Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova


Autor: Cârnaţ Teodor
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU .342.72/.73(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
236 pagini


Cuvinte Cheie

Discriminare, drepturile omului, constituţionalism, egalitate, demnitate, rasism, xenofobie, anti-semitism, intoleranţă, ombudsman, principiul non-discriminării, egalitate în drepturi, democraţie, discriminare directă, discriminare indirectă, stereotip, prejudecată, gen/sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, cetăţenie, origine socială, religie, convingeri, educaţie, limbă, opinii, apartenenţă politică, starea sănătăţii, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, stare materială, alte criterii, semne individuale.

Adnotare

În Republica Moldova nu s-a efectuat cercetări speciale asupra teoriei şi practicii eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan. Prezenta teză este prima lucrare ştiinţifică de acest gen, realizată în Republica Moldova, şi are drept obiect de studiu fenomenul discriminării şi modalităţile de prevenire şi eliminare a formelor de discriminare.

În teză se caracterizează particularităţile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova în raport cu asigurarea drepturilor omului şi prevenirea, şi eliminarea discriminării. Autorul a evidenţiat impedimentele din calea dezvoltării constituţionalismului: tergiversarea edificării statului de drept, încălcarea principiului separaţiei puterilor de stat, şi a principiului egalităţii, violarea drepturilor omului, lipsa unui mecanism viabil de prevenire şi combatere a discriminării.

Totodată, sunt definite şi argumentate, din punct de vedere teoretic-ştiinţific, formele de manifestare a discriminării şi sunt identificate faptele şi măsurile care nu constituie discriminare. Abordând diverse forme de discriminare, autorul conceptualizează criteriile de protejare împotriva discriminării în diverse sfere ale vieţii sociale, economice, politice etc.

În lucrare se acordă o atenţie deosebită instrumentelor şi mecanismelor internaţionale specializate în eliminarea discriminării, în contextul cărora autorul înaintează propunerea de lege ferenda – constituirea unei noi instituţii, a Ombudsmanului împotriva Discriminării, argumentând necesitatea consfinţirii acesteia, precum şi a instituţiei Ombudsmanului naţional, în Constituţia Republicii Moldova.

Prezenta teza introduce în circuitul teoretic şi practic noţiuni noi, concepte moderne din domeniul constituţionalismului şi non-discriminării, fiind astfel o sursă de informare pentru publicul larg asupra mecanismelor juridice de protecţie a drepturilor omului, de prevenire şi eliminare a discriminării.

Cercetarea finalizează cu un şir de concluzii şi recomandări cu privire la modificarea şi completarea unor articole din Constituţia Republicii Moldova, şi alte acte normative. Concluziile şi recomandările referitoare la eliminarea formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova vor putea fi utilizate pe larg de teoreticienii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, precum şi de practicieni pe parcursul soluţionării problemelor legate de discriminare.

Cuprins


I. Constituţionalismul contemporan - mijloc de asigurare a drepturilor omului şi de eliminare a discriminării
 • 1.1. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul constituţionalismului şi drepturile omului /li>
 • 1.2. Particularităţile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova în raport cu asigurarea exercitării drepturilor omului şi eliminarea discriminării.
 • 1.3. Asigurarea şi protecţia drepturilor omului şi a demnităţii umane - produs iminent al constituţionalismului contemporan

II. Conceptul de discriminare, diversitatea şi criteriile definirii discriminării
 • 2.1. Noţiunea şi esenţa conceptului de discriminare
 • 2.2. Analiza formelor de discriminare
 • 2.3. Faptele care nu constituie discriminare

III. Aspecte conceptuale privind eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a fiinţelor umane
 • 3.1. Noţiunea şi esenţa principiului egalităţii în drepturi a fiinţelor umane
 • 3.2. Esenţa, apariţia şi evoluţia istorică a conceptului de rasism
  • 3.2.1. Esenţa conceptului de xenofobie
  • 3.2.2. Esenţa conceptului de antisemitism
  • 3.2.3. Esenţa conceptului de intoleranţă
 • 3.3. Aspecte conceptuale privind eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex
 • 3.4. Aspecte conceptuale privind eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de origine etnică, naţionalitate, limbă, religie, orientare sexuală, cetăţenie
 • 3.5. Aspecte conceptuale privind eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de vârstă, disabilitate, infectare a HIV/SIDA
 • 3.6. Protecţia împotriva discriminării în procesul exercitării unor drepturi fundamentale
  • 3.6.1. Protecţia împotriva discriminării în procesul exercitării dreptului la muncă
  • 3.6.2. Protecţia împotriva discriminării în procesul exercitării dreptului la învăţătură
IV. Instrumente şi mecanisme internaţionale privind eliminarea discriminării
 • 4.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării
 • 4.2. Instrumente şi mecanisme europene privind eliminarea discriminării
 • 4.2.1. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu referire la aplicarea principiului non-discriminării prevăzut în articolul 14 şi Protocolul nr.12 la CEDO
 • 4.2.2. Analiza comparată a conţinutului normativ al Protocolului nr.12 la CEDO
 • 4.2.3. Mecanisme europene specializate în eliminarea discriminării

V. Instrumente şi mecanisme naţionale privind eliminarea discriminării
 • 5.1. Cadrul normativ cu privire la eliminarea formelor de discriminare în Republica Moldova
 • 5.2. Aspecte conceptuale privind adoptarea Legii cu privire la non-discriminare în Republica Moldova
 • 5.3. Mecanisme naţionale privind eliminarea formelor de discriminare
 • 5.4. Premisele apariţiei Ombudsmanului împotriva discriminării în Republica Moldova
 • 5.5. Statutul Ombudsmanului împotriva discriminării