Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale


Autor: Vesco Ivan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Osoianu
doctor, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

avocat, apărător, apărare, reprezentant, asistenţă juridică, asistare, consultare, urmărirea penală

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 198 titluri, 165 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: avocat, apărător, apărare, reprezentant, asistenţă juridică, asistare, consultare, urmărirea penală.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Această lucrare este axată pe una dintre cele mai importante probleme teoretico-practice de realizare a dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică. Scopul tezei este studierea complexă a acordării asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale şi reevaluarea capacităţilor de ordin normativ şi doctrinar, în vederea asigurării eficiente a dreptului la apărare şi asistenţă juridică în procesele penale.

Pentru realizarea scopului enunţat, au fost trasate următoarele obiective: fundamentarea doctrinară şi normativă a participării avocatului în procesul penal, în general, şi în, cadrul urmăririi penale, în special; abordarea noţiunii de apărare, asistenţă juridică, asistare şi reprezentare în procesul penal şi stabilirea coraportului între aceste noţiuni; elucidarea calităţilor procesuale ale avocatului în faza urmăririi penale: apărător, reprezentant; studierea procedurii de admitere, desemnare, înlocuire şi înlăturare a avocatului din proces; evaluarea capacităţilor de prezentare a datelor de fapt de către avocat, în vederea administrării probelor în faza urmăririi penale; determinarea competenţelor avocatului în cadrul actelor de urmărire penală şi la terminarea urmăririi penale; investigarea procedurii de contestare de către avocat a acţiunilor şi inacţiunilor ilegale ale organului de urmărire penală; identificarea specificului de acordare a asistenţei juridice la aplicarea măsurilor de constrângere procesuală; evaluarea cadrului normativ în materia acordării asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale, argumentarea şi formularea propunerilor de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea cercetării se clasează printre direcţiile ştiinţifice, ale căror cercetare merită atenţie primordială, având în vedere lipsa unor lucrări şi studii consacrate în doctrina autohtonă, care ar examina, la nivelul unei teze de doctor, acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale. Originalitatea constă în necesitatea formării în Republica Moldova a unui domeniu de cunoaştere a mijloacelor procesuale şi a tacticii de apărare în procesele penale, specifice, determinându-se obiectul de studiu, natura şi sarcinile lui.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă.

În baza cercetărilor realizate am constatat atât existenţa unor imprecizii, carenţe şi omisiuni de ordin normativ, cât şi lipsa unor lucrări consacrate în materia abordată. Această stare de lucruri, în reglementarea procesuală a participării avocatului în faza urmăririi penale, împiedică asigurarea eficientă a dreptului la apărare în procesul penal şi m-a justificat să argumentez şi să înaintez comunităţii ştiinţifice unele concluzii şi recomandări de lege ferenda.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea poate fi de un real folos atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor, masteranzilor facultăţilor de drept, în special pentru planificarea, predarea şi însuşirea cursului de avocatură. Ea poate fi utilizată în practica avocaţilor, avocaţilor-stagiari, procurorilor, judecătorilor de instrucţie. Rezultatele acestei investigaţii au importanţă şi pentru dezvoltarea în continuare a acestei teme în doctrina procesual-penală.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI IN DOMENIUL ACORDĂRII ASISTENŢEI JURIDICE DE CĂTRE AVOCAT ÎN PROCESUL PENAL
 • 1.1 Studiu asupra doctrinei privind tema tezei, în lucrările ştiinţifice publicate peste hotare
 • 1.2 Analiza problematicii privind acordarea asistenţei juridice de către avocat în procesul penal prin prisma materialelor ştiinţifice publicate de autori autohtoni
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICO-JURIDICĂ A PARTICIPĂRII AVOCATULUI ÎN FAZA URMĂRIRII PENALE
 • 2.1 Consacrarea normativă şi doctrinară a dreptului la apărare şi asistenţă juridică.
 • 2.2 Statutul procesual al avocatului-apărător
 • 2.3 Statutul procesual al avocatului-reprezentant
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. REALIZAREA DE CĂTRE AVOCAT A ATRIBUŢIILOR SALE ÎN FAZA URMĂRIRII PENALE
 • 3.1 Admiterea, desemnarea, înlocuirea şi înlăturarea avocatului din proces
 • 3.2 Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală
 • 3.3 Prezentarea datelor de fapt de către avocat în vederea administrării probelor în cadrul urmăririi penale
 • 3.4 Acordarea asistenţei juridice la terminarea urmăririi penale
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. CONTESTAREA ACŢIUNILOR ILEGALE ALE ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI A MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE
 • 4.1 Aspecte doctrinare, normative şi de practică judiciară privind contestarea acţiunilor ilegale ale organului de urmărire penală
 • 4.2 Asistenţa juridică în caz de aplicare a măsurilor de constrângere procesuală
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI