Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Particularităţi ale formării identităţii sociale a tineretului studios (în baza materialelor din Republica Moldova)


Autor: Oceretnîi Anastasia
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Maria Bulgaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

personalitate, identitate socială, student, identificare, heteroidentificare, autoidentificare, grup de apartenenţă, sistem de învăţămînt superior

Adnotare

Structura tezei: lucrarea cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 224 titluri, 9 anexe, 150 pagini de text de bază, 14 figuri, 16 tabele.

Rezultatele investigaţiilor realizate de autor sunt reflectate în 19 lucrări ştiinţifice, cu un volum total de 32,22 c.a.

Domeniul de studiu: sociologie.

Scopul lucrării: elucidarea şi analiza particularităţilor procesului de formare a identităţii sociale a tineretului studios, prin stabilirea condiţiilor şi factorilor sociali care influenţează acest proces.

Obiectivele lucrării: analiza teoriilor psiho-sociologice de referinţă cu privire la formarea personalităţii şi identităţii sociale a tinerilor; identificarea grupurilor sociale la care se raportează tineretul studios în vederea determinării opţiunilor sale sociale de viitor; determinarea factorilor ce condiţionează formarea identităţii sociale a studenţilor; relevarea tipurilor de identitate socială manifestate în rîndul tinerilor studioşi ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în analiza din perspectivă sociologică a identităţii sociale, care constituie un obiect de studiu interdisciplinar; elaborarea unui cadru teoretico-explicativ al identităţii sociale; elucidarea factorilor ce influenţează constituirea identităţii sociale a tinerilor; analiza modelelor de identificare a tinerilor; determinarea rolului şcolii superioare în dezvoltarea personalităţii tînărului şi identificarea acestuia ca membru al societăţii; stabilirea tipurilor de studenţi; relevarea portretului studentului, reflectat în sursele mass-media, în vederea determinării atitudinii sociale faţă de această categorie socială. Astfel, studiul disertaţional a soluţionat problema de cercetare cu referire la particularităţile procesului de constituire a identităţii sociale a tineretului studios în contextul schimbărilor produse în Republica Moldova.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în delimitarea cadrului teoretic de analiză şi cercetare a identităţii sociale, prin aplicarea unor instrumente specifice acestui domeniu de studiu. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea cadrului teoretic şi empiric, în vederea studierii procesului de formare a identităţii sociale a unui segment specific al societăţii – tineretul studios.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Rezultatele lucrării au fost incluse şi sunt utile la cursurile universitare de sociologia tineretului, sociologia culturii, sociologia personalităţii, metode cantitative şi calitative de cercetare sociologică etc. susţinute în cadrul facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (USM). Totodată, rezultatele studiilor „Barometrul de opinie - Studentul USM”, servesc drept material empiric pentru luarea deciziilor manageriale, elaborarea politicilor şi strategiilor interne în cadrul USM.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO – METODOLOGICE DE CERCETARE A IDENTITĂŢII SOCIALE A TINERETULUI
 • 1.1. Dimensiuni conceptuale ale personalităţii din perspectiva identităţii sociale
 • 1.2. Constituirea identităţii sociale în contextul interpretării sociologice
 • 1.3. Factorii şi condiţiile formării identităţii sociale a tineretului
 • 1.4. Metodologia sociologică de cercetare a identităţii sociale a tineretului studios
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. IDENTITATEA SOCIALĂ A STUDENŢIMII: CARACTERISTICI DEFINITORII.
 • 2.1. Particularităţi de manifestare a studenţimii ca grup social
 • 2.2. Specificul formării identităţii sociale în cadrul grupului social al tineretului studios
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE ALE PROCESULUI DE CONSTITUIRE A IDENTITĂŢII SOCIALE A TINERETULUI
 • 3.1 Contribuţii ale învăţămîntului superior în socializarea tinerilor şi formarea identităţii lor sociale
 • 3.2. Rolul sistemului valoric în determinarea identităţii studentului
 • 3.3. Presa – un factor important în heteroidentificarea socială a studenţilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI