Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase


Autor: Mocanu Larisa
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.20 - Chimie ecologică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Maria Gonţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 628.16.08.06:547.625(043)

Adobe PDF document 6.61 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

poluanți organici textili, agenți de colorare, agenți auxiliari, agenți de coagulare/floculare, cărbune activ, efluenți sintetici, apele uzate industriale textile, metode fizico-chimice, procese de epurare

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea conține introducere, șase capitole, inclusiv cinci capitole de bază, șapte concluzii generale, 4 recomandări, bibliografie (299 de titluri) și șase anexe. Conținutul tezei se reflectă în 89 de pagini de text de bază completat cu 30 de tabele, 45 de figuri și trei scheme. Rezultatele obținute sunt publicate în 60 de lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în stabilirea condițiilor optime de epurare a efluenților sintetici și apelor uzate industriale textile de agenți de colorare și agenți auxiliari prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate, elaborarea schemelor de tratare și integrarea acestora în procesul de epurare, pentru a menține un conținut chimic admisibil a apelor naturale, conform standardelor în vigoare.

Obiectivele cercetării includ selectarea metodelor de cercetare și analiză, precum și adaptarea acestora la realizarea proceselor de depoluare a efluenților textili; stabilirea condițiilor optime de realizare a proceselor de înlăturare a poluanților textili din efluenții sintetici, ape uzate industriale și evaluarea performanței prin aplicarea POA și metodelor de concentrare; elaborarea schemelor de epurare a efluenților sintetici/apelor uzate industriale cu conținut de poluanți textili greu biodegradabili; extrapolarea legităților obținute privind efluenții sintetici asupra epurări apelor uzate industriale textile. Noutatea și originalitatea științifică constă în aceea că, pentru prima dată, s-a stabilit influența agenților auxiliari asupra eficienței de epurare, prin reducerea valorilor CCO până la CMA (6,0÷8,0 mgO/L) prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate. În baza rezultatelor obținute, s-a constatat că prezența agenților auxiliari (NaLS, DMPA, DEgl, Egl) în efluenții sintetici ce conțin și agenți de colorare, mărește gradul de oxidare/mineralizare cu 10,0÷25,0%, datorită formării compușilor intermediari ce regenerează surse suplimentare de radicali OH. La scară de laborator s-a realizat epurarea efluentului real provenit de la baia de vopsire a țesăturilor prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în remedierea inconveniențelor legate de protecția bazinelor acvatice și creșterea calității apelor de suprafață – principală sarcină a chimicei ecologice. Pentru epurarea mai eficientă a apelor reziduale textile au fost combinate metodele de concentrare cu POA și adsorbția pe cărbune activ. Calitatea apelor epurate permite atât deversarea lor în receptorii naturali, fără a schimba compoziția chimică a apelor naturale, cât și reutilizarea lor în procesele industriale, prin economisirea până la 60,0% a consumului de apă.

Semnificația teoretică constă în determinarea influenței agenților auxiliari cu proprietăți hidrofile și hidrofobe, a masei moleculare și a factorului de asociere a agenților de colorare asupra proceselor de epurare. Prezența agenților auxiliari cu proprietăți puternic hidrofobe (NaLS, OP) și a agenților de colorare cu mai puține grupe polare (PA, RA) duce la obținerea unei eficiențe înalte de electroflotare, conform șirului elaborat: NaLS–COL>OP–COL>DEgl–COL>DMPA–COL. S-a constatat că prezența agenților auxiliari cu proprietăți puternic hidrofile (DMPA, DEgl și Egl) și agenți de colorare cu mai multe grupe polare (RD) măresc eficiența de coagulare, datorită măririi gradului de asociere prin formarea legăturilor de hidrogen intramoleculare între grupele -OH ale agenților auxiliari și grupele funcționale -NH2 ale agenților de colorare.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în extrapolarea condițiilor optime stabilite privind tratarea efluenților sintetici asupra epurării apelor uzate industriale textile. Apele epurate conform schemelor elaborate, în condiții optime prestabilite, pot fi reutilizate în procesele tehnologice de vopsire. Rezultatele științifice obținute la scară de laborator, garantează o performanță înaltă de epurare, 90,0% pentru apele uzate industriale textile și până la 99,0% pentru efluenții sintetici.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute au fost apreciate de către Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași și au fost preluate de către SA Apă-Canal Chișinău, în vederea optimizării proceselor de epurare a apelor reziduale. La fel, rezultatele au fost folosite la elaborarea prelegerilor și lucrărilor de laborator la disciplinele Chimia ecologică, Tehnologii de epurare a apelor reziduale și Economia produselor industriale durabile, USM. Rezultatele cercetărilor pot servi la fundamentarea proiectelor științifice naționale și internaționale din cadrul direcției strategice Materiale, tehnologii și produse inovative în domeniul Chimiei ecologice a apelor.

Cuprins


1 METODE FIZICO-CHIMIE DE EPURARE A APELOR REZIDUALE TEXTILE
 • 1.1. Epurarea apelor reziduale textile prin utilizarea metodelor de concentrare
 • 1.2. Epurarea apelor reziduale textile prin aplicarea POAs
 • 1.3. Concluzie la capitolul 1

2 MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

3 ÎNLĂTURAREA POLUANȚILOR TEXTILI DIN EFLUENȚII SINTETICI/APE UZATE INDUSTRIALE TEXTILE PRIN APLICAREA PROCESELOR DE OXIDARE AVANSATĂ

 • 3.1. Oxidarea avansată a poluanților textili prezenți în efluenții sintetici textili și în apele uzate industriale
 • 3.2.Concluzie la capitolul 3

4 ELECTROFLOTAREA POLUANȚILOR TEXTILI DIN EFLUENȚII SINTETICI ÎN CELULA ELECTROCHIMICĂ CU ANOZI INSOLUBILI
 • 4.1. Electroflotarea efluenților sintetici ce conțin poluanți textili
 • 4.2. Epurarea efluenților sintetici și a apelor uzate industriale prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate
 • 4.3. Concluzie la capitolul 4

5 COAGULAREA/FLOCULAREA POLUANȚILOR TEXTILI DIN EFLUENȚII SINTETICI CU UTILIZAREA SULFATULUI DE ALUMINIU ÎN CALITATE DE COAGULANT
 • 5.1. Coagularea efluenților sintetici textili cu conținut de poluanți textili
 • 5.2. Influența floculantului PDAMDAC asupra procesului de coagulare. Epurarea efluenților sintetici textili prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate …
 • 5.3. Concluzie la capitolul 5

6 APLICAREA METODELOR FIZICO-CHIMICE COMBINATE LA ÎNLĂTURAREA POLUANȚILOR TEXTILI DIN SOLUȚII APOASE
 • 6.1. Epurarea efluenților sintetici textili și a apelor uzate industriale textile prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate
 • 6.2. Concluzie la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV autoarei
LISTA PUBLICAȚIILOR