Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Compuşi noi cu acţiune asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice


Autor: Bălan Greta
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2022
Consultanţi ştiinţifici: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.65 Mb / în română
Adobe PDF document2.71 Mb / în engleză

Teza

CZU 615.281:616-002.44(043.2)

Adobe PDF document 11.74 Mb / în română
283 pagini


Cuvinte Cheie

ulcer trofic infectat, factori de patogenitate, compuşi noi, activitate antimicrobiană

Adnotare

Structura: Introducere, reviul literaturii, materiale şi metode de cercetare, patru capitole explorative, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 350 de titluri, 15 anexe, 191 pagini de text de bază, 47 de figuri și 40 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 77 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Microbiologie, Virusologie medicală.

Scopul: Evaluarea activităţii antimicrobiene a unor compuşi noi în vederea formulării principiilor de elaborare a preparatelor policomponente eficiente în tratamentul ulcerului trofic infectat.

Obiectivele lucrării: Determinarea spectrului etiologic al microorganismelor izolate din ulcere trofice infectate; elucidarea fenotipurilor de rezistenţă la antimicrobiene şi a factorilor de patogenitate ai tulpinilor izolate din ulcere trofice; studiul calitativ şi cantitativ al activităţii antimicrobiene a unor entităţi chimice şi biologice noi faţă de tulpinile microbiene de referinţă şi clinice; studierea acţiunii sinergice a compușilor monocomponenți şi a posibilităţilor de obţinere a compuşilor policomponenţi cu acţiune antimicrobiană; determinarea influenţei compuşilor noi monocomponenţi şi în combinaţie asupra expresiei unor factori de patogenitate a microorganismelor; evaluarea modificărilor unor parametri biochimici ai culturilor bacteriene sub influența substanţelor monocomponente şi în combinaţie; influenţa compuşilor biologic activi asupra markerilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant și pattern-ului inflamator pentru obţinerea potenţialelor preparate medicamentoase, eficiente în tratamentul ulcerului trofic infectat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră, pe baza unui studiu complex, a fost evaluată acţiunea antimicrobiană, antioxidantă şi imunomodulatoare a unor compuşi noi, determinat spectrul microorganismelor implicate în ulcere trofice infectate şi stabilită acţiunea compușilor noi asupra factorilor de patogenitate ai agenților microbieni.

Problema științifică soluționată: fundamentarea științifică a acțiunii unor compuși chimici și biologici noi asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice infectate. Aceasta contribuie la formularea principiilor de dezvoltare a preparatelor policomponente eficiente în tratamentul ulcerului trofic infectat și la elaborarea unor strategii antiinfecţioase alternative, în scopul evitării eșecurilor terapeutice și dezvoltării rezistenței la antimicrobiene.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a studiului: Rezultatele prezentei cercetări completează studiile anterioare despre efectul compușilor chimici și biologici asupra tulpinilor de referință și a tulpinilor clinice, izolate din ulcerele trofice, despre acțiunea sinergică a acestor compuşi și despre combinaţiile de compuşi care potenţiază efectul antimicrobian. Totodată au fost acumulate date despre influenţa compuşilor noi asupra expresiei factorilor enzimatici de patogenitate şi a factorilor de persistenţă ai microorganismelor. Datele obținute pot fi utilizate ca dovezi la elaborarea unor strategii antiinfecţioase alternative şi la obținerea altor compuşi policomponenţi, generând astfel nu doar o utilizare empirică ci şi una bazată pe dovezi științifice privind proprietăţile lor terapeutice. Rezultatele obținute au permis evidențierea efectului imunomodulator al compuşilor chimici şi biologici noi aparte şi în combinaţie, prin determinarea acţiunii lor asupra producerii spontane a indicilor biochimici și imunochimici. Rezultatele privind pattern-urile de rezistenţă la antibiotice vor servi drept argument pentru reactualizarea listei de antimicrobiene și procurarea argumentată a acestora, pentru elaborarea măsurilor coerente de control.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea laboratoarelor microbiologice, a medicilor din cadrul Centrelor de Sănătate, a secțiilor de chirurgie, în procesul didactic la Disciplina de microbiologie şi imunologie, Departamentul Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemiţanu”. 7 SUMMARY BALAN Greta The new compounds acting on microorganisms isolated from trophic ulcers The Habilitation Thesis in Medical Sciences, Chisinau, 2022 Structure: This research paper includes introduction, literature review, research materials and methods, 4 investigative chapters, general conclusions and recommendations, a bibliography list of 350 references, 15 annexes, 191 pages of basic text, 47 figures, and 40 tables. The obtained results have been published in 77 scientific papers. Keywords: trophic ulcer, pathogenic factors, new compounds, antimicrobial activity. Field of study: Microbiology and Medical Virology. The purpose of the research: To assess the antimicrobial activity of new compounds in order to develop the principles for obtaining multicomponent drug products effective in the treatment of infected trophic ulcers. The research objectives: To determine the etiological spectrum of microorganisms isolated from infected trophic ulcers; to highlight the antimicrobial resistance phenotypes and the pathogenicity factors of microbial strains isolated from trophic ulcers; to perform a qualitative and quantitative study of the new chemical and biological antimicrobial entities compared to the reference and clinical microbial strains; to study the synergistic action of single-component substances and the possibility to obtain multicomponent antimicrobial compounds; to determine the effects of new single-component compounds and their combination on the manifestations of microbial pathogenicity factors; to assess the biochemical changes of bacterial cultures under the action of single-component and combined substances; to study the impact of biologically active compounds on oxidative stress markers, antioxidant system and inflammatory patterns for the development of potential drugs. Scientific novelty and originality of the research: We report for the first time a comprehensive study assessing the antimicrobial, antioxidant and immunomodulatory activity of new compounds, as well as determining the microbial spectrum associated with the infected trophic ulcers and activity of new compounds on microbial pathogenicity factors. The scientific problem solved: The present research scientifically validated the activity of new chemical and biological compounds on microorganisms isolated from infected trophic ulcers. It contributes to developing the principles for the improvement of effective multicomponent drug products in the treatment of infected trophic ulcers and for development of alternative anti-infective strategies to prevent therapeutic failures and the emergence of antimicrobial resistance. Theoretical significance and applicative value of the study: The research findings complement the previous studies on the effect of chemical and biological compounds on the reference and clinical strains isolated from trophic ulcers, as well as on the synergistic action of these compounds by identifying combinations of compounds that might enhance the antimicrobial effect. At the same time, new data were collected regarding the influence of new compounds on the manifestations of enzymatic pathogenicity and microbial persistence factors. The obtained evidence-based data can be used to develop alternative, anti-infective strategies and other multicomponent drug compounds, thus providing both an empirical approach and scientific evidence of their therapeutic properties. The obtained results allowed highlighting the immunomodulatory effects of single and combined chemical and biological compounds by determining their action on the spontaneous production of biochemical and immunochemical indices. The study results regarding the antibiotic resistance patterns will enable updating of the list of antimicrobials and organizing their justified procurement, as well as developing rational control measures. Implementation of scientific results. The results of the study were introduced within the microbiological laboratories, the medical practice of the Health Centers, at surgery departments, in teaching the Discipline of Microbiology and Immunology at the Department of Preventive Medicine of "Nicolae Testemitanu" SUMPh. 8 АННОТАЦИЯ БЭЛАН Грета Новые соединения c воздействием на микроорганизмы изолированные из трофических язв Диссертация доктора медицинских наук. Кишинев, 2022. Структура: Введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 4 ознакомительных глав, общие выводы и рекомендации, библиография из 350 наименований, 15 приложений, 191 страниц основного текста, 47 рисунков, 40 таблиц. Полученные результаты опубликованы в 77 научных статьях. Ключевые слова: трофическая язва, патогенные факторы, новые соединения, антимикробное действие. Специализация: Микробиология, медицинская вирусология. Цель: оценка антимикробной активности новых соединений с целью формулировки принципов раз-работки поликомпонентных препаратов, эффективных при лечении инфицированных трофических язв. Задачи работы: Определение этиологического спектра микроорганизмов, выделенных из инфицированных трофических язв; выявление фенотипов устойчивости к противомикробным препаратам и факторов патогенности штаммов микроорганизмов, выделенных из трофических язв; качественное и количественное изучение антимикробной активности новых химических и биологических соединений по отношению к эталонным и клиническим штаммам микробов; изучение синергетического действия однокомпонентных веществ и возможности получения поликомпонентных соединений с антимикробным действием; определение влияния новых однокомпонентных соединений и их комбинаци на проявление факторов патогенности микроорганизмов; оценка изменения биохимических показателей бактериальных культур под влиянием однокомпонентных веществ и их комбинаций; изучение влияния биологически активных соединений на маркеры окислительного стресса, антиоксидантную систему. Научная новизна и оригинальность: Впервые, на основе комплексного исследования, было оценено антимикробное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие новых соединений, определен спектр микроорганизмов, вовлеченных в этиопатогенез инфицированных трофических язв, и действие новых соединений на факторы микробной патогенности. Решенная научная задача: Научное обоснование действия новых химических и биологических соединений на микроорганизмы, выделенных из инфицированных трофических язв. Это способствует формулированию принципов разработки эффективных поликомпонентных препаратов для лечения инфицированных трофических язв и выработке альтернативных противоинфекционных стратегий, позволяющих избежать терапевтических неудач и развития устойчивости к противомикробным препаратам. Теоретическая значимость и прикладная ценность исследования: результаты исследования дополняют предыдущие исследования влияния химических и биологических соединений на эталонные штаммы, клинические штаммы, выделенные из трофических язв, и синергетическое действие этих соединений путем выявления комбинаций соединений, которые усиливали противомикробный эффект. Одновременно накапливались новые данные о влиянии новых соединений на экспрессию ферментативных факторов патогенности и факторов персистенции микроорганизмов. Полученные данные могут быть использованы в качестве доказательства для получения альтернативных противоинфекционных стратегий и других поликомпонентных соединений, таким образом обеспечивая их не только эмпирическое использование, но и основанное на научных данных их терапевтические свойства. Полученные результаты позволили выделить иммуномодулирующее действие химических и биологических соединений по отдельности и в комбинации, определив действие этих соединений на спонтанную выработку биохимических и иммунохимических показателей. Результаты, касающиеся паттернов устойчивости к антибиотикам, послужат доказательством для обновления списка противомикробных препаратов и организации их обоснованной закупки, разработки последовательных мер контроля. Внедрение научных результатов. Результаты исследования были внедрены в деятельность микробиологических лабораторий, врачей медицинских центров, хирургических отделений, в учебный процесс по Дисциплине микробиология и иммунология Департамента профилактической медицины, КГУМиФ «Николае Тестемицану».

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DEZVOLTAREA ANTIMICROBIENELOR ȘI STRATEGII NOI ÎN TERAPIA ULCERULUI TROFIC
 • 1.1. Antibioticele și antibioterapia – istoric, caracteristici și constrângeri
 • 1.2. Rezistența antimicrobiană – definiție, cauze, mecanisme de formare, metode de detectare
 • 1.3. Rezistența la antimicrobiene la nivel național
 • 1.4. Perspective și noi alternative terapeutice în tratamentul infecțiilor cauzate de microorganisme multirezistente
 • 1.5. Ulcerul trofic: clasificare și considerații etiopatogenetice
 • 1.6. Particularitățile ulcerului trofic infectat
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală și etapele cercetării
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERSITATEA SPECIILOR, REZISTENŢA LA ANTIMICROBIENE ȘI FACTORII DE PATOGENITATE A TULPINILOR IZOLATE DIN ULCERE TROFICE
 • 3.1. Evaluarea spectrului și ponderii microorganismelor asociate ulcerului trofic
 • 3.2. Rezistenţa la antimicrobiene a tulpinilor izolate din ulcere trofice
 • 3.3. Evaluarea factorilor de patogenitate a tulpinilor microbiene izolate din ulcere trofice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A COMPUŞILOR NOI DE ORIGINE CHIMICĂ ŞI BIOLOGICĂ
 • 4.1. Rezultatele evaluării activităţii antimicrobiene a substanţelor chimice şi biologice noi
 • 4.2. Activitatea antimicrobiană a compuşilor chimici şi biologici noi asupra tulpnilor izolate din ulcere trofice
 • 4.3 Acțiunea sinergică a compușilor chimici și biologici noi
 • 4.4. Influenţa compuşilor noi asupra factorilor de patogenitate a microorganismelor
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. MODIFICĂRI ALE UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI AI MICROORGANISMELOR INDUSE DE COMPUȘII CHIMICI ȘI BIOLOGICI NOI
 • 5.1. Modificarea indicatorilor stresului oxidativ în culturile de microorganisme sub influența compușilor chimici şi biologici noi
 • 5.2. Modificarea capacității antioxidante a culturilor de microorganisme sub influența compușilor chimici şi biologici noi
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. INFLUENŢA COMPUŞILOR BIOLOGIC ACTIVI ASUPRA MARKERILOR STRESULUI OXIDATIV, SISTEMULUI ANTIOXIDANT ȘI PATTERN-ULUI INFLAMATOR
 • 6.1. Evaluarea activității compușilor biologic activi asupra markerilor stresului oxidativ și ai sistemului antioxidant
 • 6.2. Estimarea profilului citokinic. Determinarea unor citokine proinflamatoare și antiinflamatoare
 • 6.3. Evaluarea comparativă a parametrilor din loturile studiate
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
CURRICULUM VITAE