Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile fenomenului obezității din perspectiva comportamentului populației și capacităților Asistenței Medicale Primare


Autor: Tomacinschii Angela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Oleg Lozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română

Teza

CZU 616-056.52-0532.8(478)

Adobe PDF document 5.26 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate publică, factorii de risc, stil de viață, obezitate, Indice de Masă Corporală, medic de familie

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 134 pagini de text electronic și constă din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză și indice bibliografic cu 282 referințe, include 36 de figuri, 44 tabele, 2 formule si 4 anexe. Rezultatele obținute sunt expuse în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: politici de nutriție și metabolism în sănătatea publică.

Scopul: evaluarea particularităților fenomenului obezității din perspectiva comportamentului populației și capacităților Asistenței Medicale Primare pentru propunerea intervențiilor de prevenire și control al obezității.

Obiectivele: 1) Analiza obezității în rândul populației adulte și a politicilor de sănătate publică elaborate pentru reducerea acestui fenomen; 2 )Determinarea comportamentului populației ca factor de risc pentru obezitate prin aplicarea algoritmului de evaluare al acestuia; 3) Evaluarea riscului pentru obezitate în populația adultă din Republica Moldova prin aplicarea algoritmului de evaluarea acestuia; 4) Evaluarea capacitaților de intervenție a Asistenței Medicale Primare cu privire la fenomenul obezității; 5) Indentificarea punctelor cheie pentru recomandarea intervențiilor eficiente de sănătate publică, inclusiv la nivel de asistență medicală primară în scopul prevenirii și controlului obezității.

Noutatea și originalitatea științifică. În premieră a fost evaluată atitudinea prestatorilor serviciilor de sănătate către fenomenul obezității. S-a elaborat un instrument de evaluare a riscului de obezitate. În baza acestui instrument elaborat și validat s-a obținut date noi cu privire la fenomenul obezității în populația adultă din Republica Moldova.

Problema științifică soluționată în teză constă în evaluarea multidimensională a fenomenului obezității cu aplicarea instrumentului de evaluare a riscului pentru obezitate pentru propunerea unor intervenții eficiente. Aprecierea impactului factorilor autohtoni favorizanți ai stilului de viață a populației care duc la obezitate. Semnificația teoretică a studiului. Rezultatele obținute în lucrare contribuie la dezvoltarea conceptului determinantelor sănătății în general și în special al determinantelor de natură socială.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele și materialele elaborate în cadrul cercetării pot fi pe larg aplicate în instruirea continuă a specialiștilor în sănătate publică, a medicilor de familie și asistenților medicali precum și vor servi drept suport științific pentru dezvoltarea intervențiilor strategice de promovare a stilului sănătos de viață în populație.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării științifice și-au găsit implementarea în elaborarea algoritmului de evaluare a stilului de viață și a algoritmului de evaluare a riscului de obezitate în populația adultă din Republica Moldova. 6

Cuprins


1 OBEZITATEA ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI ADULTE ȘI POLITICELE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ELABORATE PENTRU REDUCEREA ACESTUI FENOMEN
 • 1.1 Fenomenul obezității și conexitatea cu determinanții stilului de viață
 • 1.2 Epidemiologia obezității la adulți la nivel mondial, regional și național
 • 1.3 Politici internaționale și naționale aplicabile obezității
 • 1.4 Bunele practici de intervenții în sănătatea publică pentru reducerea fenomenului obezității
 • 1.5 Gestionarea obezității la nivelul asistenței medicale primare
 • 1.6 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristici generale privind metodologia de cercetare
 • 2.2 Proiectarea și design-ul cercetării
 • 2.3 Acumularea materialului și observarea statistică
 • 2.4 Analiza rezultatelor obținute
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3 COMPORTAMENTELE DE RISC ALE OBEZITĂȚII LA POPULAȚIA ADULTĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Rezultatele aplicării algoritmului de evaluare a stilului de viață ca factor de risc pentru obezitate
 • 3.2 Structura obezității în populația adultă studiată
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4 EVALUAREA RISCULUI PENTRU OBEZITATE ÎN POPULAȚIA ADULTĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN APLICAREA ALGORITMULUI DE EVALUAREA ACESTUIA
 • 4.1 Analiza factorilor de risc ale obezității la persoanele adulte
 • 4.2 Aplicarea algoritmului de apreciere a riscului obezității la adulți
 • 4.3 Analiza veridicității aplicării algoritmului de apreciere a riscului de obezitate
 • 4.4 Analiza multifactorială privind factorii de risc pentru obezitate
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

5 CAPACITĂȚI DE INTERVENȚIE PRIN PRIZMA OPINIEI MEDICILOR DE FAMILIE CU PRIVIRE LA FENOMENUL OBEZITĂȚII
 • 5.1 Capacități, atitudini și practici în gestionarea obezității la nivelul asistenței medicale primare
 • 5.2 Opiniile medicilor de familie privind factorii ce ar putea influența gestionarea obezității la nivelul asistenței medicale primare
 • 5.3 Responsabilități și bariere percepute de către medicii de familie cu referire la gestionarea adecvată a obezității în populație
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIA ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-UL AUTORULUI