Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldova


Autor: Dandara Liliana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 347.252(478)(043.02)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
138 pagini


Cuvinte Cheie

drept de uzufruct, dezmembrămînte ale dreptului de proprietate, drept real, modalităţi de constituire şi de stingere, conţinutul dreptului de uzufruct, uzufructuarul, nud proprietar, dreptului de uz, dreptul de abitaţie, drepturi reale

Adnotare

În cadrul tezei s-a efectuat un studiu mai aprofundat al uneia dintre cele mai semnificative şi actuale probleme a dreptului civil – instituţia dreptului de proprietate ca drept real principal şi unul dintre dezmembrămintele sale cele mai importante – uzufructul. Conceptul acestui dezmembrământ s-a fundamentat pe opinia de a considera uzufructul ca unul dintre cele mai frecvent întâlnite şi mai variate drepturi reale personale, fiind cercetat în primul rând, ca un drept real dezmembrat al dreptului de proprietate şi, în al doilea rând, în funcţie de caracterele lui specifice, modalităţile de constituire şi de stingere, conţinutul dreptului de uzufruct. Sau studiat drepturile şi obligaţiile părţilor: atât ale uzufructuarului, cât şi ale nudului proprietar; s-au evidenţiat caracterele comune şi delimitările.

Cercetând legislaţia şi literatura de specialitate atât din ţară, cât şi din alte state (România, Rusia, Franţa, SUA, Anglia, Germania), s-a stabilit necesitatea perfecţionării legislaţiei civile naţionale, în special a Codului civil al Republicii Moldova, prin completarea lui cu articole ce ar reglementa unele aspecte ale uzufructului ca drept real şi nu ca drept de creanţă. Autorul formulează definiţiile acestui drept, noi noţiuni ale uzufructului, propuneri de lege ferenda.

Specific pentru această teză este şi faptul că problema se cercetează cu deosebit accent asupra uzufructului ca servitute personală şi drept real care, în opinia autorului este condiţia principală de care trebuie să se ţină cont la examinarea litigiilor legate de apariţia şi stingerea dreptului de uzufruct.

Cercetările efectuate i-au permis autorului să formuleze un şir de concluzii şi propuneri de perfectare a legislaţiei civile, de asigurare a exercitării drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi de îmbunătăţire a activităţii organelor judiciare în examinarea şi soluţionarea cauzelor civile, de creare a unor noi posibilităţi în acest domeniu. Cercetările efectuate vor contribui şi la ameliorarea calităţii procesului de studii pentru pregătirea cadrelor calificate în jurisprudenţă, pentru aprofundarea cunoştinţelor specialiştilor şi populaţiei. Se propune studierea mai aprofundată a drepturilor reale într-un curs special la toate instituţiile de drept din ţară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni generale privind dreptul de uzufruct
Secţiunea 1. Consideraţii generale cu privire la dezmembrămintele dreptului de proprietate
 • 1. Noţiunea dreptului de uzufruct
 • 2. Apariţia şi evoluţia istorică a uzufructului
 • 3. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct
 • 4. Obiectul dreptului de uzufruct 37
 • 5. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie – drepturi de uzufruct restrânse şi parţiale

CAPITOLUL II. Modalităţile de constituire a dreptului de uzufruct
 • 1. Prezentare generală privind modalităţile de constituire a dreptului de uzufruct
 • 2. Constituirea prin lege a uzufructului
 • 3. Constituirea uzufructului prin acte juridice
 • 4. Constituirea uzufructului prin hotărâre judecătorească

CAPITOLUL III. Exercitarea şi stingerea dreptului de uzufruct
Secţiunea 1. Probleme ce vizează conţinutul dreptului de uzufruct
 • 1. Drepturile uzufructuarului
 • 2. Obligaţiile uzufructuarului.
 • 3. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar.
Secţiunea a 2-a. Stingerea dreptului de uzufruct şi efectele juridice
 • 1. Modalităţile de stingere a dreptului de uzufruct
 • 2. Efectele stingerii dreptului de uzufruct.