Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul şi statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate


Autor: Mărgineanu Lilia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Maria Orlov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 342.9 (043.2

Adobe PDF document 1.23 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

Stat, autoritate publică, administraţie publică, administraţie publică centrală, descentralizare, administraţie publică locală, structuri autonome, organizaţii neguvernamentale, decizie politică, autoritate deliberativă, autoritate executivă, autoritate tutelară, organizare, monitorizare, coordonare, control, cooperare. Drepturi ale omului, drepturi colective, drepturi individuale, demnitate umană, egalitate în drepturi, copil, ocrotire părintească, situaţie de dificultate, copil aflat în dificultate, sărăcie, instituţionalizare, handicap, copil al străzii, copil abuzat, copil traficat. Protecţie alternativă, protecţie socială, asistenţă socială, asigurări sociale, protecţie socială, compensaţii, servicii sociale comunitare, plasament, integrare socială

Adnotare

În teza de doctorat sînt cercetate un complex de probleme ştiinţifico-practice cu referire la rolul autorităţilor administraţiei publice în vederea protecţiei drepturilor copilului aflat în dificultate. Identificînd drepturile garantate copilului potrivit actelor normative internaţionale şi naţionale, principiile protecţiei acestor drepturi, se analizează sistemul autorităţilor administraţiei publice din Republica Moldova investite cu atribuţii de ocrotire şi protecţie a copilului aflat în dificultate, precum şi mecanismele, instrumentele, procedurile utilizate în acest scop. Actualitatea temei investigare este determinată de angajamentul Moldovei de a-şi ajusta legislaţia, normele şi standardele la cele ale Uniunii Europene, de a promova reformele şi dezvoltarea social-economică, consolidînd capacităţile administrative. În acest context, perfecţionarea previzibilităţii şi consecvenţei în activitatea autorităţilor administrative responsabile de protecţia copilului aflat în dificultate, raţionalizarea acţiunilor de prevenire a intrării copiilor în situaţie de dificultate şi a beneficiilor pentru copii, precum şi sporirea eficacităţii asistenţei sociale pentru copil şi familie au devenit o prioritate. Or în condiţiile în care ponderea populaţiei defavorizare în republică e peste 70%, a copiilor săraci - peste 35% şi plăţile sociale pentru copii acoperă doar 25% din necesar; cînd ponderea copiilor bolnavi e în creştere, cînd se evidenţiază o creştere a infracţiunilor contra familiei şi minorilor, în special traficul de copii – cu 39%; cînd în instituţii rezidenţiale se află în jur de 12 600 de copii, dintre care 95% sînt cu unul sau ambii părinţi, cînd circa de 23 000 de copii sînt rămaşi în grija rudelor, părinţii fiind plecaţi la muncă peste hotare etc., administraţia publică nu mai poate să nu se antreneze cu toată seriozitatea în soluţionarea problemelor copilului aflat în dificultate.

Pentru prima dată în literatura de specialitate naţională se analizează în complex măsurile legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare în vederea protecţiei copiilor aflaţi în diferite situaţii de dificultate, măsuri menite să asigure interesul superior al acestor copii şi să evite marginalizarea şi excluderea lor din viaţa socială. Se defineşte noţiunea „situaţie de dificultate” şi se evidenţiază caracteristicile esenţiale ce permit a identifica copilul ce se află în una (sau cîteva) situaţii de dificultate. Sînt evidenţiate măsurile de prevenire a intrării copilului în situaţie de dificultate, precum şi măsurile de intervenţie, în funcţie de situaţia concretă.

Analizînd indicatorii ce reflectă situaţia actuală a copiilor în dificultate şi rezultatele activităţii autorităţilor competente în vederea protecţiei acestora, în lucrare se argumentează necesitatea reformării actualului sistem de protecţie socială. Concomitent, se analizează evoluţia sistemului de protecţie a copilului în dificultate în ţările în tranziţie, precum şi unele servicii de ocrotire a copiilor din diferite state cu tradiţii înrădăcinate în domeniu.

Concluziile şi recomandările autoarei prezintă interes practic şi soluţii posibile pentru reformarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate în Republica Moldova şi pot fi luate în considerare de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale antrenate în procesul de reformare. Ideile teoretico-ştiinţifice dezvoltate în lucrare vor fi utilizate atît în procesul instruirii studenţilor facultăţilor de drept, asistenţă socială, administrare publică, cît şi în activitatea practică a funcţionarilor din administraţia publică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale cu privire la administraţia publică în raport cu copiii aflaţi în dificultate
 • 1.1. Noţiuni generale privind rolul administraţiei publice în asigurarea respectării drepturilor copiilor
 • 1.2. Originea şi evoluţia reglementărilor privind drepturile copiilor
 • 1.3. Probleme actuale ce generează situaţii de dificultate pentru copiii. Conceptul de copil aflat în dificultate
 • 1.4. Consideraţii generale cu privire la statutul juridic al organismelor internaţionale şi regionale antrenate în protecţia copiilor din Republica Moldova

CAPITOLUL II. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice din Republica Moldova responsabile pentru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate
 • Secţiunea I. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice centrale responsabile pentru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate.
  • 2.1.1. Rolul şi locul Guvernului în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate
  • 2.1.2. Competenţa ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale în vederea soluţionării problemelor copiilor aflaţi în dificultate
  • 2.1.3. Statutul juridic al autorităţilor administrative autonome centrale antrenate în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate
 • Secţiunea 2. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice locale responsabile pentru soluţionarea problemelor copiilor aflat în dificultate.
  • 2.2.1. Rolul şi locul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate
  • 2.2.2. Rolul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate

CAPITOLUL III. Mecanisme şi proceduri juridico-administrative de realizare a protecţiei diferitor categorii de copii aflaţi în dificultate
 • 3.1. Forme de realizare a activităţii administrative în vederea protecţiei copiilor aflat în dificultate
 • 3.2. Mecanisme şi proceduri juridico-administrative de ocrotire a copiilor rămaşi temporar sau permanent fără îngrijire părintească.
 • 3.3. Mecanisme de protecţie specială a copiilor a cărui familie se află în imposibilitatea de a-şi exercita în deplină măsură funcţia de protecţie .