Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă


Autor: Victor Meşina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 613.6:663.2/.3

Adobe PDF document 1.12 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

întreprindere vinicolă, indici fiziologici, morbiditatea prin ITM, factorii mediului ocupaţional, corelaţie, riscul relativ, măsuri de profilaxie

Adnotare

Actualitatea cercetărilor în industria vinicolă este determinată de acele modificări cardinale ce au loc în această ramură a economiei naţionale.

S-a realizat un studiu complex şi sistemic a stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile mediului ocupaţional după principiile noi ale medicinii muncii. Starea funcţională a organismului muncitorilor s-a determinat prin investigaţii fiziologice a indicilor sistemelor circulator, nervos central, neuromuscular şi respirator la începutul zilei de muncă, până la pauză şi la sfârşitul zilei de muncă, la începutul, mijlocul şi sfârşitul săptămânii de muncă, în funcţie de tura de muncă, secţie, grupa de vârstă şi vechimea în muncă. S-a constatat că, indicii ce caracterizează sistemul circulator sunt în limitele normei la 42,6% muncitori.

Pe parcursul anilor 1997-2005 nivelul mediu al morbidităţii cu ITM la SA ”Vinăria Bardar” este egal cu 84,0±9,8 cazuri şi 1341,6±174,9 zile la 100 muncitori, iar durata medie a unui caz - cu 15,9±0,6 zile. Ierarhirizarea morbidităţii pe clase a evidenţiat cea mai mare pondere a afecţiunilor aparatului respirator. S-a demonstrat legătura corelativă dintre factorii mediului ocupaţional şi indicii fiziologici ai organismului muncitorilor. S-a calculat riscul relativ de dezvoltare a modificărilor nefavorabile în procesul muncii. S-a stabilit nivelul şi structura morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă în funcţie de sex, grupa de vârstă şi vechimea în muncă.

Mediul de muncă se caracterizază printr-un complex de factori fizici, chimici, biologici şi psihologici. S-a cuantificat predominarea combinaţiei - temperatură scăzută - umiditatea sporită. Zgomotul are frecvenţa predominantă medie şi parţial înaltă (după caracteristica spectrală). Practic 90% din numărul total a operaţiunilor tehnologice prevăd utilizarea sau formarea diverşilor compuşi chimici : bioxidul de carbon, dioxidul de sulf, vapori de alcool etilic, amoniacul. Concentraţiile cele mai mari de alcool au fost depistate în aerul zonei de muncă la sectoarele de prelucrare a coniacului (1500-9260 mg/m³), la spălarea vaselor după eliberarea lor (8825-11592 mg/m³) şi la turnarea produselor vinicole în sticle (206-1170 mg/m³). In 4,2% din determinări CMA a alcoolului etilic a fost depăşită de 10 ori, de exemplu în zona de muncă a sectorului de maturizare a coniacului.

Materialele obţinute au servit ca argument la elaborarea recomandărilor ce vizează organizarea supravegherii igienice a întreprinderilor vinicole şi măsurile de profilaxie îndreptate spre asanarea mediului ocupaţional şi fortificarea sănătăţii muncitorilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica igienică a stării de sănătate şi a condiţiilor de muncă a muncitorilor din industria vinicolă (analiza de sinteză a referinţelor bibliografice)

CAPITOLUL II. Materiale, metode, volumul investigaţiilor
 • 2.1. Metode de studiere a stării de sănătate
  • A. Studierea morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă
  • B. Metode fiziologice de cercetare
 • 2.2. Metode igienice
 • 2.3. Metode de analiză statistică
 • 2.4. Volumul investigaţiilor

CAPITOLUL III. Particularităţile fiziologo-igienice ale stării de sănătate a muncitorilor
 • 3.1. Particularităţile modificărilor funcţionale ale organismului angajaţilor întreprinderilor vinicole în procesul de muncă
 • 3.1.1. Caracteristica fiziologo-igienică a modificărilor organismului muncitorilor în procesul de muncă
 • 3.1.2. Estimarea integrală a stării funcţionale a organismului angajaţilor întreprinderilor vinicole
 • 3.2. Evaluarea igienică a morbidităţii muncitorilor de la întreprinderile vinicole
 • 3.2.1. Caracteristica morbidităţii angajaţilor cu incapacitate temporară de muncă
 • 3.2.2. Particularităţile morbidităţii prin ITM a angajaţilor întreprinderilor vinicole în baza certificatelor de concediu medical

CAPITOLUL IV. Particularităţile igienice ale mediului ocupaţional la întreprinderile vinicole
 • 4.1. Caracteristica igienică a procesului tehnologic de producere a vinurilor şi a profesiogramei muncitorilor
 • 4.2. Particularităţile igienice ale microclimatului
 • 4.3. Caracteristica igienică a zgomotului
 • 4.4. Particularităţile igienice ale iluminatului
 • 4.5. Caracteristica poluării aerului zonei de muncă cu substanţe chimice

CAPITOLUL V. Evaluarea integrală a stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu factorii mediului ocupaţional