Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici


Autor: Ana Gumovschi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 338.5: 658.14/15(478)(043)

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

politica de preţ, gestiunea financiară, strategia de preţ, performanţă financiară, mix de marketing, cererea, oferta, valoarea, preţ, costuri fixe, costuri variabile, profit, venituri din vânzări, analiza marginală, venit marginal, gestiunea preţurilor, prag de rentabilitate, mecanismul preţului, metodologia de fundamentare a politicii de preţ

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe economice este consacrată fundamentării teoretice şi studierii practice a problematicii gestionării preţurilor în cadrul unităţilor economice. Scopul prezentei lucrări este determinat de necesitatea adaptării procesului de fundamentare a preţului, atât la situaţia actuală a economiei naţionale, cât şi la economia mondială, ambele niveluri fiind caracterizate printr-o înaltă flexibilitate. În acest scop, au fost formulate o serie de sarcini concretizate în identificarea mecanismului dependenţei politicii de preţ cu gestiunea financiară a întreprinderii.

Ca urmare a studierii lucrărilor fundamentale ale cercetătorilor, în teză, a fost examinată natura economică a preţului şi argumentată necesitatea unei viziuni sistemice asupra esenţei, mărimii şi evoluţiei lui. Au fost sistematizate funcţiile realizate de preţ şi identificate acele funcţii care, în opinia autorului, reflectă complex şi la justa valoare locul important pe care îl ocupă preţul şi politica de preţ în cadrul procesului decizional la nivel macro- şi microeconomic. Autorul pune accentul pe conexiunea dintre obiectivele urmărite de politica de preţ şi gestiunea financiară a întreprinderii, ambele componente având ca obiectiv fundamental maximizarea profitului.

În lucrare, sunt analizate metodele de determinare a preţului utilizate în practica autohtonă şi cea internaţională. S-a concluzionat că utilizarea, doar în exclusivitate, a metodelor bazate pe cost nu corespunde exigenţelor actuale şi, în acest context, autorul propune fundamentarea deciziilor de preţ ca urmare a combinării elementelor specifice metodei orientate spre costuri, cerere şi concurenţă.

Pentru evaluarea rezultatelor deciziilor de preţ în cadrul întreprinderii se propune un sistem de indicatori. Cea mai reprezentativă grupă, în opinia autorului, este grupa indicatorilor stabilităţii financiare. Cu ajutorul tehnicilor şi instrumentelor caracteristice indicatorilor din grupa specificată, a fost efectuată o analiză amplă a dependenţelor dintre preţuri, costuri şi cantitatea de producţie cu evoluţia profitului din activitatea operaţională. În teză, este propusă metodologia elaborării politicii preţurilor în vederea atingerii obiectivului „profit–ţintă”.

Concluziile şi propunerile formulate determină semnificaţia practică a lucrării. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate de către autor în procesul didactic.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Considerări generale privind mecanismul preţului în economia contemporană
  • 1.1. Abordarea esenţei preţului în teoriile economice
  • 1.2. Funcţiile preţului în contextul gestiunii financiare a întreprinderii
  • 1.3. Locul politicii de preţ în cadrul gestiunii financiare a întreprinderii

CAPITOLUL 2. Realizarea politicii de preţ la întreprindere
  • 2.1. Sistemul de factori determinanţi în realizarea politicii de preţ la întreprindere
  • 2.2. Metodele de realizare a politicii de preţ la întreprindere
  • 2.3. Influenţa politicii de preţ asupra performanţelor financiare ale întreprinderii

CAPITOLUL 3. Direcţiile de fundamentare a politicii de preţ în vederea atingerii obiectivului „profit-ţintă”
  • 3.1. Incidenţa preţurilor asupra profitului unităţilor economice
  • 3.2. Metodologia fundamentării politicii de preţ în contextul obiectivului „profit-ţintă”