Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul juridic al minorităţilor etnice în Republica Moldova


Autor: Galina Pogoneţ
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.15 Mb / în română

Teza

CZU 342.724 (478) (043.3) P 74

Adobe PDF document 1.10 Mb / în română
178 pagini

Cuvinte Cheie

compatibilitate, comunitate umană, convenţie, drepturi, grup etnic, identitate, instituţie, libertăţi, limbă, minoritate, naţiune, obicei, populaţie, protecţie juridică, racordare, reglementare, societate, statut juridic, teritoriu, tradiţie

Adnotare

Teza de doctorat reflectă cercetările ştiinţifico-practice ale autorului în vederea evidenţierii principalelor aspecte teoretice şi practice ale doctrinei şi reglementărilor juridice cu privire la statutul juridic al minorităţilor etnice atît în Republica Moldova, cît şi în practica constituţională a altor state.

Obiectul cercetării constă în analiza sistemică a reglementărilor şi a doctrinelor privind minorităţile etnice, precum şi examinarea practică a aplicării lor, în efectuarea investigaţiilor utilizînd metodele dreptului comparat, precum şi metodele istorică, logico-juridică, statistică, sociologică şi alte metode generale ştiinţifice.

Concluziile şi recomandările obţinute ca urmare a cercetărilor întreprinse pot fi utilizate: în procesul de instruire în cadrul tuturor instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova; în procesul de perfecţionare a cadrelor din toate domeniile de activitate; în cadrul meselor rotunde cu privire la protecţia drepturilor omului, la conferinţele naţionale şi internaţionale etc.

Baza informaţională a tezei o constituie literatura doctrinală, legislaţia naţională şi a altor ţări, datele privind practica aplicării ei, precum şi datele statistice ale Biroului Relaţii Interetnice, Centrului de sociologie şi statistică a municipiului Chişinău.

Rezultatele investigaţiei consistă în definirea detaliată şi complexă, efectuată pentru prima dată în literatura juridică din Republica Moldova, a drepturilor specifice minorităţilor naţionale şi a particularităţilor lor; aprecierea dată valorii minorităţilor etnice în stat; examinarea căilor de apărare a drepturilor minorităţilor etnice în statul de drept; înaintarea propunerilor vizînd elaborarea statutului juridic al minorităţilor naţionale în Republica Moldova.

Aceste rezultate pot fi utilizate în calitate de material didactic şi pentru operarea modificărilor şi completărilor necesare în legislaţie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind instituţia minorităţilor etnice
 • 1. Evoluţia istorică a conceptelor de „minoritate”, „minoritate naţională”, „minoritate etnică” şi „popoare băştinaşe puţin numerice”
 • 2. Precizări conceptuale: „minoritate naţională” sau „minoritate etnică”
 • 3. Principiul dreptului la autodeterminare şi rolul lui în determinarea statutului minorităţilor etnice

CAPITOLUL II. Protecţia minorităţilor etnice în dreptul internaţional
 • 1. Corelaţia dreptului intern şi internaţional în domeniul drepturilor omului
 • 2. Evoluţia protecţiei minorităţilor etnice în dreptul internaţional
 • 3. Protecţia minorităţilor în cadrul Ligii Naţiunilor
 • 4. Protecţia persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • 5. Minorităţile naţionale în atenţia Consiliului Europei
 • 6. Protecţia minorităţilor în cadrul CSCE/OSCE
 • 7. Uniunea Europeană şi minorităţile etnice
 • 8. Rolul comunităţilor internaţionale în prevenirea şi medierea conflictelor interetnice

CAPITOLUL III. Reglementarea drepturilor minorităţilor etnice în Republica Moldova
 • 1. Principiul respectării drepturilor omului – esenţa statului de drept
 • 2. Drepturile individuale sau colective ale minorităţilor etnice
 • 3. Drepturile specifice ale persoanelor aparţinînd minorităţilor etnice
 • 4. Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţile etnice din Republica Moldova
 • 5. Garanţiile de protecţie a minorităţilor etnice
 • 6. Fenomenul migraţiei ca factor de configurare a structurii etnice a populaţiei Republicii Moldova: realităţi şi perspective
 • 7. Compatibilitatea legislaţiei naţionale cu privire la implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor etnice
 • 8. Consolidarea statutului minorităţilor etnice în Republica Moldova
 • 9. Mecanisme naţionale de apărare a drepturilor fundamentale ale omului şi intereselor sale legitime