Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Piaţa de capital din Republica Moldova în perspectiva integrării europene


Autor: Albul Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Andrei Guştiuc
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

piaţa de capital, valori mobiliare, acţiuni, obligaţiuni, emitent, investitor, societate pe acţiuni, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, integrarea europeană, planul de acţiuni

Adnotare

Din punct de vedere structural, teza este formată din introducere; patru capitole, concluzii, bibliografia din 203 de denumiri, lista abrevierilor, 14 anexe şi 159 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări vizează analiza aprofundată a fenomenului pieţei de capital autohtone, şi anume organizarea cadrului legislativ prin consolidarea şi perfecţionarea legislaţiei autohtone în domeniu, din perspectiva ajustării acesteia la prevederile reglementărilor internaţionale, avînd în vedere politica actuală a Republicii Moldova de preaderare la Uniunea Europeană.

Scopul şi obiectivele tezei constau în cercetarea complexă a fenomenului pieţei de capital din Republica Moldova, a problemelor de ordin legislativ ce ţin de dezvoltarea eficientă a pieţei de capital autohtone conform cerinţelor standardelor comunitare; definirea naturii juridice a pieţei de capital; analiza conceptuală a noţiunii „valori mobiliare” şi elucidarea concepţiilor referitoare la piaţa de capital; evidenţierea punctelor forte şi lacunelor principale ale actelor normative în domeniul pieţei de capital, precum şi elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a pieţei de capital autohtone din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea unui plan-model de acţiuni necesar înviorării şi dezvoltării pieţei de capital din Republica Moldova, care rezultă logic din investigaţiile realizate, contribuind la completarea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi internaţionale existente

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în contribuirea la elaborarea unei teme importante a ştiinţei dreptului financiar, insuficient studiate pînă în prezent în Republica Moldova. Principiile teoretice şi concluziile acestei teze vor asigura acumularea ulterioară a cunoştinţelor teoretice cu privire la fenomenul pieţei de capital, perfecţionarea şi dezvoltarea conceptelor pieţei de capital, definirea noţiunilor de „piaţă de capital”, „piaţa valorilor mobiliare” şi „piaţă financiară.” Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, precum şi pentru specialiştii în domeniu.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI NORMATIVE PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL ŞI VALORILE MOVILIARE
 • 1.1. Reglementarea conceptuală a pieţei de capital
 • 1.2. Aspecte teoretice privind natura juridică a valorilor mobiliare.
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA EVOLUTIV-NORMATIVĂ A PIEŢEI DE CAPITAL DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROLUL AUTORITĂŢII PUBLICE ÎN REGLEMENTAREA ŞI FUNCŢIONAREA ACESTEI PIEŢE
 • 2.1. Aportul reglementărilor internaţionale în formarea pieţei de capital autohtone
 • 2.2. Etapele de edificare, consolidare şi racordare a legislaţiei naţionale în domeniul pieţei de capital la standardele comunitare
 • 2.2.1. Etapa I (1992-1997). Constituirea cadrului legislativ autohton.
 • 2.2.2. Etapa II (1998-2007). Consolidarea cadrului legislativ în domeniul pieţei de capital
 • 2.2.3. Etapa III (2007- prezent). Racordarea legislaţiei naţionale în domeniul pieţei de capital la aquis-ul comunitar
 • 2.3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare din Republica Moldova – organ competent în implementarea standardelor comunitare
 • 2.4. Concluzii la capitolul

3. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PRODUSELOR PIEŢEI DE CAPITAL A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ORIENTAREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANŢILOR ACESTEIA SPRE PRECEPTELE COMUNITARE
 • 3.1. Cadrul normativ al produselor pieţei de capital. Acţiuni şi obligaţiuni
 • 3.1.1. Noţiunea, natura juridică şi clasificarea acţiunilor
 • 3.1.2. Noţiunea, natura juridică şi clasificarea obligaţiunilor
 • 3.2. Armonizarea legislaţiei autohtone în domeniul reglementării activităţii emitentului şi investitorului la legislaţia comunitară privind piaţa de capital.
 • 3.3. Activitatea participanţilor profesionişti pe piaţa de capital din perspectiva armonizării legislaţiei autohtone la aquis-ul comunitar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. DEZVOLTAREA PIEŢEI DE CAPITAL A REPUBLICII MOLDOVA – PERSPECTIVĂ NORMATIVĂ COMUNITARĂ
 • 4.1. Fenomenul globalizării financiare şi impactul asupra integrării pieţei de capital autohtone în Uniunea Europeană
 • 4.2. Direcţiile strategice de dezvoltare a pieţei de capital şi armonizarea legislaţiei autohtone în domeniu la cea comunitară în faza de preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
 • 4.3. Acţiuni juridice vizînd înviorarea pieţei de capital din Republica Moldova şi dezvoltarea acesteia pentru anii 2009-2012 în perspectiva integrării europene
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4