Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale)


Autor: Alexei Chirdeachin
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicanor Babără
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’34+811.111’34

Adobe PDF document 5.87 Mb / în română
240 pagini


Cuvinte Cheie

Africată, alveolar, analiza comparativ-contrastivă, articulatoriu, catena vorbirii, cavitatea bucală, consonantic, consonantism, diapazonul cuprins, diapazonul ocurenţei, diapazonul parametrilor, diftong, dinamica duratei, dinamica ocurenţei, direcţie, drill fonetic, durata (absolută), durata relativă, extrema maximă, extrema minimă, fonem, fonetică, formant, frecvenţă, fricativ, grafem, greşeală tipică, incisiv superior, intensitate, limba, natura fonetică, oclusiv, oclusiv-constrictiv, ocurenţă, organele articulatorii, ortografie, palato-alveolar, parametru acustic, post-alveolar, prepalatal, raportul structural, rezonator bucal, semiconstrictiv, semioclusiv, sonoritate, spectru, statut fonematic, subiect, sunet, tonul de bază, valoare, vocalism.

Adnotare

Prezentă teza de doctor este dedicată studiului comparat-contrastiv al africatelor în limbile română şi engleză la nivel general, articulatoric, acustic, statistic şi metodico-didactic. În cercetare au fost folosite metoda comparativ-contrastivă, metodele statistică, matematică, cea a supravegherii procesului didactic, a conversaţiei şi un set de metode ce ţin de fonetica experimentală (oscilografierea, spectrografierea, suprimarea consecutivă a secvenţelor sonore, fotografierea organelor articulatorii exterioare). Teza conţine o introducere, patru capitole, concluzii, lista abrevierilor şi cea a cuvintelor-cheie, bibliografia selectivă şi anexe. Sunt abordate problema rolului, importanţei şi locului foneticii în sistemul aspectelor limbii; problematica africatelor în limbile înrudite şi în cele neînrudite. Se examinează opiniile cercetătorilor de notorietate referitoare la natura fonetică, statutul fonematic al africatelor şi numărul lor în sistemul fonologic într-o limbă sau alta, precum şi unele aspecte privind dezvoltarea istorică a africatelor în română şi engleză. Se precizează caracteristica generală şi articulatorie a africatelor /ʧ, ʤ/ în limbile română şi engleză şi a africatei /ts/ în limba română, şi ocurenţa lor. Autorul studiază la nivel acustic africatele menţionate în limbile date. De asemenea sunt abordate redarea în ortografie a africatelor în română şi engleză, aspecte de predare a africatelor engleze studenţilor vorbitori de limba română, prezentându-se analiza statistică a greşelilor tipice, sugestii privind predarea consoanelor în cauză şi exerciţii-driluri, bazate pe aceste sugestii. Urmează concluzii, lista abrevierilor, cea a cuvintelor-cheie, bibliografia selectivă şi anexe, care includ tabele, fotografii, oscilograme şi spectrograme, obţinute de noi în urma experimentelor efectuate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Problematica africatelor în limbile înrudite şi în cele neînrudite
 • Rolul, importanţa şi locul foneticii în sistemul compartimentelor limbii
 • Natura fonetică, statutul fonematic şi numărul africatelor în limbile înrudite şi în cele neînrudite
 • Consideraţiuni privind dezvoltarea istorică a africatelor în limbile română şi engleză

CAPITOLUL II. Caracteristica articulatorie a africatelor în limbile română şi engleză (în baza röntgenogramelor, röntgenocinematogramelor, palatogramelor, filmării şi fotografierii organelor articulatorii exterioare)
 • Caracteristica articulatorie a africatelor prepalatale /ʧ, ʤ/ în limba română
 • Caracteristica articulatorie a africatelor prepalatale /ʧ, ʤ/ în limba engleză
 • Particularităţi articulatorii comparativ-contrastive ale africatelor /ʧ, ʤ/ în limbile română şi engleză
 • Caracteristica articulatorie a africatei /ts/ în limba română
 • Ocurenţa africatelor în limbile română şi engleză (în baza dicţionarelor şi textelor din manuale)

CAPITOLUL III. Parametrii acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (în baza oscilogramelor, spectrogramelor şi suprimării consecutive a secvenţelor sonore)
 • Descrierea aspectului acustic general al africatelor /ʧ, ʤ/ în limba română în comparaţie cu corespondentele lor din cea engleză
 • Parametrii acustici ai africatei /ʧ/ în limbile română şi engleză
 • Parametrii acustici ai africatei /ʧ/ în limba română
 • Parametrii acustici ai africatei /ʧ/ în limba engleză
 • Studiul acustic comparat al africatei /ʧ/ în limbile română şi engleză
 • Parametrii acustici ai africatei /ʤ/ în limbile română şi engleză
 • Parametrii acustici ai africatei /ʤ/ în limba română
 • Parametrii acustici ai africatei /ʤ/ în limba engleză
 • Studiul acustic comparat al africatei /ʤ/ în limbile română şi engleză
 • Parametrii acustici ai africatei /ts/ în limba română

CAPITOLUL IV. Aspectul lingvistico-didactic al africatelor /ʧ, ʤ/ din limba engleză (în baza supravegherii procesului didactic)
 • Modalităţile de redare în ortografie a africatelor în limbile română şi engleză (în baza fonografemogramelor)
 • Greşeli tipice ale studenţilor vorbitori de limba română la însuşirea pronunţiei africatelor engleze (analiza statistică)
 • Sugestii metodico-didactice privind predarea africatelor engleze studenţilor şi elevilor (aspecte de predare)
 • Exerciţii/drilluri metodico-didactice de antrenament şi consolidare în procesul de predare a africatelor engleze vorbitorilor de limba română (în grupele incipiente, intermediare şi avansate)
 • Exersarea fonetică a africatei /ʧ/
 • Exersarea fonetică a africatei /ʤ/