Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare


Autor: Guţalov Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură generală, cultură tehnică, cultură tehnică elementară, clase primare, curriculum, model pedagogic, creativitate.

Adnotare

Structura tezei: adnotări, introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 134 titluri, 6 anexe, 145 pagini de text de bază, 27 figuri, 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: În lucrare este tratată o problemă pedagogică actuală – formarea şi dezvoltarea culturii tehnice elementare a elevilor claselor primare interpretată ca o componentă a culturii generale.

Scopul investigaţiei constă în determinarea reperelor conceptuale şi metodologice de formare şi dezvoltare a culturii tehnice elementare a elevilor claselor primare

Obiectivele investigaţiei: elucidarea teoretică a noţiunii de cultură tehnică elementară; stabilirea vârstei optime (clasei) de la care ar putea începe activităţile educaţionale cu caracter tehnic în clasele primare şi care ar fi consecutivitatea optimă de repartizare pe clase a materiei de studiu din diverse domenii ale tehnicii; proiectarea Modelului pedagogic de promovare a culturii tehnice elementare în clasele primare; argumentarea experimentală a eficienţei Modelului pedagogic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: conceptualizarea noţiunii de cultură tehnică elementară; evidenţierea domeniului tehnic ca teren pedagogic valoros de dezvoltare a potenţialului creativ al elevilor claselor primare; elaborarea Modelului pedagogic de promovare a culturii tehnice elementare în cl. II-IV.

Semnificaţia teoretică: elaborarea metodologiei promovării culturii tehnice elementare în clasele II-IV; elaborarea curriculumului cursului opţional „Cultura tehnică”, cl. II-IV; elaborarea tehnologiei de evaluare a cunoştinţelor cu caracter tehnic în clase primare.

Valoarea aplicativă: utilizarea în practică a tehnologiei de evaluare a cunoştinţelor cu caracter tehnic a elevilor claselor II-IV; validarea curriculumului cursului opţional „Cultura tehnică”, cl. II-IV.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigaţiei au fost discutate şi aprobate la 5 conferinţe ştiinţifice şi 4 conferinţe ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ABORDAREA PROBLEMEI „CULTURA TEHNICĂ ELEMENTARĂ
 • 1.1. Viziuni socio-pedagogice la începutul erei postindustriale
 • 1.2. Analiza Curriculumului şcolar, cl. I-IV şi a ghidurilor metodice din punct de vedere al formării culturii tehnice elementare a elevilor
 • 1.3. Concluzii

2. REPERE FUNDAMENTALE ALE CONCEPTULUI "CULTURA TEHNICĂ ELEMENTARĂ"
 • 2.1. Cultura tehnică – componentă indispensabilă a culturii generale a omului contemporan
 • 2.2. Aspecte psihologo-pedagogice privind studierea tehnicii de către elevii claselor primare
 • 2.3. Concluzii

3. PROIECTAREA MODELULUI PEDAGOGIC DE PROMOVARE A CULTURII TEHNICE ELEMENTARE ÎN CLASELE II-IV
 • 3.1. Elaborarea Modelului Pedagogic de promovare a culturii tehnice elementare în clasele II-IV
 • 3.2. Metodologia aplicării Modelului Pedagogic de promovare a culturii tehnice elementare în clasele II-IV
 • 3.3. Concluzii

4. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢII MODELULUI PEDAGOGIC ŞI METODOLOGIEI ELABORATE
 • 4.1. Descrierea experimentului pedagogic (de constatare, de formare)
 • 4.2. Analiza statistico-matematică a rezultatelor investigaţiei ştiinţifice
 • Concluzii