Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile


Autor: Sugac Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 378.14: 687(043.3)

Adobe PDF document 2.12 Mb / în rusă
190 pagini


Cuvinte Cheie

model pedagogic, model de activitate, model de formare, competenţe profesionale, tehnologie, pregătirea tehnologică, pregătirea artistică, pregătirea artistico-tehnologică, design, monismul activităţii tehnologice şi artistice, pricepere, priceperi artistico-tehnologice, cunoştinţe tehnologice, conţinutul instruirii, forme instruirii, metode de instruire, mijloace didactice, condiţiile instruirii, practică instructivă, creaţie artistică, creaţie tehnologică, indici ai creativităţii personalităţii, indici ai originalităţii produselor, analiza sistemică

Adnotare

Oportunitatea reformării sistemului de pregătire profesională a specialiştilor verigii superioare este condiţionată de cerinţele pieţei şi tendinţele actuale din învăţământ, care se manifestă prin schimbarea ierarhiei obiectivelor educaţionale: de la centrismul ştiinţific la centrismul uman, la prioritatea dezvoltării personalităţii.

În cercetarea dată se examinează pregătirea tehnologică şi artistico-tehnologică a studenţilor specializării vestimentare ca un subsistem multideminsional integral de pregătire profesională generală a inginerilor din industria confecţiilor textile, care constă din trei componente de bază: motivaţional-semnificativă, conţinutistă şi operaţională, ceea ce corespunde trinităţii procesului de învăţământ ca procese de instruire, educaţie şi dezvoltare creativă a personalităţii.

Pe baza analizei şi generalizării experienţei de formare şi menţinere a interesului cognitiv al personalităţii, dezvoltării potenţialului ei creativ, procedeelor de formare a cunoştinţelor şi priceperilor tehnologice şi artistice, crearea condiţiilor psihopedagogice de realizare eficientă a activităţii instructive, luând în considerare specificul vârstei studenţeşti în primii ani de instruire a fost elaborat modelul pedagogic de pregătire tehnologică şi artistico-tehnologică a studenţilor profilului vestimentar.

La elaborarea modelului au fost examinate toate componentele de bază ale sistemului pedagogic: obiective, principii, conţinut, forme, metode, condiţii, mijloace de instruire. La implementarea modelului pedagogic în practica instruirii viitorilor ingineri în producţia vestimentară s-au utilizat elemente de instruire modulară-problematizată şi sistemul rating de evaluare a cunoştinţelor.

Analiza trăsăturilor caracteristice ale personalităţii, care este creată pe premisele subiective ale activităţii creativ-artistice la etapa iniţială de studiere a tehnologiei confecţiilor textile, a servit ca baza la elaborarea metodicii de diagnosticare iniţială a potenţialului personalităţii şi produselor activităţii creative a studenţilor.

Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor obţinută confirmă eficacitatea modelului pedagogic elaborat.