Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea metodelor statistice și econometrice în fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețurilor


Autor: Mija Simion
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.11 - Statistică economică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Pârţachi
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 303.72:[338.23:336.74]+338.27(478)(043)

Adobe PDF document 3.63 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

inflație, politică monetară, modele econometrice, metodologie statistică, stabilitatea prețurilor, dispersie

Adnotare

Structura tezei:introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 134 titluri, 7 anexe, 112 pagini de text de bază, 51 figuri, 15 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul și obiectivele lucrării: este de a contribui la soluționarea problemei studiate prin elaborarea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor statistice pentru fundamentarea politicii monetare în vederea asigurării stabilității prețurilor și menținerea acestora la un nivel scăzut cu deviații mici.

Obiectivele cercetării: argumentarea conceptuală privind politica monetară orientată spre stabilitatea prețurilor; fundamentarea teoretico-metodologică a modelelor econometrice și statistice utilizate prin prisma politicii monetare; aplicarea metodelor econometrice și statistice în vederea determinării tendințelor, pentru perioada efectivă, a indicatorilor macroeconomici relevanți; elaborarea și dezvoltarea modelelor econometrice de prognoză a indicatorilor macroeconomici pe termen scurt, inclusiv al prețurilor; dezvoltarea cadrului de analiză prin prisma unui model general, cu funcții de impuls-răspuns și de evaluare ex-ante a prognozelor; elaborarea modelului econometric de identificare a efectelor de runda a doua asupra prețurilor, în special inflației de bază; dezvoltarea tehnicilor statistice de evaluare a abaterilor prognozelor inflației.

Noutatea și originalitatea științifică: derivă din tema acesteia, în continuu actuală, dar care nu a fost pe larg abordată în lucrările științifice de specialitate pe plan național. Lucrarea prevede dezvoltarea și prezentarea unui ansamblu vast de tehnici și modele econometrice utilizate în vederea fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețurilor. Originalitatea științifică este determinată și de faptul că, la moment, multitudinea de date și accesul la informații statistice este pretutindeni, așadar, aspectul determinant, este îndemânarea și abilitatea utilizării tehnicilor econometrice ce sporesc considerabil priceperea de a înțelege comprehensiv și rapid informațiile din datele statistice și particularitățile specifice ale acestora, și care permit ulterior cu ușurință, extragerea valorii adăugate din ele.

Problema științifică importantă soluționată: rezidă în fundamentarea științifică și metodologică a rolului instrumentarului statistic și econometric utilizat în justificarea politicii monetare, care vizează asigurarea stabilității prețurilor. Elaborarea și dezvoltarea tehnicilor statistice în vederea determinării și fundamentării legăturilor cauzale între indicatorii economici relevanți, creării unui indice de sentiment pentru activitatea economică. Evaluării caracterului politicii monetare și abaterilor prognozelor inflației. Dezvoltării tehnicilor privind identificarea interdependențelor structurale dintre variabilele macroeconomice, a factorilor determinanți și cuantificării efectelor politicii monetare asupra stabilității prețurilor în cazul Republicii Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă: Cercetările efectuate pot servi în calitate de elemente conceptuale și metodologice în vederea continuării investigațiilor științifice din domeniul dat. Teza poate fi utilizată și ca suport bibliografic în procesul didactic din instituțiile de învățământ economic superior. În acest sens, lucrarea poate fi consultată pentru cursurile postuniversitare: econometrie, statistică, modelarea matematică, macroeconomie.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate au fost acceptate și confirmate de către Banca Națională a Moldovei și Academia de Studii Economice a Moldovei, prin certificatele de implementare.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A UTILIZĂRII MODELELOR ECONOMETRICE ȘI STATISTICE CA PARTE COMPONENTĂ A POLITICII MONETARE
 • 1.1. Aspecte conceptuale privind tehnicile statistice de modelare
 • 1.2. Caracteristici și principii ale elaborării previziunilor macroeconomice
 • 1.3. Aspecte generale privind stabilitatea prețurilor prin prisma politicii monetare.
 • 1.4. Sursele de date statistice privind prețurile – puncte de pornire în analize statistice
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. PROCESUL DE MODELARE ECONOMETRICĂ A POLITICII MONETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Aspectele metodologice ale mecanismului de transmisie și analiza statistică a indicatorilor macroeconomici relevanți din perspectiva politicii monetare
 • 2.2. Tehnici statistice și econometrice utilizate pentru estimarea variabilelor neobservabile. Cazul cererii agregate.
 • 2.3. Modelarea cadrului macroeconomic, prin prisma științelor economice și econometrice
 • 2.3.1. Cererea agregată
 • 2.3.2. Prețuri
 • 2.3.3. Curs de schimb și regula de politică monetară
 • 2.3.4. Parametrizarea modelului
 • 2.3.5.Tehnici statistice privind intervale de variație
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. TEHNICI MODERNE DE ANALIZĂ STATISTICĂ ȘI MODELARE ECONOMETRICĂ UTILIZATE ÎN FUNDAMENTAREA POLITICII MONETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Aplicarea tehnicilor econometrice privind crearea indicatorului de sentiment pentru activitatea economică în perioada curentă (NOWCAST)
 • 3.2. Aplicarea modelelor econometrice de regresie liniară multifactorială pentru prognoza prețurilor
 • 3.2.1. Inflația de bază
 • 3.2.2. Prețurile produselor alimentare
 • 3.3. Aplicarea tehnici econometrice de corectare a erorilor vectoriale pentru prognoza prețurilor la combustibili
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INSTRUMENTAR STATISTIC ȘI ECONOMETRIC UTILIZAT ÎN ESTIMAREA EFECTELOR DE RUNDA A DOUA ASUPRA 4 PREȚURILOR ȘI DE EVALUARE A POLITICII MONETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Tehnici econometrice de estimare a efectelor de runda a doua asupra inflației de bază în R. Moldova
 • 4.1.1. Impactul prețurilor la petrol și produse alimentare pe piețele internaționale asupra inflației de bază
 • 4.1.2. Impactul prețurilor la combustibili și produse alimentare din cadrul IPC asupra inflației de bază
 • 4.2. Tehnici de evaluare a condițiilor monetare
 • 4.3. Tehnici statistice de evaluare a abaterilor prognozelor inflației
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI