Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia)


Autor: Aricova Liubov
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în engleză

Teza

CZU [339.138+339.137.2]:663.2(478)(043)

Adobe PDF document 4.47 Mb / în rusă
157 pagini


Cuvinte Cheie

маркетинг, стратегия, позиционирование, сегментирование, конкурентоспособность

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor este elaborată în limba rusă și are o structură clasică: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 142 de surse și 10 anexe. Conținutul principal al lucrării este expus pe 120 de pagini, inclusiv 27 de tabele, 14 figuri și 18 formule. Rezultatele tezei sunt publicate în 8 lucrări științifice cu un volum total de 3,02 c.a.

Scopul cercetăriiconstă în elaborarea și argumentarea științifică și practică a abordării de marketing față de poziționarea produsului întreprinderii vinicole, elaborarea strategiei de poziționare și atingerea avantajului competitiv pe piață.

Obiectivele cercetării: identificarea sensului noțiunii cercetate „poziționarea produsului pe piață”; evaluarea metodelor clasificării poziției produsului pe piață; argumentarea factorilor principali care influențează poziția produsului pe piață; elaborarea metodologiei de formare a strategiei de poziționare a produsului la întreprindere; elaborarea modelului de poziționare bazat pe abordarea de marketing, care să permită sporirea eficacității activității întreprinderilor din sectorul vinicol al UTA Găgăuzia, Republica Moldova; formularea concluziilor generale și recomandărilor pentru implementarea ulterioară a modelului elaborat pentru întreprinderi.

Noutatea și originalitatea științifică a studiului rezidă în justificarea conceptuală a recomandărilor științifice, metodologice și practice privind formarea și aplicarea strategiei de poziționare a produsului în cadrul abordării de marketing, axată pe obținerea eficienței și competitivității sporite a produsului pe termen lung.

Rezultatele obținute pentru soluționarea problemei științifice importante sunt: dezvoltarea bazei teoretice a concepției de poziționare a produsului și elaborarea abordărilor metodologice față de realizarea acestuia la întreprindere.

Importanța teoretică a lucrării rezidă în utilizarea abordărilor logice față de determinarea conceptelor de bază ale poziționării, principiilor de analiză sistemică, situațională și cercetării de marketing, a metodologiei analizei SWOT, a recomandările metodologice pentru elaborarea strategiei de poziționare la întreprindere.

Valoarea practică a lucrării consistă în soluționarea sarcinilor principale legate de creșterea avantajului competitiv al întreprinderilor vinicole pe baza poziționării produsului pe piață.

Aprobarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate la 5 conferințe naționale și internaționale și au fost confirmate de 2 documente cu privire la aplicarea practică atât în economia reală, cât și în domeniul academic.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТА КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
 • 1.1 Сущность определения «позиционирования продукта»
 • 1.2 Факторы, оказывающие влияние на рыночную позицию продукта
 • 1.3 Маркетинговые стратегии позиционирования продукта на потребительском рынке
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТА
 • 2.1 Методические подходы к обоснованию стратегии позиционирования
 • 2.2 Методы оценки позиции продукта на рынке
 • 2.3 Адаптация маркетинговой стратегии позиционирования винной продукции на рынке
 • 2.4 Выводы по 2 главе

3.ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
 • 3.1 Потребительские предпочтения как основа позиционирования продукта на рынке
 • 3.2Построение комплексной модели позиционирования продукта на основе маркетингового подхода
 • 3.3 Возможность практического применения модели позиционирования продукта для достижения конкурентного преимущества на рынке на примере SA «Tomai- Vinex»
 • 3.4 Выводы по 3 главе

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АКТ ВНЕДРЕНИЯ CURRICULUM VITAE