Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova


Autor: Iordanca–Rodica Iordanov
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 349.6(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

drepturile fundamentale ale omului, drepturile ecologice ale omului, dreptul la un mediu sănătos şi ecologic echilibrat, dreptul la beneficiere asupra resursele naturale, dreptul la apă – ca drept al omului, standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea mediului, dreptul de acces la informaţie de mediu, dreptul de participare în luarea deciziilor de mediu, dreptul de acces în justiţie în materie de mediu, jurisprudenţa CEDO în materie de mediu, Convenţie de la Arhus, dezvoltarea durabilă

Adnotare

Prezenta investigaţie abordează novatoriu problema drepturilor ecologice ale omului, fiind primul studiu efectuat în Republica Moldova privind definirea şi analiza conţinutului drepturilor ecologice ale omului, incorporarea acestora într-o categorie independentă de drepturi fundamentale şi relevarea cadrului legal existent în domeniul dat la nivel naţional şi internaţional.

Investigarea subiectului drepturile ecologice ale omului drept o categorie independentă de drepturi fundamentale este realizată în lucrare prin cercetarea atât a prevederilor normative, a aspectelor de dimensiune procesuală, cât şi a aspectelor legate de interpretare şi aplicare, în scopul de a determina care sunt criteriile de realizare şi de respectare a fiecărui drept din categoria dată. În corespundere cu evoluţia drepturilor omului, drepturile ecologice sunt incluse în categoria a treia de drepturi ale omului. La începutul anilor ’70 ai secolului trecut drepturile ecologice erau considerate în special drepturi colective. În ultimii ani, odată cu manifestarea tot mai pronunţată a efectelor încălzirii globale şi creşterea numărului de accidente tehnice cu impact asupra mediului, vieţii şi sănătăţii oamenilor, drepturile ecologice au fost recunoscute în calitate de drepturi ale indivizilor. Ele sunt divizate în drepturi de dimensiune materială (dreptul la un mediu sănătos, dreptul de beneficiere de resursele naturale etc.) şi drepturi de dimensiune procedurală (dreptul de acces la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu şi accesul la justiţie în materie de mediu).

Obiectul studiului este recunoaşterea şi realizarea drepturilor ecologice ale omului în sistemul judiciar al Republicii Moldova. Domeniul de cercetare este abordat din perspectiva sintetizatoare a dreptului ecologic, pentru a scoate în evidenţă interesele publicului, aspiraţia acestuia spre aplicarea şi respectarea drepturilor ecologice ale acestuia, implicarea publicului în luarea deciziilor de mediu pentru aplicarea în viaţă a principiilor democratice. Dezvăluirea sensului acestei categorii de drepturi, valorificarea tipurilor de drepturi ce constituie categoria dată, analiza diacronică (pe parcursul etapelor istorice) şi sincronică (în aspect de drept comparat pentru perioada de recunoaştere a drepturilor ecologice) sunt efectuate în cadrul dreptului mediului.

Ca punct de plecare în elaborarea studiului au servit lucrările doctrinarilor naţionali şi străini în domenii tangenţiale, precum drepturile fundamentale ale omului, dreptul de beneficiere asupra resurselor naturale, evaluarea impactului asupra mediului, asociaţiile obşteşti etc.

Promovarea unei categorii de drepturi ale omului presupune o analiză ştiinţifică fundamentală a problemelor, contextului şi interferenţelor sistemice ale acestora, formularea unor soluţii şi aprecierea eventualului impact al unor modele şi mecanisme noi asupra ordinii şi armoniei sociale. Prin complexitate, novaţie ştiinţifică, diversitatea metodologică a investigaţiei, concluzii teoretice şi recomandări practice, lucrarea dată suplineşte o zonă lacunară şi este utilă în procesul didactico-ştiinţific şi aplicabilă în practica juridică.

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţii generale privind drepturile ecologice ale omului
SECŢIUNEA 1. Prezentare de ansamblu a drepturilor fundamentale ale omului
 • § 1. Aspectele istorice privind reglementările normative în domeniul drepturilor omului
 • § 2. Natura juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • § 3. Categoriile istorice ale drepturilor omului – calea spre dezvoltarea drepturilor ecologice ale omului
SECŢIUNEA 2. Istoricul şi dezvoltarea conceptului de drepturi ecologice ale omului
 • § 1. Etapa iniţierii discuţiilor în domeniul drepturilor ecologice (1973 – 1992)
 • § 2. Etapa reglementărilor internaţionale ( 1993 – prezent )
SECŢIUNEA 3. Noţiunea şi condiţiile dezvoltării drepturilor ecologice ale omului
 • § 1 . Conceptele de mediu şi poluare - condiţii pentru dezvoltarea drepturilor ecologice ale omului
 • § 2. Natura juridică a drepturilor ecologice ale omului
 • § 3. Noţiunea drepturilor ecologice ale omului
 • § 4. Caracteristicile drepturilor ecologice ale omului în contextul drepturilor fundamentale

CAPITOLUL II Reglementări normative în materie de drepturi ecologice ale omului în dimensiune materială şi procedurală SECŢIUNEA 1. Cadrul normativ în materie de drepturi ecologice ale omului
 • § 1. Condiţiile aplicării prevederilor constituţionale în materie de drepturi ecologice ale omului
 • § 2. Drepturile ecologice ale omului – reflectări incluse în actele naţionale
SECŢIUNEA 2. Conţinutul drepturilor ecologice ale omului în raport cu conţinutul altor drepturi fundamentale ale omului
 • § 1. Identificarea coordonatelor conţinutului drepturilor ecologice ale omului
 • § 2. Raportul dintre drepturile ecologice şi alte drepturi sociale şi civile
SECŢIUNEA 3. Dimensiunea materială a drepturilor ecologice ale omului
 • § 1. Dreptul la un mediu sănătos – fundamentul categoriei drepturilor ecologice ale omului
 • 1.1. Aspecte generale
 • 1.2. Conţinutul dreptului la un mediu sănătos
 • 1.3. Titularii dreptului la un mediu sănătos
 • § 2. Dreptul la beneficiere de resurse naturale
 • 2.1. Noţiunea dreptului la beneficiere de resurse naturale – drept din categoria drepturilor ecologice
 • 2.2. Criteriile de atribuire a dreptului la beneficiere de resurse naturale la categoria drepturile ecologice ale omului
 • § 3. Dreptul la apă – drept al omului
 • 3.1. Premisele pentru recunoaşterea dreptului la apă ca drept al omului
 • 3.2. Esenţa dreptului la apă – ca un drept ecologic
 • 3.3. Condiţiile exercitării dreptului la apă
 • 3.4. Recunoaşterea dreptului la apă – ca drept al omului
SECŢIUNEA 4. Dimensiunea procedurală a drepturilor ecologice ale omului
 • § 1. Rolul şi locul dreptului de acces la informaţia ecologică
 • 1.1. Aspecte introductive privind dreptul de acces la informaţie ecologică
 • 1.2. Conţinutul dreptului de acces la informaţia ecologică
 • § 2. Dreptul de participare a publicului în luarea deciziilor ecologice. noţiuni şi reglementările
 • § 3. Dreptul de acces la justiţie în materie de mediu
 • 3.1. Noţiuni generale privind accesul la justiţie în materie de mediu
 • 3.2. Condiţiile aplicării dreptului de acces la justiţie

CAPITOLUL III Mecanismele de realizare şi apărare a drepturilor ecologice ale omului SECŢIUNEA 1. Mecanismele de realizare a drepturilor ecologice ale omului
 • § 1. Aspecte introductive privind realizarea drepturilor ecologice ale omului
 • § 2. Mecanismele de realizare a drepturilor ecologice ale omului
SECŢIUNEA 2. Răspunderea pentru nerespectarea drepturilor ecologice ale omului
 • § 1. Aspectele conceptuale privind răspunderea juridico – ecologică
 • § 2. Oportunităţile aplicării răspunderii civile în cauzele ecologice
 • § 3. Aplicarea clauzelor de răspundere penală în materie de încălcare a legislaţiei ecologice
 • § 4. Temeiurile survenirii răspunderii administrative pentru încălcarea drepturilor ecologice ale omului
SECŢIUNEA 4. Mecanismul O.N.U. şi jurisprudenţa C.E.D.O. în apărareaa drepturilor ecologice ale omului
 • § 1. Mecanismul O.N.U. pentru monitorizarea cazurilor de implementare a tratatelor internaţionale în contextul drepturilor ecologice ale omului
 • § 2. Jurisprudenţa curţii europene pentru drepturile omului în contextul drepturilor ecologice ale omului