Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Raporturile autorităţilor publice în administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale


Autor: Viorel Furdui
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.11 Mb / în română

Teza

CZU [351:352] (0432) = 135.1 F 98

Adobe PDF document 0.76 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

constituţie, drept public, subiecte de drept public, stat, unităţi administrativ-teritoriale, administraţie publică, autorităţi publice centrale şi locale, guvern, primar, consiliu local, colectivităţi locale, autonomie locală, descentralizare, patrimoniu, autonomie patrimonială, domeniu, domeniu public, domeniu privat, clasare şi declasare, proprietate administrativă, proprietate publică, proprietate privată, drepturi patrimoniale, competenţa exclusivă, competenţa deplină, constituirea patrimoniului local, delimitarea patrimoniului, criterii de delimitare, interes naţional şi local, expropriere, concesiune, drept de administrare, privatizare, vânzare, schimbarea destinaţiei, standarde europene

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică constituie o analiză a realizărilor doctrinare, reglementărilor normative şi practicii jurisdicţionale din domeniul asigurării fundamentului material al autonomiei locale din Republica Moldova; este un studiu al nivelului de conformare a legislaţiei naţionale la cea internaţională în domeniul autonomiei locale; este o analiză a opiniilor şi studiilor referitor la tema abordată, realizate de către savanţi din diferite state.

Lucrarea dată se profilează a fi drept una dintre primele lucrări autohtone, care, în cadrul dreptului public, cercetează aprofundat problema raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice de diferite nivele prin prisma principiilor constituţionale ale descentralizării şi autonomiei locale. În lucrare s-a întreprins o abordare complexă a conceptului şi conţinutului patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale; s-a efectuat elucidarea esenţei şi conţinutului teoriei domenialităţii cu referire la practica juridică din Republica Moldova; au fost stabilite şi analizate criteriile de delimitare a patrimoniului statului de cel al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi criteriile de delimitare a bunurilor domeniului public şi privat local; au fost identificate şi analizate lacunele, confuziile şi contradicţiile legale principale din domeniul constituirii patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale, exproprierii pentru cauză de utilitate publică de interes local şi realizării drepturilor sale patrimoniale de către autorităţile publice locale prin diferite forme juridice speciale: concesiune, administrare, privatizare etc.

Cercetarea raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice prin prisma principiilor autonomiei locale este impusă de situaţia actuală din domeniul autonomiei locale din Republica Moldova şi insuccesele multiplelor reforme ce au avut loc în domeniul administraţiei publice locale; de existenţa unui cadrul legal contradictoriu, depăşit şi ineficient care reglementează în prezent diferite aspecte patrimoniale ale activităţii administraţiei publice locale; de lacunele existente în legislaţie, precum şi de nivelul neîndestulător de fundamentare teoretică şi expunere a subiectului în literatura de specialitate.

În prezenta lucrare s-a relevat că asigurarea unui fundament financiaro–patrimonial reprezintă o condiţie fundamentală în vederea dezvoltării sistemului de administraţie publică locală şi asigurării unei autonomii locale reale şi funcţionale. Iar neglijarea aspectelor patrimoniale şi financiare ale autonomiei locale în teoria şi practica juridică din Republica Moldova a condus la denaturarea şi transformarea principiilor descentralizării şi autonomiei locale în nişte principii declarative şi fără relevanţă practică.

În prezenta lucrare sânt propuse o serie de recomandări de ordin conceptual care pot să contribuie la ameliorarea situaţiei în domeniul raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice locale. De asemenea, au fost elaborate propuneri de lege ferenda relativ la perfecţionarea şi modificarea legislaţiei naţionale în Republica Moldova şi ajustarea ei la rigoriile de facto a acesteia la standardele internaţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I Fundamentul patrimonial al autonomiei locale
 • 1 Conţinutul autonomiei locale
 • 2 Conceptul actual privind patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale
 • 3 Obiectul raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale
 • 3.1 Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale
 • 3.2 Criteriile de cuprindere a bunurilor în domeniul public local
 • 3.3 Clasarea şi declasarea bunurilor domeniului public
 • 3.4 Clasificarea domeniului public
 • 3.5 Drepturile asupra domeniului public local
 • 3.6 Domeniul privat şi dreptul de proprietate privată al unităţilor administrativ-teritoriale
 • 4 Delimitarea bunurilor domeniului public de cele ale domeniului privat local
 • 5 Evoluţia cadrului juridic din Republica Moldova ce reglementează raporturile patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale

CAPITOLUL II Forme speciale de constituire a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
Secţiunea 1 Delimitarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale de patrimoniul statului
 • 1 Consideraţii generale privind constituirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
 • 2 Importanţa separării patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale de patrimoniul statului
 • 3 Criteriile de delimitare a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale de cele ale statului
 • 4 Soluţionarea litigiilor în cadrul procesului de delimitare a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale de cel al statului
 • 5 Forme speciale de limitare a drepturilor patrimoniale ale autorităţilor publice locale
Secţiunea 2 Transmiterea bunurilor în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale din patrimoniul statului şi altor unităţi administrativ-teritoriale
 • 1 Importanţa procedurii transmiterii patrimoniului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
 • 2 Transmiterea patrimoniului statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale
 • 3 Transmiterea patrimoniului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din proprietatea altor unităţi administrativ-teritoriale

CAPITOLUL III Competenţa autorităţilor publice locale în cadrul procesului de expropriere a bunurilor pentru cauză de utilitate publică locală
 • 1. Conceptul actual privind exproprierea. Unităţile administrativ-teritoriale subiecte ale exproprierii
 • 2. Obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică de interes local
 • 3. Atribuţiile autorităţilor publice locale la diferite etape ale exproprierii
 • 3.1 Cercetarea prealabilă şi declararea utilităţii publice
 • 3.2 Măsurile care preced exproprierea
 • 3.3 Procedura judiciară
 • 4 Momentul transferului dreptului de proprietate către expropriat şi punerea lui în posesie

CAPITOLUL IV Exercitarea drepturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale
 • 1. Concesionarea bunurilor şi serviciilor publice de interes local
 • 1.1 Accepţiunea actuală privind concesiunea şi subiectele ei
 • 1.2 Obiectele care pot fi concesionate de către autorităţile publice locale
 • 1.3 Procedura încheierii contractului de concesiune
 • 2 Transmiterea bunurilor proprietate municipală în administrare
 • 2.1 Consideraţii generale privind dreptul de administrare
 • 2.2 Constituirea, obiectul şi titularii dreptului de administrare a patrimoniului municipal
 • 2. 3. Drepturile şi obligaţiile titularilor dreptului de administrare a patrimoniului municipal
 • 3 Rolul autorităţilor publice locale în procesul de schimbare a destinaţiei terenurilor
 • 4. Formele speciale de înstrăinare a bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale
 • 4.1 Privatizarea proprietăţii municipale
 • 4.2 Vânzarea terenurilor proprietate municipală