Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Helmintofauna speciilor alogene de pești în condițiile Republicii Moldova


Autor: Gologan Ion
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Ştefan Rusu
doctor, profesor cercetător
Dumitru Bulat
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în engleză

Teza

CZU 597.2/5:576.895(478)(043.3)

Adobe PDF document 7.64 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

helmintofaună, specii de pești alogeni, impact parazitar, ecosisteme acvatice, indici productivi, procedee inovative, profilaxie, combatere.

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 198 de titluri, 19 anexe, 119 pagini de bază, 42 figuri, 19 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice la tema tezei.

Scopul. Stabilirea helmintofaunei și a particularităților impactului acesteia asupra organismului-gazdă, în scopul elaborării procedeelor inovative de profilaxie și combatere a helmintozelor la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice.

Obiective. Evidențierea biodiversității helmintofaunei speciilor alogene de peşti din diverse ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova; evaluarea impactului mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici ai statutului morfo-funcţional şi biochimic la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice; evidențierea impactului mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici productivi la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice; elaborarea procedeelor inovative de profilaxie şi combatere a helmintozelor la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova, a fost realizat un studiu științifico-practic complex ce constă în: determinarea helmintofaunei la speciile de pești alogene și autohtone din diverse ecosisteme acvatice naturale și antropizate cu stabilirea speciilor de helminți specifici și comuni atât pentru diverse specii de animale carnivore, cât și pentru om; în premieră a fost evaluat impactul mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici morfo-funcţionali, biochimici, productivi ai organismului-gazdă la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice, finalizat cu elaborarea, brevetarea și implementarea procedeelor innovative, de profilaxie și combatere a parazitozelor acestora. Rezultatele principale. S-a stabilit rolul speciilor alogene de peşti din diverse ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova în formarea, menţinerea și vehicularea focarelor de agenţi parazitari comuni atât pentru diverse specii de animale carnivore, cât și pentru om. Pentru prima dată au fost elucidate modificările indicilor morfo-funcţionali la infestarea mono-și poliparazitară și elaborate procedee noi de tratament antiparazitar complex în dependență de specificul de infestare la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice.

Semnificația teoretică. Pentru prima data a fost abordată și soluționată o problemă majoră în domeniul pisciculturii din Republica Moldova, fapt care a permis de a evidenția rezultatul acțiunii asupra organismului-gazdă a mono- și poliinvaziilor, a determina impactul acestora asupra calității produselor și elaborarea de noi procedee de profilaxie și combatere a parazitozelor la crap (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758).

Valoarea aplicativă. În baza rezultatelor obținute a fost elaborat un Ghid metodologic, brevetate și implementate măsuri inovative de profilaxie și combatere a parazitozelor la unele specii de pești din grupul ciprinidelor asiatice, elaborate procedee inovative de diminuare și redresare a prejudiciilor economice în sectorul piscicol și zooveterinar, care sunt esenţiale atât pentru reproducerea, creşterea şi dezvoltarea speciilor productive de pești într-un ecosistem acvatic sănătos, cât și pentru întreruperea lanțului epizootic de vehiculare a focarelor de agenţi parazitari comuni; acestea se referă la diverse specii de păsări și mamifere, cât și pentru om.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului realizat au fost implementate în practica piscicolă și folosite în procesul de instruire a studenţilor, rezidenţilor și masteranzilor din diverse instituții de învățământ.

Cuprins


1. DIVERSITATEA HELMINTOFAUNEI LA PEŞTI, IMPACTUL ASUPRA ORGANISMULUI-GAZDĂ, MĂSURI DE PROFILAXIE ŞI COMBATERE (Sinteza bibliografică)
 • 1.1. Diversitatea helmintofaunei la peşti din diverse ecosisteme acvatice naturale şi antropizate
 • 1.2. Impactul helminților asupra organismului-gazdă la pești din diverse ecosisteme acvatice naturale şi antropizate
 • 1.3. Măsuri de profilaxie şi combatere a helmintozelor la peşti
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Metode ihtiologice de investigare
 • 2.2. Metode de diagnosticare a helmintozelor la peşti
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. HELMINTOFAUNA SPECIILOR ALOGENE DE PEŞTI DIN DIVERSE ECOSISTEME ACVATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristica ecosistemelor acvatice supuse investigaţiilor helmintologice şi ihtiologice
 • 3.2. Diversitatea helmintofaunei la speciile alogene de peşti din diverse ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova .
 • 3.3. Rolul speciilor alogene de peşti ca vector în deseminarea helmintozelor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL MONO- ȘI POLIINVAZIILOR ASUPRA UNOR INDICI AI STATUTULUI MORFOFUNCȚIONAL ȘI BIOCHIMIC LA UNELE SPECII DE PEȘTI DIN GRUPUL CIPRINIDELOR ASIATICE
 • nnn
 • 4.1. Impactul mono- și poliinvaziilor asupra unor indici ai statutului morfofuncțional și biochimic la crap (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
 • 4.2. Impactul mono- și poliinvaziilor asupra unor indici ai statutului morfofuncțional și biochimic la carasul argintiu (Carassius gibelio (Bloch, 1782))
 • 4.3. Impactul mono- și poliinvaziilor asupra unor indici ai statutului morfofuncțional și biochimic la sânger (Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844))
 • 4.4. Evaluarea impactului mono- și poliinvaziilor asupra unor indici ai statutului morfofuncțional și biochimic la novac (Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845))
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4
5. ELABORAREA PROCEDEELOR INOVATIVE DE DIMINUARE ŞI COMBATERE A HELMINTOZELOR LA UNELE SPECII DE PEȘTI DIN GRUPUL CIPRINIDELOR ASIATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Elaborarea procedeelor inovative de diminuare şi combatere a helmintozelor la crap Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
 • 5.2. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI