Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Originea şi evoluţia deontologiei juridice


Autor: Ciobanu Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 336.748.12(043.2)

Adobe PDF document 1.02 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

datorie etică, deontologie juridică, axiologie, deontologism etic, constângeri deontologice, cod deontologic, Comisie pentru Etică şi Disciplină, Comitet al Eticii, funcţionar de supraveghere a eticii, sancţiuni morale, jurist-profesionist, metodologie, standarde profesionale, cultură juridică, conştiinţă morală, funcţionalitate, statut epistemic, moralitate, morală, etică, integritate, prestigiul profesional, conduită etică.

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică, fiind parte integrantă a doctrinei dreptului, detaliază problemele legate evoluţia stabilirea conceptului şi determinarea statutului epistemic al deontologiei juridice.

Referindu-ne la gradul de studiere al domeniului dat, menţionăm că există diverse studii tangenţiale şi fundamentale, însă nu s-a stabilit până la moment statutul ştiinţei date, obiectul de studiu natura şi specificul reglementărilor deontologice. Chiar dacă este un domeniu nou pentru realitatea juridică, uneori chiar respins de către juriştii practicieni, deontologia juridică a fost şi rămâne deosebit de actuală pentru păstrarea integrităţii juristului profesionist, un domeniu care vine să schimbe atitudinea faţă de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, care vrea să desăvârşească cultura juridică şi conştiinţa morală a celor implicaţi în sfera dreptului. Aceasta constituie o motivaţie în plus pentru explorarea domeniului cunoştinţelor deontologice, pentru a putea determina rolul acestora în formarea unui aspect specific al teoriei dreptului.

Analizând fenomenul luat în discuţie, am relevat că studierea deontologiei juridice şi al conexiunilor acestuia cu alte domenii ale vieţii sociale,precum sînt: sociologia, politica, psihoogia, economia, ecologia, a devenit importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Obiectivul propus este atins prin formularea deontologiei juridice ca sistem de cunoştinţe despre datoriile profesionale ale juristului, cît şi ca un sistem de norme care vin să reglementeză conduita morală a juristului; analiza originii şi evoluţiei datoriei ca valoare primă a deontologiei profesionale; studierea comparativă a reglementărilor existente pe plan internaţional, comunitar, prin selectaarea acelor principii ce vor fi incluse în prevederile naţionale. Este cecetat mecanismul de influienţă morală a conduitei juristului, în scopul de a elucida posibilele avantaje ale acestei reglementări.

Lucrarea este o contribuţie la înţelegerea conceptului deontologiei juridice, conştientizarea rolului acesteia în formarea prestigiului profesiei juridice, aprecierea cadrului moral ca bază în activitatea practică. Lucrarea posedă o construcţie conceptuală de studiu monografic, înglobând şi îmbinând aspecte teoretice şi istorice ale fenomenului deontologiei juridice

Considerăm că studiul efectuat va permite, ţinând cont de experienţa internaţională, să creăm un model optim de norme care ar rezolva problemele morale apărute în activitatea juridică practică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conţinutul teoretco–metodologic al deontologiei juridice
  • 1.1. Repere istorice în reconceptualizarea deontologiei juridice
  • 1.2. Determinarea statutului epistemic al deontologiei juridice

CAPITOLUL II. Cultura juridică expresie valorică a deontologiei juridice
  • 2.1. Specificitatea culturii juridice în contextul deontologiei juridice
  • 2.2. Tendinţe ale evoluţiei conştiinţei juridice şi culturii juridice în societăţile contemporane

CAPITOLUL III. Deontologia juridică ca sistem de norme prezente în domeniul dreptului
  • 3.1. Specificul reglementării activităţii de aplicare şi realizare a dreptului prin intermediul deontologiei
  • 3.2. Funcţionalitatea codurilor deontologice
  • 3.3 Probleme actuale etico-deontologice evidenţiate în activitatea organelor de drept

CAPITOLUL IV. Misiunea comunităţii internaţionale în evoluţia deontologiei juridice
  • 4.1. Rolul standardelor deontologice internaţionale în perfecţionarea măiestriei profesionale a juriştilor din Republica Moldova
  • 4.2. Analiza comparativă a normelor şi practicii reglementării deontologice a activităţii juridice în Republica Moldova şi alte state