Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea metodologică a textului literar ca factor al învăţării limbii franceze (în clasele primare)


Autor: Al Khalaf Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Lidia Granaci
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Anatol Lenţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1:373.3 (043.2)

Adobe PDF document 2.22 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

Text literar, literaritate, text nonliterar, text literar autentic, text instructiv, valorificare metodologică, competenţă lectorală, competenţă comunicativă, competenţă lingvistică, competenţă socio-culturală, învăţarea limbii franceze, clasele primare

Adnotare

Investigaţia răspunde unor necesităţi pedagogice din domeniul studierii limbii franceze în clasele primare, abordându-se un şir de probleme ce vizează valorificarea metodologică a textului literar, care are un impact benefic asupra formării competenţelor lectorale ale elevilor.

Dimensiunea teoretică a cercetării include premisele epistemologice ale noţiunilor de bază (text, literaritate, text literar autentic, text instructiv etc.), stabilirea cadrului de referinţă (specificul textului literar ca structură material-ideatică, a structurii şi funcţiilor sale etc.) şi elaborarea, în această bază, a Modelul de valorificare didactică a textului literar ca factor al învăţării limbii franceze în clasele primare.

Dimensiunea experimentală implică descrierea procesului de aplicare a Modelul de valorificare didactică a textului literar în practica educaţională. Modelul şi-a confirmat valoarea formativă prin realizările elevilor, care au demonstrat o creştere vizibilă a nivelului competenţelor lectorale, care au avut o influenţă benefică asupra învăţării limbii franceze.

S-a constatat şi s-a demonstrat că valorificarea metodologică a textului literar are valoare formativă pentru perfecţionarea practicii educaţionale cu scopul obţinerii unor rezultate mai bune în procesul învăţării limbii franceze. Demersul teoretic şi cel practic este abordat multiaspectual şi se bazează pe principiile comunicative promovate de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi şi pe obiectivele prevăzute de Curriculum-ul de limbi străine pentru clasele primare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Textul literar în diversitatea formelor lui de manifestare
  • 1.1. Delimitări conceptuale în problematica textului literar
  • 1.2. Structura internă a textului literar
  • 1.3. Funcţiile textului literar

CAPITOLUL II. Conceptualizarea teoretică şi structurală a modelului de valorificare didactică a textului literar
  • 2.1. Statutul textului literar în cadrul procesului de învăţare a limbii străine
  • 2.2. Unele particularităţi ale învăţării limbii franceze în clasele primare
  • 2.3. Structura şi metodologia de aplicare a Modelului de valorificare didactică a textului literar

CAPITOLUL III. Validarea experimentală a modelului de valorificare didactică a textului literar
  • 3.1. Constatarea nivelului de posedare a competenţelor lectorale ale elevilor la limba franceză
  • 3.2. Procesul implementării Modelului de valorificare didactică a textului literar
  • 3.3.Valoarea formativă a Modelului de valorificare didactică a textului literar