Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnici extensibile de interpretare sintactico – semantică a textelor în limbaj natural


Autor: Creţu Sergiu
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Todoroi
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Anatol Popescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 004.822(043)

Adobe PDF document 0.90 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

Bază de cunoştinţe, bază de date, competenţă lingvistică, corpus lingvistic, glosă, inteligenţă artificială, interpretator, interpretare sintactico – semantică, înţelegerea informaţiei, limbaj formal, limbaj natural, sintaxă, semantică, semantică denotativă, reţea semantică, tehnici extensibile.

Adnotare

Lucrarea de doctorat reprezintă rezultatul obţinut în urma cercetării principiilor şi metodelor de elaborare a unui sistem de interpretare sintactico – semantică (ISS) a textelor în LN numit ISS – GLOS. Prin interpretarea sintactico – semantică a textelor în limbaj natural înţelegem procesul de analiză şi extragere a informaţiei conţinută în textele în LN, efectuată într-un context semantic precis, asigurat de o bază de cunoştinţe adecvată. Rezultatul interpretării sintactico – semantice a textului este un sistem de glose – fragmente de text în LN adaptat ce reprezintă explicaţia semantică a textului interpretat.

Problema cercetată derivă din necesitatea procesării unor volume mari de informaţie sub formă de texte în LN, mediatizată, mai ales, de reţelele computerizate existente (globale sau locale). Sistemele de tipul ISS – GLOS permit identificarea eficientă a informaţiei din textele procesate (manual, prin adnotare în limbajul proiectat ad-hoc LBC sau automatizat) şi interpretarea ei sub formă de glose. Accesarea, modificarea, eliminarea informaţiei stocate sunt efectuate în cadrul aceluiaşi sistem. Eficienţa operaţiilor enumerate mai sus este condiţionată de principiile semantice de memorare a informaţiei.

Importanţa lucrării constă în elaborarea unui cadru teoretic şi practic nou ce permite organizarea unor medii eficiente de memorare a informaţiei cu încărcătură semantică pronunţată, cum sunt textele în LN şi utilizarea ei ulterioară la interpretarea sintactico - semantică a textelor în LN.

Rezultatele obţinute în cadrul prezentei lucrări sunt:

 1. A fost elaborat modelul axiomatic de reprezentare a informaţiei conţinută în textele LN, obţinut prin interpretarea informatică a categoriilor gramaticale în vederea realizării interpretării sintactico – semantice a textelor. Pe baza acestui model s-au formulat cerinţele faţă de baza de cunoştinţe necesară atribuirii sensului fragmentului de text analizat. Sintetizarea sensului fragmentului de text analizat se bazează pe informaţia morfologică, sintactică şi semantică a textului interpretat.
 2. Pe baza competenţelor sintactice, semantice şi pragmatice ale vorbitorului s-a formulat noţiunea de interpretare sintactico – semantică a textelor în LN şi s-a precizat structura bazei de cunoştinţe. Pentru gestionarea bazei de cunoştinţe a fost elaborat un limbaj formal LBC. Drept bază conceptuală a acestui limbaj a servit modelul axiomatic de reprezentare a informaţiei conţinută în textele LN.
 3. A fost elaborat un model interpretativ de atribuire a sensului textelor în LN. S-a definit reţeaua semantică translantă de tranziţie în calitate de instrument al interpretării sintactico – semantice a textelor în LN. Pentru algoritmizarea interpretării sintactico - semantice a textelor în LN a fost introdusă noţiunea de translator semantic cu stivă. S-a demonstrat echivalenţa funcţională a reţelei semantice translante de tranziţie translatorului semantic cu stivă (teorema 2.1.). Pentru fiabilitatea procesului de interpretare sintactico – semantică a textelor în LN a fost propus un model non – deterministic de interpretare. În legătură cu aceasta reţelele semantice translante de tranziţie au fost completate cu noţiunea de pondere.
 4. Pentru reprezentarea rezultatului interpretării sintactico – semantice a textelor în LN au fost formulate două teze, care stipulează că rezultatul obţinut este descris de o algebră multi – sort, iar atribuirea de sens construcţiilor sintactice se reduce la homomorfismele definite de derivatorii algebrici. A fost elaborată schema de reprezentare a procesului de interpretare sintactico – semantică a textelor în LN, bazată pe tehnici denotative.
 5. Pentru menţinerea integrităţii bazei de cunoştinţe a fost elaborat un set de operaţii şi formulată concepţia vocabularului virtual – metodă de organizare şi de extindere a bazei de cunoştinţe.
 6. S-a precizat noţiunea de glosă ca rezultat finit al interpretării textelor în LN.

Rezultatele obţinute în cadrul prezentei lucrări pot servi drept bază pentru investigaţiile în domeniul interpretării textelor în LN şi al metodelor de memorare eficientă a informaţiei cu o încărcătură semantică considerabilă.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Modelul axiomatic al reprezentării informaţiei conţinută în textele în LN
 • Introducere
 • 1.1.Morfologia elementelor modelului lingvistic
 • 1.1.1. Substantivul
 • 1.1.2. Articolul
 • 1.1.3. Adjectivul
 • 1.1.4. Numeralul
 • 1.1.5. Pronumele
 • 1.1.6. Verbul
 • 1.1.7. Adverbul
 • 1.1.8. Prepoziţia
 • 1.1.9. Conjuncţia
 • 1.2. Aspecte sintactice ale interpretării sintactico – semantice a textelor în LN
 • 1.2.1. Fraza
 • 1.3. Modelul axiomatic de interpretare a semanticii şi pragmaticii
 • 1.4. Concluzii

CAPITOLUL 2. Modelul formal de interpretare sintactico – semantică a textelor în LN
 • Introducere
 • 2.1. Metode de analiză interpretativă a textelor în LN
 • 2.1.1. Reţele semantice simple modificate (RSM)
 • 2.1.2. Stabilirea legăturii între conceptul translatorului T şi RSM
 • 2.2. Mecanismul non – deterministic de interpretare sintactico – semantică a textelor în
 • limbaj natural.
 • 2.3. Concluzii

CAPITOLUL 3. Baza algoritmică de realizare a modelului de interpretare sintactico – semantică a textelor în LN
 • Introducere
 • 3.1. Semantica denotativă a limbajelor.
 • 3.2. Structura limbajului semantic
 • 3.3. Realizarea vocabularului virtual
 • 3.4. Baza de cunoştinţe şi structura sistemului de interpretare a textelor în LN
 • 3.5. Concluzii

CAPITOLUL 4. Realizarea modelului lingvistic de interpretare a textelor în LN
 • Introducere
 • 4.1. Structurarea şi procesarea entităţilor sintactice ale LN în baza de cunoştinţe
 • 4.2. Baza algoritmică a gloselor şi generarea lor
 • 4.3. Funcţionarea mecanismului ISS la interpretarea unei propoziţii
 • 4.4. Concluzii