Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional privat


Autor: Şeremet Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

regimul juridic al succesiunii, moştenire legală şi testamentară, moştenitor şi testator, devoluţiune legală şi testamentară, capacitate succesorală şi testamentară, masă succesorală, bun, opţiune succesorală, normă conflictuală, succesiune vacantă, conflict de calificări, regim matrimonial

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 231 numiri, 166 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în soluţionarea conflictului de calificări prin prisma corelării regimului matrimonial şi regimului succesoral în materia statutului personal.

Principalele obiective întru realizarea acestui deziderat sunt: 1.analiza evoluţiei istorice şi filosofico-juridice a instituţiei moştenirii; 2.configurarea explicaţiilor terminologice ale conceptului dreptului la moştenire; 3.rolul normei conflictuale în materia succesiunii; 4.evidenţierea problemelor legate de legea aplicabilă regimului succesoral; 5.formularea argumentată a aspectelor comparative privind punctele de legături – domiciliu, reşedinţa temporară şi reşedinţa obişnuită; 6.analiza reglementărilor naţionale prin prisma reglementărilor internaţionale; 7.expunerea soluţiilor din legislaţia naţională şi formularea de soluţii proprii ce îmbracă haina unor propuneri de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic, şi înaintarea propunerilor de lege ferenda care ar rezulta logic din cercetările ştiinţifice efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în domeniul dreptului internaţional privat, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, stabilind compatibilitatea cu reglementările naţionale şi internaţionale deja existente. Metodologia cercetării tezei constă în folosirea metodei analizei istorice, logice, comparative, sistemice, dinamice, de sinteză.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că a fost efectuată o tratare multi-aspectuală a reglementărilor juridice ce ţin de regimul juridic al succesiuni şi regimul juridic matrimonial conform dreptului internaţional privat. În teză este efectuată o analiză ştiinţifică complexă a raporturilor de succesiune cu element de extraneitate atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic; se utilizează cunoştinţe din domeniul ştiinţei dreptului, legislaţiei în vigoare precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice constă în faptul că, recomandările formulate vor servi cu precădere pentru perfecţionarea programelor de studiu instituţiilor şi facultăţilor de drept, la predarea disciplinei drept internaţional privat, la perfecţionarea specialiştilor din domeniu, la elaborarea cursurilor sau a manualelor de drept internaţional privat, la perfecţionarea legislaţiei de drept privat, în general.

Cuprins


1. FUNDAMENTUL DREPTULUI LA MOŞTENIRE
 • 1.1. Evoluţia istorică şi filosofico – juridică a instituţiei moştenirii
 • 1.2. Explicaţii terminologice ale conceptului dreptului la moştenire
 • 1.3. Tezele ştiinţifice supuse cercetării din perspectiva dreptului internaţional privat
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA LEGII APLICABILE REGIMULUI SUCCESORAL ŞI DOMENIUL DE APLICARE A LEGII SUCCESORALE
 • 2.1. Cerinţele legale pentru a putea moşteni şi deschiderea succesiunii
 • 2.2. Persoanele cu vocaţie succesorală
 • - Devoluţiunea legală
 • - Devoluţiunea testamentară
 • 2.3. Partajul şi transmiterea averii succesorale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI DE CALIFICĂRI PRIN PRISMA CORELĂRII REGIMULUI MATRIMONIAL ŞI REGIMULUI SUCCESORAL ÎN MATERIA STATUTULUI PERSONAL
 • yy
 • 3.1. Rolul normei conflictuale în stabilirea legii aplicabile regimului succesoral
 • 3.2. Rolul normei conflictuale în stabilirea legii aplicabile regimului matrimonial
 • 3.3. Expuneri doctrinare şi jurisprudenţiale pe marginea conflictelor de calificări cu privire la regimul matrimonial şi regimul succesoral
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3