Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Învăţământul matematic in Moldova: secolul al xv-lea începutul secolului al xx-lea


Autor: Ion Cojocaru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducători ştiinţifici: Andrei Hariton
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Laurenţiu Calmuţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:51(091)(043.2)

Adobe PDF document 13.13 Mb / în română
157 pagini


Adnotare

În teză sânt expuse rezultatele cercetării în domeniul evoluţiei învăţământului matematic în Moldova şi posibilităţile de aplicare a acestor informaţii în sfera pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de profil ale instituţiilor de învăţământ sau de perfecţionare a calificaţiei profesorilor de matematică în planul utilizării elementelor de istorism matematic în procesul instructiv.

În teza realizată s-a cercetat problema constituirii şi dezvoltării învăţământului matematic în Moldova începând cu înfiinţarea primelor şcoli (sec. XV) şi până la începutul sec. al XX-lea. S-a studiat învăţământul popular, dezvoltarea reţelelor de şcoli, perfecţionarea conţinutului programelor şcolare şi a suporturilor metodice, sporirea calificaţiei profesionale a cadrelor didactice în corespundere cu paradigmele învăţământului matematic, adecvate cerinţelor socialeconomice ale societăţii în cauză şi ideilor progresiste din domeniul pedagogiei şi psihologiei, ce au dominat pe parcursul perioadei cercetate.

Importanţa practică a cercetării constă în posibilitatea de a alege varianta de decizie în corespundere cu hotărârile preconizate privind reorganizarea sau perfecţionarea sistemului de învăţământ matematic din Moldova. Aceasta ar permite a nu repeta greşelile ce au fost comise în trecut şi a le folosi raţional şi creativ realizările metodice ale matematicienilor din perioada cercetată.

Eficienţa aplicării ideilor expuse în teză au fost cercetate, analizate şi demonstrate experimental în lucrul cu studenţii şi profesorii de matematică în planul utilizării elementelor de istorism matematic în procesul de studiere a noţiunilor noi prin aplicarea tehnologiilor cunoscute. Anume în cadrul acestor conlucrări s-a confirmat necesitatea de a avea un asemenea studiu.

Cuprins


CAPITOLUL I Aspectul didactic al paradigmelor şi tehnologiilor de instruire ale învăţământului matematic în Moldova de la înfiinţarea primelor şcoli (secolul xv) până la începutul secolului XX
 • 1.1. Implicaţii metodologice ale paradigmei şi tehnologiei de instruire în învăţământul matematic
 • 1.2. Aspectul didactic al educaţiei matematice populare ca formă originală de instruire continuă
 • 1.3. Evoluţia tehnologiilor didactice în învăţământul matematic (secolul XV – începutul secolului XX)
 • 1.3.1. Aspectul didactic al evoluţiei conţinutului învăţământului matematic ca parte componentă a Curriculum-ului şcolar
 • 1.3.2. Conceptul de manual şcolar şi evoluţia lui din punctul de vedere al rigurozităţii didacticii matematicii
 • 1.3.3. Şcoala naţională în concepţia pedagogilor autohtoni
 • 1.3.4. Gândirea pedagogică progresistă şi impactul ei asupra perfecţionării continue a aspectului didactic al paradigmelor învăţământului matematic
 • 1.3.5. Politica statului şi reformele în învăţământul matematic
 • 1.4. Aportul cadrului didactic în dezvoltarea importanţei cognitive a învăţământului matematic şi în sporirea continuă a eficienţei lui

CAPITOLUL II Evoluţia tehnologiilor didactice şi a metodologiei predării-învăţării matematicii
 • 2.1. Perfecţionarea continuă a metodologiei predării-învăţării disciplinelor matematice
 • 2.1.1. Constituirea metodologiei de predare-învăţare a aritmeticii
 • 2.1.2. Metodologia predării-învăţării geometriei
 • 2.1.3. Metodologia predării-învăţării algebrei
 • 2.1.4. Metodologia predării-învăţării trigonometriei
 • 2.1.5. Metodologia predării-învăţării elementelor de matematică superioară
 • 2.2. Principiile didactice aplicate în învăţământul matematic
 • 2.3. Metodele didactice de predare-învăţare a matematicii în corespundere cu paradigmele respective ale învăţământului matematic
 • 2.4. Formele de organizare a învăţământului matematic

CAPITOLUL III Elaborarea şi validarea sistemului metodologic de instruire a studenţilor facultăţilor de profil ale instituţiilor de învăţământ în baza aplicării metodei genetico-istorice de studiere a noţiunilor matematice
 • 3.1. Metodologia pregătirii profesionale a viitorilor profesori de matematică bazata pe utilizarea noţiunilor istorico-matematice în procesul instruirii
 • 3.1.1. Metoda genetico-istorică de predare-învăţare a noţiunilor matematice
 • 3.1.2. Importanţa elementelor istorico-matematice în instruirea şi educarea elevilor
 • 3.1.3. Ponderea metodei genetico-istorice de studiere a noţiunilor matematice în formarea profesională a cadrului didactic
 • 3.1.4. Principiile fundamentale ale sistemului metodologic de formare a cadrului didactic în planul utilizării noţiunilor istorico-matematice în procesul instructiv
 • 3.1.5. Tehnici de aplicare a metodei genetico-istorice în procesul predării-învăţării matematicii
 • 3.2. Validarea experimentală a eficienţei modelului didactic elaborat