Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Miteme orientale în poezia română a sec. XX


Autor: Stajila Emilia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Timotei Melnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în engleză

Teza

CZU 821.135.1.09,,20”:394(5(043.2)

Adobe PDF document 2.17 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

mit, mitem, Orient, simbol, arhetipalitate, decadentism, simbolism, romantism, ermetism, vis, mister, imaginar

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole ce conțin câte trei subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu titluri, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului.

Scopul tezei constă în identificarea și cercetarea mitemelor orientale în poezia lui Al. Macedonski, I. Minulescu, I. Barbu în vederea determinării impactului acestora asupra imaginarului romantic, simbolist și ermetic în poezia românească din secolul trecut.

Obiectivele investigației: stabilirea reperelor teoretice în abordarea conceptelor clasice de mit; descrierea conceptului de mitem lansat de Claude Lévi-Strauss și tratat ca structură fundamentală și constantă; identificarea mitemelor orientale în creațiile lirice ale lui Al. Macedonski, Ion Minulescu și Ion Barbu; demonstrarea puterii de expresivitate a mitemelor în transfigurarea profunzimilor abisale ale ființei umane; examinarea impactului mitului și mitemelor în ontologizarea viziunilor, în modelarea a trei sisteme poetice; analizarea mitului arhetipal al poetului, al mitemului Poetul Itinerant, al Poetului identificat cu Regele asiatic; investigarea metamorfozei mitului universal în mit poetic personal; elucidarea semnificațiilor celor mai importante miteme.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în analiza și interpretarea sistemică a poeziei postromantice de orientare reformatoare, în mod particular a mitemelor orientale în poezia lui Al. Macedonski, I. Minulescu, I. Barbu. Sunt demonstrate trei modele de asimilare creatoare a mitului și mitemelor sub diferite forme cu la fel de diferite rezultate. Poeții au adaptat mitemele orientale la un modernism de esență simbolistă, decadentistă sau ermetică, acestea le-au modelat structura imaginarului, au stimulat schimbarea de paradigmă, conceptul de poeticitate. Originalitatea investigației consistă în evaluarea mitului și mitemului în spiritul noilor teorii ale stilului și limbajului.

Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute: s-au urmărit raporturile dintre gândirea poetică și gândirea mitică; au fost definite noțiunile de mit și mitem; s-a stabilit rolul gândirii mitice în studierea inconștientului; s-a demonstrat capacitatea elementelor mitologice de a spori expresivitatea limbajului; s-a evidențiat modul revelator în care poeții creează mituri cu o deosebită semnificație artistică; a fost pusă în relief distinsa putere de a da expresie unor mari mituri și miteme din poezia universală și de a aduce un spor de ontologizare a viziunilor.

Semnificația teoretică. Au fost stabilite criteriile de evaluare a motivelor mitologice care stau la baza concepției despre lume, natură și cosmos a poetului, a felului în care gândirea mitică se intersectează cu cea științifică, politică și poetică în care simbolismul se interferează cu romantismul și ermetismul.

Valoarea aplicativă a tezei. Rezultatele obținute pot fi folosite ca suport pentru noile cercetări ale curentelor din cadrul literaturii române, ca material didactic în învățământul preuniversitar și universitar.

Implementarea rezultatelor științifice. Au fost evaluate aspectele fundamentale ale procesului de modernizare a poeziei românești prin valorifica

Cuprins


1.MIT ȘI MITEM. REPERE TEORETICE
 • 1.1. Ontologia arhaică în interpretarea lui Mircea Eliade și Lucian Blaga
 • 1.2. Claude Lévi-Strauss și Gilbert Durand: structura mitului
 • 1.3. Northrop Frye și Ernst Cassirer: imaginarul mitic
 • 1.4.Concluzii la Capitolul 1

2. MIT ȘI MITEME ÎN POEZIA LUI AL. MACEDONSKI
 • 2.1. Structura imaginarului mitic
 • 2.2. Miteme orientale în Rondeluri
 • 2.3. Noaptea de decemvrie - parabolă a idealului pândit de moarte.
 • 2.4.Concluzii la Capitolul 2

3. ION MINULESCU: MITEMUL ORIENTULUI APROPIAT
 • 3.1. Proiecții identitare în figuri mitologice
 • 3.2. ,,Regele asiat” ca alter-ego al poetului
 • 3.3. Mirajul Orientului Apropiat în Romanțe și în alte poeme
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. ION BARBU: ORIENTUL SIMBOLIC – ARHETIPAL
 • 4.1. ,,Orientul” barbian
 • 4.2. ,,Cetatea Isarlâk” ca Ultima Grecie
 • 4.3. Mitemul Șarpelui. Elemente gnostice
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI