Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor


Autor: Constantin Căruntu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 347.4

Adobe PDF document 0.83 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

obligaţie, creditor, debitor, transmitere, transformare, cesiunea creanţei, cedent, cesionar, debitor cedat, preluarea datoriei, factoring, subrogaţie, subrogaţie reală, subrogaţie personală, novaţia, delegaţia, obligaţii naturale, obligaţii civile, drept litigios, retractul litigios.

Adnotare

În prezenta lucrare sunt analizate principalele aspecte teoretice şi practice legate de transmiterea şi transformarea obligaţiilor. Scopul prezentei lucrări constă în analiza reglementărilor juridice ale transmiterii şi transformării obligaţiilor (cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei) conform legislaţia Republicii Moldova, României, Federaţiei Ruse şi altor state.

Deşi tema nu este o novaţie astfel încât încercări răzleţe de a o investiga din punct de vedere practic şi teoretic au fost întreprinse de investigare atât în doctrina şi practica Republicii Moldova, dar şi cea a României, Federaţiei Ruse etc. Noutatea prezentei lucrări constă în faptul că pentru prima dată în teoria naţională a Republicii Moldova şi a României amplu sunt analizate modurile şi temeiurile de transmitere şi transformare a obligaţiilor.

Structural lucrarea constă din trei capitole. În primul capitol se definesc conceptele de transmitere şi transformare a obligaţiilor, pornindu-se de la analiza istorică a acestei instituţii. Analiza diferitor aspecte ale transmiterii drepturilor creditorului către terţele persoane permite a făcut posibilă stabilirea diferitor temeiuri de trecere a drepturilor creditorului. Drepturile creditorului pot trece în baza diverselor temeiuri: acordul părţilor, actul juridic unilateral, legii, hotărârii judecătoreşti etc. Fără o sistemă bine determinată a temeiurilor transmiterii şi transformării obligaţiilor este dificil aplicarea instituţiei date la practică. Sistematizarea lor prezintă interes ştiinţific.

În capitolul doi sunt analizate mijloacele juridice de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor. detaliat se analizează cesiunea de creanţă şi o serie varietăţi ale acesteia, precum vânzarea drepturilor litigioase, vânzarea drepturilor succesorale, contractul de factoring, subrogarea în drepturile creditorului prin plata creanţei. De asemenea, se analizează preluarea datoriei cu cele două varietăţi: în baza contractului încheiat între creditor şi persoana terţă şi în baza contractului încheiat între debitor şi terţa persoană. Sunt analizate condiţiile esenţiale ale acestor modalităţi de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor, precum şi corelaţia lor cu alte instituţii conexe pentru a evidenţia particularităţile esenţiale.

În capitolul trei se analizează mijloacele juridice de transformare a obligaţiilor: a) novaţia, b) transformarea obligaţiilor civile şi naturale, c) delegaţia. Analiza acestora a făcut posibilă scoaterea în evidenţă a particularităţilor acestor instituţii. Lucrarea se bazează pe analiza comparativă a instituţiilor sus-menţionate, efectuată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, României şi Federaţiei Ruse. De asemenea, se utilizează literatura juridică a autorilor din statele respective.

Cuprins


Capitolul I Caracteristica generală privind modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor
 • § 1. Noţiuni generale privind modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor
 • § 2. Sistematizarea modalităţilor de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor

Capitolul II. Modalităţile juridice de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor
 • § 1. Cesiunea de creanţă
 • 1.1. Noţiune, reglementare, caractere juridice
 • 1.2. Condiţiile cesiunii de creanţă
 • 1.3. Conţinutul contractului de cesiune a creanţei
 • 1.4. Efectele contractului de cesiune a creanţei
 • § 2. Unele varietăţi ale cesiunii de creanţă
 • 2.1. Vânzarea drepturilor litigioase (retractul litigios)
 • 2.1.1. Noţiunea şi condiţiile vânzării drepturilor litigioase
 • 2.1.2. Efectele vânzării drepturilor litigioase .
 • 2.2. Vânzarea de drepturi succesorale
 • 2.3. Factoringul ca varietate a cesiunii de creanţă
 • 2.3.1. Noţiunea, reglementarea juridică şi caracterele contractului de factoring
 • 2.3.2. Elementele contractului de factoring
 • 2.3.3. Efectele contractului de factoring
 • § 3. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei
 • 3.1. Noţiunea şi natura juridică a subrogaţiei
 • 3.2. Felurile subrogaţiei
 • 3.3. Efectele subrogaţiei
 • 3.4. Distincţia dintre subrogaţie şi instituţiile conexe
 • § 4. Preluarea datoriei
 • 4.1. Noţiunea de preluare a datoriei. Trăsăturile ei specifice
 • 4.2. Efectele preluării de datorie
 • 4.3. Corelaţia dintre preluarea datoriei şi categoriile juridice conexe

Capitolul III. Modalităţile juridice de transformare a obligaţiilor
 • § 1. Novaţia ca modalitate de transformare a obligaţiilor
 • 1.1. Definiţie. Felurile novaţiei
 • 1.2. Condiţiile novaţiei
 • 1.3. Efectele novaţiei
 • § 2. Obligaţiile civile şi naturale. Transformarea lor
 • 2.1. Noţiunile de obligaţie civilă şi obligaţie naturală
 • 2.2. Efectele juridice ale transformării obligaţiilor naturale
 • § 3. Delegaţia
 • 3.1. Definiţia, felurile delegaţiei şi deosebirile ei de alte operaţiunii juridice
 • 3.2. Efectele delegaţiei