Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea stării de sănătate a sportivilor juniori în relație cu factorii de risc ai mediului și cei comportamentali


Autor: Cebanu Serghei
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Unt Eve
doctor habilitat, profesor universitar, Tartu, Estonia
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.51 Mb / în română

Teza

CZU 613.72:796.071

Adobe PDF document 7.83 Mb / în română
261 pagini


Cuvinte Cheie

sportivii juniori, starea de sănătate, factorii de risc, măsuri de prevenție, promovarea sănătății

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografia din 342 titluri, 18 anexe, 205 pagini de text de bază, 46 de figuri, 50 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 58 de lucrări ştiinţifice și științifico-metodice.

Domeniul de studiu: igienă, sănătate ocupațională

Scopul cercetării: studierea influenței factorilor de mediu și comportamentali asupra capacității de activitate fizică și a stării de sănătate a sportivilor juniori, care practică jocuri sportive, și argumentarea unui complex de măsuri profilactice adecvate.

Obiectivele cercetării: (1) Cercetarea și estimarea particularităților stării de sănătate a sportivilor juniori. (2) Cercetarea și estimarea igienică a procesului și condițiilor de antrenament a sportivilor juniori care practică jocuri sportive. (3) Evaluarea modului de viață și evidențierea factorilor comportamentali cu risc pentru sănătatea sportivilor juniori. (4) Studierea influenței condițiilor și procesului de antrenament asupra stării funcționale și capacității de muncă a sportivilor juniori. (5) Identificarea particularătăților influenței activităților sportive asupra stării de sănătate și nivelului adaptării sportivilor juniori. (6) Analiza și estimarea sistemului național de monitorizare a stării de sănătate a sportivilor juniori și rolul acestuia în diagnosticarea precoce a modificărilor funcționale nefavorabile și stărilor premorbide. (7) Elaborarea unui model igienic care reflectă optimizarea monitorizării stării de sănătate a sportivilor și a măsurilor profilactice argumentate privind diminuarea riscurilor, ameliorarea și fortificarea stării de sănătate la tinerii sportivi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră a fost efectuat un studiu complex a stării de sănătate a sportivilor juniori în relație cu factorii determinanți, realizat după principiile medicinei mediului și medicinei muncii în care au fost evidențiate stările prepatologice, bolile netransmisibile și traumatismele caracteristice acestei categorii de populație dependente de gradul de influență a factorilor nefavorabili, de adaptare la ei, de performanța sportivă. A fost elaborat modelul igienic de prognozare a posibilelor schimbări în sănătate, propuse recomandări pentru optimizarea monitorizării stării de sănătate a sportivilor și prevenirea stărilor premorbide.

Problema științifică aplicativă de importanță majoră soluționată: fundamentarea științifică și metodologică a conexiunii dintre factorii determinanți și starea de sănătate a sportivilor juniori, ceea ce contribuie la elaborarea de recomandări și propuneri practice în vederea dezvoltării unui serviciu de calitate de medicină sportivă în Republica Moldova. Aceasta a condus la perfecţionarea sistemului de management a riscurilor în activitatea sportivilor juniori şi validarea unui model relevant de eficientizare a supravegherii sănătății publice în scopul diagnosticării modificărilor funcționale nefavorabile și stărilor premorbide.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării efectuate suplinesc capitolele științifice privind sănătatea și factorii de risc la sportivii juniori și vor fi utilizate în activitatea specialiștilor în medicina sportivă și sănătate publică. Ele au stat la baza elaborării sistemului de monitorizare a stării de sănătate a sportivilor juniori și conceptului de dezvoltare a medicinei sportive în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea modelului igienic cu referință la monitorizarea stării de sănătate a sportivilor juniori, cu accent pe programul de screening al stărilor premorbide, pe îmbunătățirea sistemului de asistență medicală a sportivilor și pe argumentarea măsurilor profilactice îndreptate spre diminuarea factorilor de risc. De asemenea a fost elaborat un Ghid practic despre sistematizarea și exploatarea edificiilor de cultură fizică și sport. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul Centrului Naţional de Medicină Sportivă “Atletmed” și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Cuprins


1. PATRICULARITĂȚILE IGIENICE, MEDICO-SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE ALE FORMĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE ALE SPORTIVILOR JUNIORI
 • 1.1. Particularitățile fiziologice ale perioadei de adolescență, rolul exercițiului fizic și sportului în promovarea și fortificarea stării de sănătate
 • 1.2. Particularitățile stării de sănătate a sportivilor juniori și factorilor determinanți
 • 1.3. Rolul factorilor de mediu, comportamentali și ai alimentaţiei în formarea stării de sănătate a sportivilor juniori
 • 1.4. Abordări științifice moderne în evaluarea stării de sănătate a grupurilor specifice de populație și perspective pentru diagnosticarea precoce și prevenirea morbidității în sistemul de sănătate publică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metode matematice de analiză a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA STĂRII DE SĂNĂTATE A SPORTIVILOR JUNIORI
 • 3.1. Caracteristica și evaluarea morbidităţii și traumatismului sportiv în perioada 2007-2018
 • 3.2. Caracteristica modificării indicilor fiziologici ai organismului în timpul antrenamentelor
 • 3.3. Estimarea subiectivă a stării de sănătate a sportivilor juniori
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA ȘI EVALUAREA IGIENICĂ A FACTORILOR DETERMINANȚI AI STĂRII DE SĂNĂTATE A SPORTIVILOR JUNIORI
 • 4.1. Caracteristica igienică a jocurilor sportive și organizării procesului de antrenament
 • 4.2. Evaluarea factorilor de mediu ocupațional
 • 4.3. Evaluarea factorilor comportamentali și alimentației reale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ ȘI A STĂRII FUNCȚIONALE A ORGANISMULUI SPORTIVILOR JUNIORI CARE PRACTICĂ JOCURI SPORTIVE
 • 5.1. Evaluarea capacității de muncă a sportivilor juniori după indicii stării funcționale ale organismului
 • 5.2. Evaluarea stării funcționale a organismului după tipul de autoreglare a circulației sangvine
 • 5.3. Aprecierea gradului și rezervelor de adaptare a sportivilor juniori la efort
 • 5.4. Evaluarea complexă multifactorială a condițiilor ocupaționale și a influențelor potențiale asupra stării de sănătate a sportivilor juniori
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. CONTEXTUL ȘTIINȚIFIC AL MODELULUI IGIENIC DE OPTIMIZARE A MONITORIZĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE A SPORTIVILOR ȘI DE PREVENIRE A STĂRILOR PREMORBIDE
 • 6.1. Evaluarea sistemului național de asistență medicală a sportivilor
 • 6.2. Elaborarea recomandărilor de optimizarea activității serviciului de medicină sportivă și de organizare a asistenței medicale a sportivilor
 • 6.3. Argumentarea științifică a măsurilor profilactice de ameliorare a condițiilor de activitate și prevenția stărilor morbide la sportivi
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE