Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul politicii monetare asupra creşterii economice


Autor: Veronica Cuhal
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 336 (043.3)

Adobe PDF document 0.89 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

agregate monetare, canalul aşteptărilor inflaţioniste, canalul creditului, canalul cursului valutar canalul preţurilor altor active, canalul ratei dobânzii, credit de refinanţare, credit overnight, creştere economică, politici de stabilizare şi creştere economică, politică monetară, obiectivele şi instrumentele politicii monetare, regim de politică monetară, rata dobânzii, inflaţia, cursul valutar, agregatele monetare, mecanismul de transmisie a politicii monetare, canalele mecanismului de transmisie, model monetar de simulare

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei teze sunt determinate de necesitatea identificării relaţiei de interdependenţă existente între politica monetară şi creşterea economică prin prisma influenţei efectelor deciziilor şi instrumentelor politicii monetare asupra evoluţiei economiei şi atingerii valorii aşteptate a variabilelor macroeconomice.

Deoarece creşterea economică constituie o problemă deosebit de importantă pentru organele de guvernământ din toate ţările şi o prioritate în analizele economiştilor din diferite timpuri, cercetarea în cauză este importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere aplicativ.

O atenţie deosebită în cadrul cercetării este acordată politicii monetare, deoarece elaborarea şi promovarea acesteia trebuie să fie bazată pe o estimare a evoluţiei viitoare a economiei şi pe o evaluare a efectelor măsurilor şi deciziilor economice asupra volumului producţiei.

În scopul realizării scopului cercetării şi sarcinilor propuse au fost extinse şi aprofundate investigaţiile privind conceptul de mecanism de transmisie a politicii monetare, au fost identificate şi analizate canalele acestuia şi a fost efectuată o evaluare a funcţionalităţii şi eficienţei acestora în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est.

În Republica Moldova, ca şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est obiectivele băncii centrale sunt reprezentate de perspectivele stabilităţii preţurilor şi stabilităţii monedei naţionale. În acest sens, o atenţie deosebită este acordată activităţii Băncii Naţionale a Moldovei care a fost orientată spre elaborarea şi promovarea unei politici monetare eficiente , precum şi în direcţia utilizării optime a instrumentelor politicii monetare în vederea creării condiţiilor necesare creşterii economice susţinute.

De asemenea, în lucrare este analizată influenţa şi efectele deciziilor politicii monetare asupra evoluţiei principalelor variabile macroeconomice ca produsul intern brut, cursul de schimb valutar şi rata inflaţiei în Republica Moldova.

În contextul acestor idei în teză este propusă o schemă a relaţiilor funcţionale existente între deciziile autorităţilor monetare şi evoluţia economiei Republicii Moldova. De asemenea, este elaborat modelul monetar de simulare a efectelor politicii monetare asupra evoluţiei variabilelor macroeconomice care poate oferi autorităţii monetare informaţii despre posibilele efecte ale diverselor obiective şi măsuri de politică monetară, servind, deci, pentru adoptarea unor decizii de combinare optimă a obiectivelor şi măsurilor respective.

Concluziile şi recomandările formulate determină valoarea practică a tezei, pot fi utilizate în procesul de luare a deciziilor de către autorităţile monetare a ţării şi pot contribui la sporirea eficienţei instrumentelor şi deciziilor politicii monetare. 21

Cuprins


CAPITOLUL I Abordări teoretice cu privire la rolul politicii monetare în asigurarea creşterii economice
  • 1.1. Principalele politici de creştere economică în contextul teoriilor economice clasice şi contemporane
  • 1.2. Locul şi importanţa politicii monetare în cadrul politicilor de creştere economică – consideraţii teoretice
  • 1.3. Mecanismul de transmisie ca factor determinant al politicii monetare

CAPITOLUL II Influenţa politicii monetare asupra creşterii economice prin intermediul mecanismului de transmisie
  • 2.1. Efectele acţiunii canalelor mecanismului de transmisie a politicii monetare asupra evoluţiei economiei
  • 2.2. Mecanismul de transmisie şi regimul de politică monetară: aspecte de teorie şi experienţă practică
  • 2.3. Configuraţia politicii monetare în perioada tranziţiei economiei Republicii Moldova la economia de piaţă

CAPITOLUL III. Modelul monetar de simulare a efectelor politicii monetare asupra evoluţiei economiei Republicii Moldova
  • 3.1. Efectele politicii monetare asupra evoluţiei variabilelor macroeconomice în Republica Moldova
  • 3.2. Instrumentarul de analiză şi suportul metodologic de construire a modelelor de simulare a proceselor monetare
  • 3.3. Elaborarea şi aplicarea modelului de simulare a efectelor politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei asupra volumului PIB.