în rol de garant important al protecţiei intereselor legitime ale asiguraţilor şi al stabilităţii financiare a asigurătorilor.

Ţinînd cont de orientarea RM spre integrare în Europa, în teză sînt cercetate principiile reglementării atît a relaţiilor de drept public cît şi a relaţiilor de drept privat pe piaţa de asigurări din ţările membre ale Uniunii Europene, în evoluţia lor în baza directivelor UE. Au fost elucidate cerinţele înaintate în prezent companiilor de asigurări, aprobate în ţările membre ale UE şi care trebuie să fie luate în consideraţie cît mai amplu în legislaţia cu privire la asigurări a RM.

O atenţie deosebită este rezervată cercetării mecanismului juridic de bază care reglementează relaţiile atît în asigurarea de bunuri, cît şi în asigurarea de persoane, cum este contractul de asigurare.

In teză este studiat în amănunte statutul juridic al participanţilor la relaţiile juridice de asigurare benevolă de persoane. In acelaşi timp se menţionează că în prezent, una din sarcinile de primă importanţă este determinarea cu stricteţe a funcţiilor intermediarilor de asigurare în relaţiile lor cu asiguraţii şi asigurătorii, ţinînd cont de faptul că anume activitatea intermediarilor de asigurare poate ameliora calitatea serviciului de asigurare prestat.

In studiu se menţionează că baza asigurării de persoane o constituie asigurarea benevolă de viaţă care, în baza unui spectru vast de garanţii de asigurare şi servicii investiţionale îi permite omului să soluţioneze un întreg complex de probleme social-economice. Este fundamentată opinia precum că asigurarea de viaţă pe termen lung constituie un instrument financiar unic, generator de bază al resurselor investiţionale pe termen lung. In lucrare este propus un şir întreg de măsuri pentru stimularea dezvoltării asigurării de viaţă pe termen lung, ceea ce, în primul rînd presupune crearea sistemului de garanţii pentru asiguraţi şi persoane asigurate în vederea primirii sumelor de asigurare în baza contractelor.

Următoarele tipuri de asigurare de persoane, prezentate în lucrare sînt asigurarea de accidente şi boli şi asigurarea benevolă de asistenţă medicală. In cadrul cercetării am ajuns la concluzia că aceste tipuri de contracte de asigurare, cu toate că şi-au găsit o aplicare vastă, practic nu sînt reglementate de normele de drept. Bazîndu-ne pe practica companiilor de asigurări care oferă servicii de acest fel pe piaţa de asigurări din Moldova, am încercat să definim aceste contracte, să elucidăm esenţa, particularităţile lor, formele şi varietăţile. Este fundamentată necesitatea adoptării unei legi de sine stătătoare care ar reglementa relaţiile juridice în sfera asigurării benevole de asistenţă medicală.

In lucrare este folosit un mare număr de surse normative, acte interne şi internaţionale, acte legislative ale altor state, exemple din practica judiciară, lucrări teoretice ale autorilor autohtoni şi mai cu seamă ale autorilor străini. Considerăm că în urma cercetărilor efectuate am reuşit să atingem scopurile trasate iniţial, dezvăluind esenţa contractului asigurării benevole de persoane în cele mai importante aspecte

CuprinsCAPITOLUL 1. Caracteristica economico-juridică a pieţei asigurării benevole de persoane
 • 1.1. Apariţia instituţiei asigurării benevole de persoane în Republica Moldova şi particularităţile ei
 • 1.2. Interesul patrimonial, în calitate de obiect al relaţiilor juridice de asigurări
 • 1.3. Participanţii relaţiei juridice de asigurare de persoane
 • 1.3.1. Asigurătorul, în calitate de participant la relaţiile juridice de asigurări
 • 1.3.2. Intermediarii de asigurare
 • 1.3.3. Asiguratul, în calitate de participant la relaţiile juridice de asigurări
 • 1.4 Rolul statului în reglementarea relaţiilor pe piaţa de asigurări
 • 1.5. Tendinţa dezvoltării pieţei de asigurări din Republica Moldova în sfera asigurării benevole de persoane

CAPITOLUL 2. Noţiunea, esenţa şi natura juridică a contractului de asigurare benevolă de persoane
 • 2.1. Noţiunea şi indiciile juridice ale contractului de asigurare benevolă de persoane
 • 2.1.1. Noţiunea de contract de asigurare benevolă de persoane
 • 2.1.2. Natura juridică a contractului asigurării benevole de persoane
 • 2.2. Deosebirea dintre contractul de asigurare benevolă de persoane şi contractele civile conexe
 • 2.3. Modul şi condiţiile încheierii contractului de asigurare benevolă de persoane
 • 2.3.1. Modul de încheiere a contractului de asigurare benevolă de persoane
 • 2.3.2. Condiţiile de încheiere a contractelor de asigurare benevolă de persoane
 • 2.4. Forma contractului de asigurare benevolă de persoane
 • 2.5. Conţinutul relaţiilor juridice în asigurarea benevolă de persoane
 • 2.5.1. Drepturile şi obligaţiile asiguratului
 • 2.5.2. Drepturile şi obligaţiile asigurătorului

CAPITOLUL 3. Tipurile contractelor de asigurare benevolă de persoane
 • 3.1. Contractul de asigurare benevolă de viaţă
 • 3.1.1. Principiile asigurării deviată. Contractul de asigurare deviată şi varietăţile lui
 • 3.1.2. Particularităţile încheierii contractului de asigurare de viaţă
 • 3.1.3. Executarea şi expirarea contractului
 • 3.2. Contractul de asigurare benevolă de accidente
 • 3.2.1. Noţiunea, formele şi varietăţile contractului asigurării benevole de accidente
 • 3.2.2. Acoperirea prin asigurare în contractul de asigurare benevolă de accidente
 • 3.2.3. Particularităţile încheierii contractului asigurării de accidente
 • 3.3. Contractul de asigurare benevolă de asistenţă medicală
 • 3.3.1. Esenţa asigurării benevole de asistenţă medicală
 • 3.3.2. Particularităţile contractului asigurării benevole de asistenţă medicală