Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Concepţia modernă a dezvoltării serviciului public în Republica Moldova


Autor: Vlah Irina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 342.9 (043.2)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în rusă
130 pagini


Cuvinte Cheie

democraţie, popor, cetăţean, egalitate în drepturi, stat, stat democratic, stat de drept social, constituţie, lege, putere de stat, administraţie publică, aparat de stat, serviciu public, funcţie publică, funcţionar public, profesionalism, competenţă, responsabilitate, reformă, concepţie, eficienţă

Adnotare

În prezenta teză ne-am concentrat atenţia asupra cercetării esenţei serviciului public din Republica Moldova, în calitate de fenomen social calitativ nou. Acest demers este făcut pentru prima dată, printr-o analiză complexă, în unitatea teoriei, reglementării legislative şi punerii în practică. Tot pentru prima dată, a fost argumentată o nouă abordare a rolului serviciului public în creşterea nivelului administraţiei de stat. Un loc special în lucrare îi revine reformei serviciului public. În opinia noastră, bazele şi principalele direcţii ale acestei reforme şi-au găsit reflectare în cel de-al doilea capitol al tezei – „Concepţia actuală a dezvoltării serviciului public în Republica Moldova”. Scopul reformei este creşterea radicală a eficienţei serviciului public în interesele dezvoltării societăţii noastre şi a consolidării administraţiei de stat, crearea unui sistem unitar al serviciului public, ţinîndu-se cont de particularităţile naţionale şi de alt ordin.

Realizarea obiectivului formulat trebuie să fie susţinută printr-un complex de măsuri organizatorice, financiare şi juridice. Printre acestea considerăm că un rol important trebuie să-i revină reglementării juridice a raporturilor sociale, formate în procesul executării serviciului public. Perfecţionarea legislaţiei ce reglementează relaţiile de serviciu între funcţionarii publici este legată nemijlocit de realizarea sarcinii de creştere a eficienţei serviciului public.

Considerăm că legislaţia privind serviciul public trebuie să fie orientată spre crearea unor stimulente pentru executarea conştiincioasă şi creativă a obligaţiilor de serviciu, spre introducerea unor restricţii şi interdicţii necesare, stabilirea unor remuneraţii corespunzătoare eforturilor depuse. Aceşti factori, la rîndul lor, influenţează nemijlocit asupra rezultatelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici şi, în consecinţă, executarea de către autoritatea publică corespunzătoare a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

În aceste condiţii, este justificat interesul în creştere manifestat în ţară faţă de experienţa ţărilor străine în organizarea serviciului public.

În opinia noastră, sarcina statului este ca, în cadrul relaţiilor internaţionale în domeniul serviciului public, să-şi concentreze atenţia, în primul rînd, asupra studierii experienţei străine în domeniul reglementării juridico-normative a serviciului public, al formelor şi metodelor de realizare a politicii de cadre, al asigurării ştiinţifico-metodice şi informaţional-analitice a funcţionării serviciului public.

În condiţiile actuale, o prioritate a funcţionării serviciului public în Republica Moldova este căutarea unui asemenea model al acestuia, care să corespundă obiectivelor reorganizării administraţiei publice centrale, iar parametrii de bază şi rezultatele activităţii sale l-ar plasa în rînd cu serviciile similare din majoritatea ţărilor dezvoltate.