Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii


Autor: Osadcii Cornel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

condamnat, celulă, penitenciar, regim de detenţie, deţinut, pedeapsa închisorii, diferenţiere, individualizare, clasificare, personal penitenciar, prevenit, sector

Adnotare

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 195 numiri, 167 pagini text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu. Prezenta teză este dedicată cercetării ştiinţifice din perspectiva dreptului execuţional-penal a problematicii diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii.

Scopul şi obiectivele tezei de doctorat. Scopul imediat al cercetării constă în elaborarea şi dezvoltarea în continuare a prevederilor teoretice care se referă la diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii, precum şi înaintarea în baza acestora a propunerilor de lege ferenda. Elaborarea unor recomandări cu caracter organizatoric pentru lucrătorii practici menite să sporească eficienţa activităţii funcţionarilor din instituţiile penitenciare în vederea atingerii scopului pedepsei penale, menite să determine politica penitenciară în acest domeniu.

Obiective: analiza literaturii ştiinţifice legat de tema de investigaţie în scopul determinării gradului şi nivelului de exploatare a problemei, precum şi a bazei normative care constituie temelia juridică a diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii; interpretarea diferenţierii şi individualizării executării pedepsei ca principii ale dreptului execuţional-penal; definirea conceptului de diferenţiere a executării pedepsei închisorii; definirea conceptului de individualizare a executării pedepsei închisorii; determinarea conceptului şi însemnătatea clasificării condamnaţilor ca mijloc principal pentru diferenţierea executării pedepsei închisorii, precum şi analizarea conţinutului şi structurii clasificării condamnaţilor; relevarea deficienţelor şi lacunelor în activitatea administraţiei instituţiilor penitenciare de asigurare a individualizării executării pedepsei închisorii precum şi analiza şi generalizarea activităţii penitenciarelor de deferite tipuri existente în Republica Moldova; analiza tipurilor şi criteriilor de clasificare a condamnaţilor la pedeapsa închisorii în legislaţia autohtonă; analizarea practicii privind diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii; elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea perfecţionării legislaţiei execuţional-penale şi eficientizării bazei juridice şi organizaţionale de activitate a instituţiilor penitenciare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Inovaţia ştiinţificvă a lucrării rezidă în faptul că ea constituie un studiu monografic relativ complex efectuat în baza materialului empiric şi constituie o analiză a problemelor diferenţierii şi individualizării executării pedepsei cu închisoarea la etapa actuală, subiect încă necercetat în Repubblica Moldova.

Semnificaţia teoretică. Sub aspect teoretic teza de doctorat constituie o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de specialitate, cu referire specială la problematica diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din substanţa ei conceptuală, fiind o contribuţie la dezvoltarea aspectelor teoretice şi practice vizînd problema diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii, implementarea rezultatelor având chiar şi o orientare didactică, iar unele propuneri sunt direcţionate în scopul îmbunătăţirii legislaţiei. Materialele studiului pot fi utilizate de către Departamentul Instituţii Penitenciare şi subdiviziunile lui luate în parte în vederea diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII
 • 1.1. Principiul diferenţierii şi individualizării executării pedepsei închisorii în dreptul execuţional penal
 • 1.2. Conceptul şi reglementarea juridică a executării pedepsei închisorii
 • 1.3. Noţiunea şi conţinutul diferenţierii executării pedepsei închisorii
 • 1.4. Individualizarea executării pedepsei închisorii: definiţie, trăsături
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DIFERENŢIEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII
 • 2.1. Conceptul, conţinutul şi importanţa clasificării condamnaţilor la închisoare
 • 2.2. Clasificarea condamnaţilor la închisoare ca metodă a diferenţierii executării pedepsei închisorii
 • 2.3. Diferenţierea executării pedepsei închisorii pentru condamnaţii divizaţi pe criterii socio-juridice şi execuţional penale
 • 2.4. Particularităţi vizînd diferenţierea executării pedepsei închisorii în sistemul penitenciar al unor state europene
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INDIVIDUALIZAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII
 • 3.1. Realizarea individualizării în procesul executării pedepsei închisorii
 • 3.2. Modificarea condiţiilor de deţinere a condamnaţilor pe parcursul executării pedepsei închisorii
 • 3.3. Individualizarea executării pedepsei în procesul pregătirii condamnaţilor de eliberare din penitenciar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI