Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional


Autor: Emil Dediu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Aurel Băieşu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Teza

CZU 341.9:004(043.3)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

Comerţ electronic, e-commerce, tranzacţii electronice, semnătură electronică (SE), e-signature, semnătură digitală (SED), semnătură electronică avansată (SEA), semnătură electronică calificată (SEC), cheie publică, cheie privată, infrastructura cheii publice (PKI), certificare, certificat al cheii publice, autentificare, neutralitate tehnologică, hash, notari electronici, prestator al serviciilor de certificare (CSP), declaraţia de practică a certificării (CPS), autoritatea de certificare (CA), dispozitiv de creare a semnăturii (SCD), dispozitiv sigur de creare a semnăturii (SSCD), tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC), lista de revocare a certificatelor (CRL)

Adnotare

Lucrarea este consacrată uneia dintre cele mai actuale probleme cu care se confruntă juriştii, economiştii şi oamenii de afaceri din întreaga lumea – rolul şi statutul juridic al semnăturilor electronice în comerţul electronic internaţional. Teza analizează o tematică aflată la congruenţa mai multor discipline, inclusiv dreptul, economia şi informatica, tematică elucidată insuficient în literatura de specialitate din Republica Moldova.

Cercetările efectuate au avut drept scop oferirea unui răspuns cuprinzător şi fundamentat la întrebarea ce sînt semnăturile electronice, analiza cadrului juridic internaţional, naţional şi al altor state referitor la acest domeniu, precum şi formularea unor recomandări concrete de implementare a legislaţiei naţionale din sfera dată şi de ajustare a acesteia la exigenţele internaţionale şi europene. În virtutea faptului că tematica în cauză este foarte vastă şi puţin cercetată în literatura de specialitate naţională, autorul a depus eforturi considerabile în vederea elaborării unei lucrări de pionierat, care să ofere definirea principiilor şi noţiunilor de bază, explicarea modului de funcţionare a semnăturilor electronice şi a întregii infrastructuri care stă la baza acestora. Avînd în vedere obiectivul primordial al ţării – integrarea europeană –, o atenţie deosebită a fost acordată legislaţiei comunitare şi propunerilor de armonizare a actelor normative moldoveneşti cu acquis-ul comunitar. Pe parcursul cercetării, autorul a fost ghidat de următoarele obiective:

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost efectuată o analiză a conţinutului textelor legislative, a modului de implementare şi interpretare a cadrului normativ şi o analiză comparativă detaliată a bazei normative a UE în domeniul SE. Astfel, pornind de la priorităţile politicii externe şi interne a Republicii Moldova, au fost formulate propuneri de lege ferenda şi recomandări de ordin general menite să asigure o mai mare compatibilitate a cadrului juridic naţional cu acquis-ul comunitar.

Ca urmare a studiului efectuat, au fost redactate mai multe concluzii, în special privind măsurile generale necesare a fi întreprinse, inclusiv pentru eliminarea discriminării şi barierelor tarifare şi netarifare, importanţa PKI, armonizarea legislaţiei, instruirea populaţiei şi a specialiştilor jurişti, impedimentele de ordin juridic în implementarea semnăturilor electronice, clasificarea semnăturilor electronice şi alte aspecte.

Rezultatele cercetărilor expuse în teză pot fi utilizate de către specialiştii în domeniile jurisprudenţei, economiei, informaticii, de către profesori, studenţi etc. Lucrarea poate servi în calitate de îndrumar şi sursă de cunoştinţe juridice pentru toţi cei interesaţi de dreptul comerţului internaţional, de comerţul şi semnăturile electronice.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive privind comerţul şi semnăturile electronice
 • 1.1. Locul comerţului electronic în dreptul comerţului internaţional
 • 1.2. Semnături electronice – introducere şi aspecte de bază
 • 1.3. Funcţiile şi atributele semnăturii
 • 1.4. Funcţionarea tehnologiei semnăturilor electronice digitale şi implicaţii practico-juridice

CAPITOLUL 2. Aspecte de drept comparat
 • 2.1. Cadrul juridic internaţional şi reglementări ale unor state
 • 2.2. Domenii de aplicare, principii şi definiţii
 • 2.3. Categoriile semnăturilor electronice şi efectele juridice
 • 2.4. Certificatele şi centrele de certificare
 • 2.5. Obligaţiile şi răspunderea
 • 2.6. Recunoaşterea semnăturilor şi certificatelor străine, restricţii, notari electronici şi alte particularităţi

CAPITOLUL 3. Armonizarea legislaţiei republicii moldova privind semnăturile electronice cu reglementările internaţionale
 • 3.1. Importanţa noului cadru normativ
 • 3.2. Prevederile-cheie ale legislaţiei
 • 3.3. Propuneri de lege ferenda