Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare


Autor: Rusu Oleg
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ştefan Stamatin
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

resocializare, mijloace de corijare a condamnaţilor, asistenţa psihologică, asistenţa socială, pregătirea pentru liberare, statut juridic, adaptare socială, integrare profesională, societate civilă, profilaxia infracţiunilor

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 312 titluri, 184 pagini text de bază, 22 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor sociale privind resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor condamnate la pedeapsa cu închisoare. Obiectivele principale constau în analiza situaţiei în domeniu şi a publicaţiilor la tema tezei, analiza noţiunilor generale privind resocializarea condamnaţilor la pedeapsa cu închisoare, evoluţia istorică a acestor relaţii şi a reglementării lor. Printre alte obiective ale lucrării enumerăm şi studiul comparat asupra resocializării infractorilor, elucidarea problemelor ce ţin de realizarea măsurilor de resocializare penitenciară a condamnaţilor precum şi a relaţiilor privind asigurarea procesului de resocializare a persoanelor liberate din detenţie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza prezintă una din primele cercetări complexe din Republica Moldova consacrată problemei resocializării infractorilor. Atît noutatea cît şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în formularea unor concluzii de ordin teoretic şi practic, şi înaintarea propunerilor de lege ferenda care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi cele internaţionale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a lucrării rezidă în cercetarea complexă a bazelor teoretice, organizatorice şi juridice ale resocializării condamnaţilor. Rezultatele studiului vor contribui la dezvoltarea doctrinei juridice autohtone, servind ca imbold pentru sporirea atenţiei acordate problemelor privind resocializarea condamnaţilor precum şi pentru diversificarea studiilor întreprinse în acest sens. Ideile esenţiale ale cercetării pot contribui la elaborarea unor noi mijloace, metode şi căi de resocializare penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările care se conţin în lucrare pot fi utilizate la perfecţionarea legislaţiei, a practicii de aplicare a acesteia, precum şi la optimizarea organizării şi sporirea eficienţei organelor de stat menite să contribuie la resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare. Rezultatele teoretice şi practice obţinute pot fi utilizate în procesul instructiv-didactic în cadrul instituţiilor de învăţămînt, precum şi de specialiştii practicieni implicaţi în procesul de resocializare a condamnaţilor.