Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Testarea adaptivă ca factor de optimizare a procesului de instruire în învăţământul universitar


Autor: Deinego Nona
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Cabac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

competenţă, etapele de dezvoltare a competenţei, schemă cognitivă, evaluare adaptivă, reglare, modelul modular al disciplinei

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 142 titluri, 19 anexe, 138 pagini text de bază, 45 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: competenţă, etapele de dezvoltare a competenţei, schemă cognitivă, evaluare adaptivă, reglare, modelul modular al disciplinei.

Domeniul de studii: Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Scopul cercetării: elaborarea metodologiei de integrare a evaluării adaptive în procesul de formare a studenţilor în vederea reglării/optimizării acestui proces.

Obiectivele de cercetare: (a) analiza abordărilor existente şi argumentarea necesităţii integrării evaluării în procesul de formare a studenţilor; (b) stabilirea fundamentelor teoretice ale evaluării adaptive a studenţilor; (c) elaborarea modelului didactic de aplicare a testării adaptive computerizate la studierea disciplinelor universitare; (d) precizarea condiţiilor pedagogice/ didactice de integrare a testării adaptive computerizate în procesul de formare a studenţilor; (e) validarea prin experiment pedagogic a modelului didactic de aplicare a testării adaptive computerizate la studierea disciplinelor universitare informatice.

Metodologia cercetării s-a constituit din metode teoretice: documentarea ştiinţifică, modelarea teoretică, comparaţia, interpretarea, analogia, analiza, sinteza; metode praxiologice: metoda logico-grafică de structurare a conţinuturilor, testarea, chestionarul; experimentul pedagogic; prelucrarea statistico-matematică a datelor experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: a fost elaborată metodologia de dezvoltare a competenţelor studenţilor, care se deosebeşte de abordările existente prin faptul că învăţarea este reglată prin evaluări adaptive (cvasi)continui.

Semnificaţia teoretică a cercetării: a fost fundamentat teoretic procesul de dezvoltare a competenţelor studenţilor acompaniat de evaluări adaptive şi elaborat modelul didactic de aplicare a testării adaptive la studierea disciplinelor universitare.

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost elaborat referenţialul de competenţe, dezvoltate în cadrul disciplinei „Bazele programării”, modelul modular al disciplinei şi banca de itemi pentru realizarea evaluărilor adaptive la disciplina în cauză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin introducerea metodologiei elaborate la predarea disciplinei „Bazele programării” şi prin preluarea ei la predarea altor discipline informatice în cadrul universităţii.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE TEHNOLOGIEI TESTĂRII ADAPTIVE COMPUTERIZATE A STUDENŢILOR
 • 1.1. Evoluţia sistemelor de învăţământ superior şi problema calităţii formării specialiştilor
 • 1.2. Analiza comparativă a abordărilor de bază ale procesului de învăţământ. Noţiunea de competenţă în formarea universitară
 • 1.3. Locul şi rolul evaluării în procesul formării iniţiale a specialistului. Evoluţia tipurilor, formelor şi metodelor de evaluare
 • 1.4. Evaluarea asistată de calculator. Evaluarea adaptivă. Metode de testare adaptivă. Avantajele şi limitele testării adaptive
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR STUDENŢILOR PRIN APLICAREA TEHNOLOGIEI TESTĂRII ADAPTIVE
 • 2.1. Modelul conceptual de formare a specialiştilor cu studii universitare
 • 2.2. Competenţele dezvoltate la studenţi în cadrul disciplinei “Bazele programării”
 • 2.3. Structurarea conţinuturilor învăţării. Modelul modular al disciplinei “Bazele programării”
 • 2.4. Tehnologia elaborării băncii de itemi la disciplina “Bazele programării”
 • 2.5. Metodologia dezvoltării competenţelor studenţilor la disciplinele informatice prin aplicarea testării adaptive
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND DEZVOLTAREA LA STUDENŢI A COMPETENŢELOR DE PROGRAMARE CU UTILIZAREA TESTĂRILOR ADAPTIVE.
 • 3.1. Experimentul de constatare
 • 3.2. Experimentul de explorare
 • 3.3. Experimentul de formare
 • 3.4. Experimentul de control
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI