Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Particularităţile biologice şi etologice ale avifaunei acvatice şi semiacvatice din bazinul Inferior al Prutului, teză de doctor în biologie


Autor: Cojan Constantin
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Andrei Munteanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Consultant ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

avifaună, etogramă, aspect fenologic, dinamică, densitate, factor antropic, comportament, specie acvatică, specie semiacvatică

Adnotare

Teza este structurată în: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografia din 200 surse bibliografice, 19 anexe, 148 de pagini, 25 figuri, 7 tabele. La tema tezei au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: Studierea particularităţilor biologice şi etologice a avifaunei acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului Inferior.

Obiective: - Identificarea şi monitorizarea speciilor de păsări acvatice şi semiacvatice; realizarea unor observaţii biologice şi etologice asupra grupelor de specii cuprinse în studiu; identificarea teritoriilor de cuibărire şi a efectivelor de păsări clocitoare; elucidarea relaţiilor comportamentale intra- şi interspecifice la diverse grupe taxonomice de păsări; relevarea similarităţii ecologice a habitatelor şi avifaunei Prutului de Jos;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: - Au fost identificate 75 de specii de păsări acvatice şi semiacvatice ce aparţin la 6 ordine fiind încadrate în 14 familii. Cel mai numeros este ordinul Charadriiformes ce însumează 26 de specii, urmat fiind de ordinul Anseriformes cu 22 specii, Ciconiiformes cu 13 specii, etc; a fost estimată, distribuţia spaţială a avifaunei acvatice şi semiacvatice, precum şi dinamica sezonieră acoperind cele 6 sezoane avifenologice; au fost elucidate în premieră relaţiile comportamentale intra- şi interspecifice la unele specii din familiile Anatidae, Ardeidae şi Phalacrocoracidae;

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute la tema tezei completează cunoştinţele vizând ornitofauna Prutului de Jos. Importanţa teoretică a lucrării constă în crearea unui sistem detaliat şi integru de cunoştinţe despre structura şi starea ecologică a populaţiilor de păsări acvatice şi semiacvatice în ecosistemele Prutului Inferior. Rezultatele investigaţiilor cu privire la diversitatea, structura şi starea funcţională a ornitofaunei a servit drept bază pentru elaborarea şi implementarea recomandărilor autorităţilor publice locale. Rezultatele studiului pot fi utilizate în procesul de monitorizare a stării avifaunei în vederea evitării consecinţelor negative a impactului antropic. Informaţia referitor la situaţia actuală a ornitofaunei din zona Prutului Inferior poate fi folosită ca material didactic, la pregătirea specialiştilor în domeniul ornitologiei, zoologiei şi ecologiei.

Investigaţiile efectuate se încadrează în direcţiile şi cercetările ştiinţifice prioritare, în programe şi strategii naţionale şi internaţionale, privind protecţia şi conservarea biodiversităţii, ceea ce constituie o contribuţie semnificativă la realizarea Convenţiilor internaţionale RAMSAR, Rio de Janeiro, Berna, Bonn, etc. la care Republica Moldova a aderat. Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, a Laboratorului de Ornitologie al Institutului de Zoologie şi a Centrului de Biologie Generală şi Moleculară al A.Ş.M.

Implementarea rezultatelor cercetării. S-a propus spre implementare autorităţilor publice locale următoarele recomandări: - Interzicerea pescuitului, accesului pe lac, în perioada de intensă eclozare a puilor; instaurarea în zonă a unui regim strict de pază în perioada de reproducere a păsărilor în decada mai – iulie; întreprinderea unor lucrări hidrologice de reglare a debitului de apă la intrare şi la ieşire;

Cuprins


1. CERCETĂRILE AVIFAUNISTICE ŞI CARACTERISTICA ECOSISTEMELOR ACVATICE ÎN BAZINUL INFERIOR AL PRUTULUI
 • 1.1 Studii avifaunistice
 • 1.2 Aşezarea şi poziţia geografică, delimitarea şi relieful cursului inferior al râului Prut
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ETOLOGICE ALE PĂSĂRILOR ACVATICE ŞI SEMIACVATICE DIN BAZINUL INFERIOR AL PRUTULUI
 • 3.1 Lista sistematică a speciilor de păsări observate
 • 3.2 Analiza taxonomică a avifaunei din cursul inferior al râului Prut
 • 3.3 Originea zoogeografică a păsărilor acvatice din cursul inferior al Prutului
 • 3.4 Particularităţile comportamentului individual al unor specii acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior
  • 3.4.1 Particularităţile comportamentului individual la specia acvaticăPodiceps cristatus
  • 3.4.2 Particularităţile comportamentului individual la specia acvatică Anas platyrhynchos şi Anas crecca
  • 3.4.3 Particularităţile comportamentului individual la specia semiacvatică Egretta alba
  • 3.4.4 Particularităţile comportamentului individual la specia semiacvatică Phalacrocorax carbo şi Phalacrocorax pygmeus
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. DINAMICA UNOR GRUPE DE PĂSĂRI ACVATICE ŞI SEMIACVATICE DIN BAZINUL INFERIOR AL PRUTULUI
 • 4.1 Dinamica sezonieră a avifaunei acvatice şi semiacvatice din cursul inferior al râului Prut
  • 4.1.1 Aspectul hiemal. Cartiere de iernare în cursul inferior al Prutului
  • 4.1.2 Aspectul prevernal. Migraţia de primăvară
  • 4.1.3 Aspectul vernal
  • 4.1.4 Aspectul estival
  • 4.1.5 Aspectul serotinal. Migraţia de toamnă
  • 4.1.6 Aspectul autumnal
 • 4.2 Influenţa factorilor naturali şi antropici asupra avifaunei acvatice şi semiacvatice din cursul inferior al Prutului
  • 4.2.1 Influenţa factorilor naturali
  • 4.2.2 Influenţa factorilor antropici
  • 4.2.3 Rarităţi avifaunistice în cursul inferior al Prutului
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4