Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării


 1. Sarcina evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării constă în determinarea contribuţiei lor la dezvoltarea ştiinţelor fundamentale şi aplicate, la elaborarea şi implementarea unor idei tehnico-ştiinţifice inovatoare.
 2. La executarea planului de investigaţii se estimează:
  1. nivelul îndeplinirii planului de investigaţii, respectarea volumului preconizat al cercetărilor şi al elaborărilor planificate şi a termenelor de finalizare a acestora;
  2. gradul de executare a lucrărilor ştiinţifice în conformitate cu exigenţele înaintate de organele centrale de specialitate;
  3. ponderea cercetărilor fundamentale şi a celor aplicate în volumul total al lucrărilor ştiinţifice finalizate;
  4. gradul de corespundere a rezultatelor ştiinţifice obţinute celor preconizate la momentul planificării temei de cercetare;
  5. lucrările realizate în afara planului conform unor însărcinări suplimentare.
 3. O atenţie deosebită se acordă prezenţei în planul tematic a cercetărilor şi a elaborărilor orientate spre redresarea economiei naţionale, spre realizarea obiectivelor prioritare ale dezvoltării societăţii, spre înflorirea culturii şi spre îmbunătăţirea calităţii vieţii, spre crearea proceselor tehnologice capabile să reducă esenţial ori să excludă poluarea mediului şi/sau să contribuie la folosirea raţională a resurselor naturale şi energetice.
 4. Nivelul ştiinţific al activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării se apreciază pe criteriul:
  1. caracterului inovator şi de perspectivă al activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţiei brevetare şi recunoaşterii ei publice;
  2. ponderii cercetărilor şi a elaborărilor ale căror rezultate corespund nivelului mondial, sînt apreciate cu premii de stat şi cu premii din partea Academiei de Ştiinţe, sînt distinse cu medalii şi diplome la diverse tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, în volumul valoric total al lucrărilor finalizate în perioada supusă evaluării;
  3. numărului total de publicaţii ştiinţifice (monografii, studii de sinteză, articole), apărute în întreaga perioadă, numărului evidenţiat expres al lucrărilor ştiinţifice publicate în străinătate şi al celor recenzate în revistele internaţionale de specialitate;
  4. numărului de lucrări ştiinţifice per cercetător (pentru fiecare an);
  5. participării organizaţiei la editarea revistelor ştiinţifice de profil;
  6. numărului de brevete obţinute şi comercializate, precum şi numărului de brevete per cercetător.
 5. Evaluarea activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării privind utilizarea rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor finisate se efectuează prin determinarea:
  1. numărului de elaborări aplicate, precum şi al structurilor în care au fost implementate (inclusiv în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi străinătate);
  2. efectului economic al elaborărilor implementate;
  3. numărului de elaborări tehnologice şi tehnice finalizate pentru implementare şi al posibilelor domenii de aplicare a lor.
 6. Evaluarea relaţiilor de colaborare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării cu instituţiile de învăţămînt superior se efectuează în baza:
  1. estimării formelor de conlucrare şi dimensiunilor acestei conlucrări;
  2. existenţei unor subdiviziuni comune de cercetare;
  3. numărului temelor de cercetare şi al manifestărilor ştiinţifice realizate în comun;
  4. numărului cursurilor de prelegeri susţinute în instituţiile de învăţămînt superior, al tezelor de masterat (rezidenţiat) şi al lucrărilor de curs pregătite sub îndrumarea cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.
 7. Evaluarea cooperării ştiinţifice internaţionale a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează în baza:
  1. numărului de lucrări executate în comun cu parteneri din străinătate;
  2. numărului de stagii la diverse organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii de învăţămînt superior, numărului şi sumei granturilor obţinute;
  3. numărului de participări la manifestări ştiinţifice, inclusiv numărului de teze, de comunicări ştiinţifice publicate;
  4. numărului de delegaţii ştiinţifice şi eficienţei lor, precum şi a numărului de vizite efectuate de cercetători străini la organizaţie;
  5. prezenţei şi eficienţei cadrului juridic al cooperării (acorduri, contracte şi alte forme juridice ale cooperării ştiinţifice internaţionale).
 8. Evaluarea potenţialului ştiinţific uman se face luîndu-se în considerare:
  1. nivelul de asigurare a organizaţiei în ansamblu şi a direcţiilor ştiinţifice prioritare cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare;
  2. ponderea doctorilor habilitaţi şi a doctorilor în totalul numărului de cercetători ştiinţifici;
  3. numărul de concursuri organizate pentru ocuparea locurilor vacante şi realegerea cercetătorilor ştiinţifici;
  4. situaţia din domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice prin doctorantură (totalurile admiterii doctoranzilor şi promovării lor, susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat, numărul doctoranzilor promovaţi care îşi continuă activitatea în cadrul organizaţiei).
 9. Evaluarea potenţialului logistic se face luîndu-se în considerare:
  1. nivelul de dotare cu utilaj ştiinţific, care se caracterizează prin costul utilajului de laborator, echipamentului şi al tehnicii de calcul ce revine unui cercetător şi unui lucrător tehnic antrenat în cercetări ştiinţifice;
  2. ponderea utilajului ştiinţific şi a tehnicii informaţionale în volumul total al fondurilor fixe;
  3. gradul de uzură al echipamentului şi utilajului ştiinţific (pînă la 5 ani, 6-10 ani, de la 10 ani şi mai mult).
 10. Analiza activităţii financiare şi economice se efectuează luîndu-se în considerare:
  1. evaluarea parametrilor ce ţin de respectarea disciplinei financiare;
  2. folosirea raţională a mijloacelor financiare alocate pentru activitatea din sfera ştiinţei şi inovării, exploatarea eficientă a echipamentului ştiinţific;
  3. corectitudinea exploatării tehnice şi starea sanitară a clădirilor;
  4. executarea devizului de cheltuieli aprobat;
  5. ponderea surselor extrabugetare în totalul finanţării şi structura cheltuielilor organizaţiei.
 11. Rezultatele activităţii ştiinţifice a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se examinează în strînsă corelaţie cu factorii realizărilor sau ai deficienţelor depistate.