Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice”


Autor: Rotaru Cristian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Nadejda Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economii, investiţii, creştere economică, remitenţe, model de simulare, instrumente de politică bugetar-fiscală, instrumente de politică monetar-creditară, Produsul Intern Brut, cadrul instituţional, model de creştere economică

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 215 titluri, 13 anexe şi este expusă pe 171 pagini, inclusiv 6 tabele şi 18 figuri. Cercetările sunt reflectate în 7 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei este reprezentat de creşterea economică, precum şi impactul stimulator al economisirii şi a investiţiilor asupra acesteia.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în studierea interacţiunii dintre economisire şi investiţii şi creşterea economică, şi în identificarea modalităţilor de stimulare a economisirii şi mobilizării capitalului economisit în scopul realizării dezideratului de creştere economică a Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este reliefată de aprofundarea şi dezvoltarea conceptelor de economisire, investiţii şi creştere economică, identificarea factorilor care au avut o incidenţă determinantă asupra evoluţiei economice a Republicii Moldova în perioada analizată, cercetarea mecanismelor şi instrumentelor care urmează a fi utilizate în scopul stimulării creşterii economice, precizarea rolului veniturilor sub formă de remitenţe şi impactului acestora asupra proceselor de economisire, investire şi creştere economică, elaborarea modelului de simulare a efectelor economisirii şi investiţiilor asupra dinamicii Produsului Intern Brut, precum şi de cercetare a potenţialului de creştere economică a Republicii Moldova în perioada 2010 – 2015.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de dezvoltarea conceptelor contemporane referitoare la creşterea economică, identificarea problemelor esenţiale ale creşterii economice specifice R. Moldova şi propunerea de soluţii pentru depăşirea acestora şi revigorarea economiei naţionale. Cercetările efectuate au pus în evidenţă remitenţele, în calitate de factor care a contribuit la extinderea acumulărilor de capital în cadrul economiei naţionale, fapt care a favorizat deplasarea economiei pe o pantă ascendentă. De asemenea, în teză sunt reflectate modelul de simulare a efectelor economisirii şi investirii asupra creşterii economice, estimarea potenţialului de creştere a economiei R. Moldova în următorii ani, precum şi posibilele direcţii strategice de realizare a creşterii economice în R. Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre utilizare în activitatea Ministerului Economiei al R. Moldova, BNM şi MIEPO.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CREŞTEREA ECONOMICĂ, ECONOMIILE ŞI INVESTIŢIILE
 • 1.1 Viziuni asupra conceptului de creştere economică şi factorii de propulsare a acesteia
 • 1.2 Repere conceptuale ale economisirii şi investiţiilor şi rolul acestora în realizarea creşterii economice
 • 1.3 Aspecte metodologice privind corelaţia dintre creşterea economică, economisire şi investiţii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. CAPACITATEA DE ECONOMISIRE ŞI INVESTIRE A ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE
 • 2.1 Formarea economiilor şi transformarea lor în investiţii
 • 2.2 Surse de finanţare a investiţiilor şi politici financiare de stimulare a acestora
 • 2.3 Analiza corelaţiei dintre remitenţe, economii, investiţii şi creştere economică
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2.

3. DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI DE CREŞTERE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN ECONOMISIRE ŞI INVESTIŢII
 • 3.1 Cadrul metodologic de elaborare a modelelor de simulare a creşterii economice
 • 3.2 Elaborarea modelului de simulare a creşterii economice prin economisire şi investire, şi identificarea direcţiilor strategice de realizare a acesteia…
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI