Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Cercetarea criminalistică a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamente


Autor: Gugu Aurel Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

furt din apartament, algoritm, cercetare a locului faptei, urme ale infracţiunii, acţiuni de urmărire penală, organ de urmărire penală, specialist-criminalist, echipa de cercetare

Adnotare

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul: analiza practicii privind investigarea furturilor din apartamente, a legislaţiei, literaturii de specialitate şi elaborarea pe această bază a unor recomandări de perfecţionare a cercetării locului faptei, precum şi un algoritm de examinare a locului furtului din apartamente. Obiectivele: a determina etapele de dezvoltare ale tacticii acţiunilor de urmărire penală şi a analiza publicaţiile pe tema cercetării la faţa locului; a elabora caracteristica criminalistică a furturilor din apartamente; a formula noţiunea de loc al faptei şi de cercetare a locului faptei; a stabili sarcinile şi principiile activităţii de cercetare la faţa locului; a analiza problemele existente în cercetarea la faţa locului; a releva şi a interpreta lacunele tipice ale practicii de cercetare a locului faptei în cauzele de furt şi a formula recomandări metodice, tactice de depăşire a acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a tezei este determinată prin faptul că prezintă una dintre primele încercări în spaţiul vorbitorilor de limbă română de a trata în complex şi multiaspectual problema cercetării criminalistice a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamente. Originalitatea lucrării constă în elaborarea unor recomandări cu caracter tactico-metodic, procesual, organizatoric de optimizare a acestui act de urmărire penală şi în special, a unui algoritm de efectuare a cercetării locului furtului din apartamente.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea doctrinei cercetării la faţa locului cu luarea în considerare a experienţei pozitive în domeniu, a noilor posibilităţi ale criminalisticii româneşti, integrată în Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), a realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră pe plan mondial, a exigenţelor actuale privind practica de luptă cu criminalitatea contemporană.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în sporirea calităţii cercetării la faţa locului în cauzele privind furturile din apartamente, optimizarea activităţilor de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în ansamblu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este atestată în calitate de ghid teoretico-practic în activitatea Direcţiei Tehnico-Criminalistice a MAI R. Moldova, a Centrului Independent de Expertize din Moldova, precum şi în calitate de material ştiinţifico-didactic în scopul eficientizării activităţilor Asociaţiei Criminaliştilor din România, perfecţionării procesului educaţional la facultatea de drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Cuprins


1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA DOMENIULUI TACTICII CRIMINALISTICE DE CERCETARE LA FAŢA LOCULUI
 • 1.1. Consideraţii istoriografice şi metodologice privind etapele formării tacticii acţiunilor de urmărire penală în ştiinţa şi practica criminalistică
 • 1.2. Reflectarea doctrinei de cercetare a locului faptei în publicaţiile de specialitate
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1.
2.CARACTERISTICA GENERALĂ A INFRACŢIUNII DE FURT ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ROMÂNIEI ŞI A REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Aspecte juridico-penale succinte privind infracţiunea de furt prevăzută de legislaţia penală a României şi a Republicii Moldova.
 • 2.2. Caracteristica criminalistică a furturilor din apartamente şi importanţa ei în activitatea de descoperire şi cercetare a acestor infracţiuni
  • 2.2.1. Consideraţii conceptuale privind caracteristica criminalistică a infracţiunii
  • 2.2.2. Starea de fapt în care s-a comis infracţiunea de furt şi obiectul atentatului
  • 2.2.3. Modul şi mijloacele de comitere a furturilor din apartamente
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL PROCESUAL, TACTIC ŞI ORGANIZATORIC GENERAL AL CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI.
 • 3.1. Scurte sublinieri asupra noţiunii de loc al faptei şi de cercetare criminalistică a locului faptei
 • 3.2. Trăsăturile caracteristice şi subiecţii cercetării la faţa locului
 • 3.3. Sarcinile şi principiile tactice de efectuare a cercetării locului faptei
 • 3.4. Asistenţa organizatorică şi tactico-metodică a efectuării cercetării la faţa locului
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE ALGORITMULUI DE CERCETARE A LOCULUI FAPTEI PRIVIND FURTURILE DIN APARTAMENTE
 • 4.1. Împrejurările ce urmează a fi stabilite în cadrul examinării locului furtului
 • 4.2. Particularităţi ale etapei de pregătire către cercetarea locului furtului
  • 4.2.1. Măsuri pregătitoare luate înainte de deplasarea echipei de cercetare la
  • locul furtului din apartament
  • 4.2.2. Măsuri pregătitoare luate după sosirea echipei de cercetare la faţa locului
  • 4.3. Efectuarea cercetării propriu-zise a locului în cazul furtului din apartament
  • 4.3.1. Faza de observare generală a ambianţei locului comiterii furtului
  • 4.3.2. Faza de examinare în detaliu a locului săvârşirii furtului din apartament.
 • 4.4. Etapa de încheiere a cercetării locului şi de fixare a rezultatelor obţinute
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4